Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 13 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  0

  Klëka 2017.06.13 (csb)

  • Prastôri òbrząd w nowi òdsłonie – w Dãbekach òni rôczą na Scynanié Kanie.
  • Pòlepszą sã warënczi robòtë rëbôków na gdińsczim Òksëwim.
  • W Kòscérznie sã zacza bùdacjô latosy schetinówczi.

   


  WTÓRK, 13 czerwińca

  • 23 czerwińca przë Ribaczówce w Dãbekach przeńdze pòchód z kanią – ptôchã jaczi òdpòwiôdô za zło na swiece.

  Ten stôri sobótkòwi zwëk mdze pòkôzóny w nowi òdsłonie. Artiscë zapòwiôdają, że egzekùcjô symbòlu nieszczescô mdze na szpëcu wieżë rëbacczégò bùdinkù. Òrganizatorã je Fùndacjô Sedlaka. Zôczątk ò 6 wieczór przë wlézenim na sztrąd nr 19. Ùczãstnikama òbrzãdu mòże bëc kòżdi, rôczimë serdeczno na tradicjowi zôczątk lata – zachãcywô Krësztof Łapczińsczi, dichtór Krokòwsczégò Ceńtrum Kùlturë. Tradicjowò scynanie kanie to béł òbrzãd òczëszczeniô spòlëznë ze zła i przërëchtowanié ji do lata. Żebë to zrobic to mùszôł ritualno złapac, òsądzëc i scyc kaniã – ptôcha, jaczégò z czasã zastąpiła drzewianô, abò glënianô pùpa. Wëdarzenié w Dãbekach to je elemeńt projechtu jaczi mô zwikszëc wiédzã ò tim archajicznym zwëkù. Òkróm tegò òdbiwają sã téż zajmë w szkòłach, m. jin. w Żarnówcu. Fùndacjô Sedlaka òrganizëje Scynanie Kanie drëdżi rôz. Łoni satiriczną wersjã òbrzãdu zaprezeńtowelë we Wejrowie. W Dãbekach ùzdrzimë aktorów z teatru Zymk, ùczëjemë mùzyczné jimprowizacje i chùr Lutniã. Wespółòrganizatorã je wejrowsczé mùzeùm.

  • Rëbackô hôwinga na Òksëwim przeńdze òdmianã – gdińsczi samòrząd pòdpisôł ùgôdënk z wëkònywaczã robòtë.

  Projecht zakłôdô zrobienié m. jin. ùdżibnie do stojaniô kùtrów, wałochronu, nowëch widów i mònitoringù. Zamòńtowóné mdą wëcygôrczi i żurôw na stolpie, òpòrządzą téż trôwã i kwiatë. Za drëdżi etap rozbùdacje to przińdze 3 mëlionë 200 tësący złotëch, to je wespółùdëtkòwioné z eùrodëtków. Robòta mô warac 45 niedzelów, to je do łżëkwiata na drëdżi rok. To je dofùlowanié jinwesticje, jakô w 2008 rokù ùprawiła warënczi robòtë òksëwsczich rëbôków. Za 2,5 mln zł pòwstôł tedë magazyn ze socjalnym zapleczim, na sztrądze stanãłë szafë do trzëmaniô jadrów.

  • W Kòscérznie sã zacza bùdacjô – latosy schetinówczi.

  Za 8 mln zł Jindustrialną sztrasã zmòdernizëje firma z Warszawë, jakô dobëła przetôrg. Òna zrobi gruńtowny remòńt drodżi, przebùdëje deszczową karnôlizacjã i wiéchrzëznã a téż pòstawi chòdniszcza i kòłową stegnã. Firma ju mô dostóné plac bùdacje – gôdô bùrméster Michôł Majewsczi. Droga je w tzw. jindustrialnym trzënórce Kòscérznë i mô zmòcnic gòspòdarczą atrakcjowòsc terenu. Kùńc robòtë je zaplanowóny na pòłowã rujana.

  • „Titanowie” Wejrowò pòdrechùją sezón i pòdzãkùją kibicóm – na piknikù w tã niedzelã.

  Titanowie mają w II lidze rãczny balë chłopów 8 plac na 12 karnów. Cësnãlë procëmnikóm 563 brómczi, tracëlë 672 gòle. Na pòdrechòwanié sezonu òni rôczą na familijny piknik. To dô grë i zôbawë z rãczną balą, paintball, dmùchóné zómczi i zjéżdżówczi, pòkôzczi pòlicje i fòjerwérë. To dô téż leżnosc wrãczëc pùcharë i nôdgrodë miónkarzóm i miónkôrkóm Wejrowsczi Lidżi Rãczny Balë Młodëch Titanów i Titanków. „Piknik z Titanama” mdze 18 czerwińca na bòjiszczu przë Karnie Wëżigimnazjalnëch Szkòłów nr 4 we Wejrowie. To mdze dérowac òd 12:00 do 4:00 pò pôłnim.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑