Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 2 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.02 (csb)

  • Na zmianã ôrtu płaceniô skłôdków nôbarżi bë mielë dac bôczenié płatnicë dobrowólnégò zdrowòtnégò ùbezpieczeniô.
  • Wejrowsczé mùzeùm sã zbògacëło ò wôrtny rãkòpis ze zôczątkù 20-gò stalata.
  • Miono „historicznégò” dobéł bùdżet gminë Kartuzë na 2018 rok.

  WTÓRK, 2 stëcznika

  • Płatnicë, co jesz ni mają òdebróné lëstu ze Zakładu Spòlëznowëch Ùbezpieczeniów – bë mielë sprawdzëc jaczi mają swój jindiwidualny Numer Skłôdkòwégò Rechùnkù.

  Òd pierszégò stëcznika weszłë w żëcé przepisë jaczé zmieniwają métel òpłacywaniô skłôdków. Miast pôrã przelewów to sã robi jeden. Pòdôwô sã blós numer jindiwidualnégò rechùnkù i dëtczi. – Procedura mô bëc prostszô, òznôczô niższé kòsztë òbsłëdżi płatnosców i ryzykò zmiłków ë tzw. niezjidentifikòwónëch wpłatów – klarëje Regionalny Gazétny Rzecznik ZUS w pòmòrsczim wòjewództwie Krësztof Ceszińsczi. ZUS przëbôcziwô, że w przëtrôfkù zadłëżeniô płatnika pierszô wpłata mdze rozrechòwónô na nôstarszé zadłëżenié razã z òdsetkama. To wiadło je òsoblëwie wôżné dlô tëch co płacą dobrowólny zdrowòtné ùbezpieczenié. Òni mògą stracëc prawò do chòrobòwi abò macerzińsczi pòmòcë jeżlë mają zaległoscë, bò wpłatë mdą w pierszi rédze pòkriwałë jistniejącé zadłëżenié.

  • Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi mô zwikszoné swòje zbiérë – ò òsoblëwi artefakt ze zôczątkù XX stalata.

  To je kaszëbskòjãzëkòwi rãkòpis niepùblikòwóny pòwiôstczi „Strachë w Łątczińczim młënie” aùtorstwa Òtona Karsznégò. Ùrodzony w 1875 rokùw Pòtãgòwie Òto Paùel Karszny ùmarł jak miôł 63 lata w Serakòjcach. Ùżiwôł pseùdonima „Sambór znad Bôłtu”. To bëła òsoblëwie farwnô pòstacjô, aùtór wiele pòwiôstków i historicznëch romanów z ùśzłotë Pòmòrzô, jaczé òn w midzëwòjnowim cządze pùblikòwôł m. jin. w „Kartësczi Gazéce”. Zajimôł sã téż pòezją. W gòrącym cządze òdzwëskiwaniô samòstójnotë przez Pòlskã w latach 1918-20 to béł pierszi szkólny pòlsczégò jãzëka i religie w szkòle w Serakòjcach. Béł blëskò kréwny ze znónym jãzëkòznajarzã ks. Bernatã Zëcht, aùtorã „Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej”. Rãkòpis pòwiôstczi do zbiérów wejrowsczi placówczi dała Jiréna Kùlwikòwskô – direchtórka Gminowégò Òstrzódka Kùlturë w Serakòjcach. Òn mdze przepisóny w terôczasno òbòwiązywającym pisënkù i wëdóny smarą przez Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi.

  • Miono „historicznégò” dostôł bùdżet – gminë Kartuzë na 2018 rok.

  Pierszi rôz w historie przekrocził 200 mln zł., z czegò na samé jinwesticje to pùdze wicy jak 60 mln zł.
  Wzątk je planowóny na 180 mln zł, a wëdatczi na 218 mln. – Różnica wëchôdô z eùrodëtków, dze nôprzód mùszi strzodczi wëłożëc a pózni je dostac nazôd – klarëje Bùrméster Grégór Gòłuńsczi. Dzél deficytu mdze pòkrëti z bùdżetowi nadwëżczi. Nôwôżniészé latosé jinwesticje w gminie Kartuzë to je skùńczenié stôwianiô jintegracjowégò wãzła z banofã i parkplacama, rozbùdowanié Spòdlëczny Szkòłë Nr 2, remòńtë drogów i rewitalizacjô westrzédnégò gardu.

  • Do 3 stëcznika w Pùckù òni przëjimają bédënczi bùtenrządowëch òrganizacjów – na realizacjã pùblëcznëch zadaniów na drëdżi rok.

  Termin je przesëniãti ò jeden dzéń bò 2 stëcznika mają ògłoszoné w Ùrzãdze Gardu dzéń wòlny òd robòtë. W dorocznym kònkùrsu Pùck dëcht jak wiele jinëch samòrządów wespiérô stowôrë, klubë, fùńdacje dôwającë jima zadanié m. jin. rozkòscérzaniô fizyczny kùlturë i spòrtu, z òbrëmieniô kùlturë czë na rzecz niefùlsprawnëch i seniorów. Na terenie gardu fąkcjonëje wicy jak 50 òrganizacjów. Ò wespiarcé to mòże sã ùbiegiwac w 8 kategòriach. Do pòdzeleniô je 370 tës zł, nôwicy je przewidzoné na spòrt, kùlturã i eùropejską jintegracjã. Bédënczi w grańtowim kònkùrsu to mòże składac do 3 stëcznika do 3 pp w Ùrzãdze Gardu Pùcka.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑