Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 5 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  0

  Klëka 2017.01.05 (csb)

  • W Rëmi wëmieniwają piécczi, gardowô straż prowadzy kòńtrole – w biôtce ò czëstszi lëftt w gardze.
  • Wieczerza z Palikòtã abò ksążka Pokolenie Ikea z pòdpisã aùtora – mdze mógł wëlicytowac we Wiôldżi Òrkestrze Swiąteczny Pòmòcë.
  • W gminie Serakòjce òd nowégò rokù wzrosłë òpłatë za òdbiér smiecy – bò je téż wicy wëtwòrziwónëch òdpadów.

  PIĄTK, 5 stëcznika

  • Żebë w miesce bëło lżi òddëchac – w Rëmi òni wëmieniwają piécczi, a gardowô strôż prowadzy kòńtrole w przëtrôfkù pòdezdrzeniów ò spaliwanié smiecy.

  Rëmiô pierszi rôz bra ùdzél w programie Czëstszi Lëft Pòmòrzô – dzãka temù 9 miéwców nierësznosców wëmieniło wãglowé piécczi na kòtłë na gaz. 25% kòsztu ùdëtkòwił Wòjewódzczi Fùńdusz Òchronë Strzodowiszcza i Wòdny Gòspòdarczi we Gduńskù, pòsobné 5 procent dołożił gardowi samòrząd – kòméńtérowôł prowadny radzëznë gardu Rëmi Ariél Sënicczi. Do zmiészeniô emisje szkòdlëwëch substancjów do lëftu mają sã przëczënic kòńtrole gardowëch strażników. Òd stëcznika mają ùprawnienia i sprzãt do pòbiéraniô próbków pòpiołu z piécków w przëtrôfkù pòdezdrzeniô ò spôlanié w nich smiecy. – Òdmòwa miéwcë pòsesje sã skùńczi wezwanim pòlicje – zapòwiôdô kòmeńdańt Róman Swirsczi. W pierszi rédze strażnicë skòńtrolëją te nierësznoscë na jaczé bëłë skôrdżi.

  • 26 edicjô Wiôldżi Òrkestrë Swiąteczny Pòmòcë to je leżnosc – żebë pòmòc w wërównywanim szansów lékarzeniô nowòrodków.

  Zebróné pieńdze pùdą m. jin. na sprzãt brëkòwny do retaniô żëcô. We wsach i gardach całégò państwa pòjawią sã wòluntérowie z biksama. W Gdinie do zbiéraniô strzodków zgłosëło sã rekòrdowò wiele lëdzy – gôdôł na naji antenie nôleżnik sztabù Òrkestrë w Gdinie Tomôsz Zapadka. Całi czas to mòże téż zgłosziwac przedmiotë do licytacje, jakô mdze dérowała jesz pò finale. Mògą je dawac firmë, ale téż zwëczajny lëdze, jaczi bë chcelë przeznaczëc pamiątczi, czë dokazë kùńsztu na rzecz Òrkestrë. Na dzysô je wiele czekawëch rzeczów, chtërne je wôrt zlicytowac – zapòwiôdô Tomôsz Zapadka. Wiôlgô Òrkestra Swiąteczny Pòmòcë mdze 26-ti rôz. Ò gdińsczi edicje finału mòżemë przeczëtac na stronie gdyniadlaorkiestry.pl, tam téż mòżna sã zaregistrowac jakno wòluntéra. Gôdkã z najim gòscã to mòże pòsłëchac na radiokaszebe.pl.

  • W gminie Serakòjce ò nowégò rokù wzrosłë òpłatë – za òdbiér smiecy.

  Pòdwëżka wëchôdô ze znaczącégò wzrostu lëczbë kòmùnalnëch òdpadów, do generëje wikszi kòszt jicch zbiéraniô i zagòspòdarzeniô – delë do wiédzë w gminowim jinternetowim serwisu.
  Wësokòsc nowëch òpłatów w gminie Serakòjce je szlachùjącô za pierszima stawkama z 2013 rokù.Òne są zanôléżné òd lëczbë mieszkańców co mieszkają w nierësznoscë. Na przëmiôr jak sã selektiwno zbiérô smiecë w jednoòsobòwim gòspòdarstwie tej to przińdze 16 zł, dwaòsobòwim 28 zł, a trzëòsobòwim 39 zł. Przë miészónëch òdpadach te stôwczi to są za régą: 24, 42 i 58 zł. Pòdnieslë téż òpłatë òd kibla pòbiéróné z niezamieszkónëch nierësznosców i stôwczi dlô miéwców letniszczowëch bùdinków. Mieszkańcowie nie brëkùją składac kòrektë deklaracje- në, mòże że sã zmieniłë jich pòdôwczi. Na gminowi stronie je téż òpùblikòwónô lecónka jakô sã tikô reglów segregacje òdpadów.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑