Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 11 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.11 (csb)

  • Apòkalipsa pò kaszëbskù – bądze prezeńtowónô we Wejrowie na 15-ti edicje widzawiszcza Verba Sacra.
  • 3 mln zł na jinwesticje chcą latos dac wëszëznë Lëpùsza.
  • Pòkôzczi mediczny retowiznë i badérowania szëkùją bòlëcë na finał WOSPù.

  CZWIÔRTK, 11 stëcznika

  • Słowò Bòżé pò kaszëbskù w szpecjalny òprawie – më ùczëjemë we Wejrowie.

  W slédny pòniedzôłk stëcznika mdze 15-tô edicjô Verba Sacra. Wejrowskô kòlegiata to je jeden z pôrãnôsce kòscołów Eùropë w jaczich to dô Mòdlëtwë Pòlsczich Katedrów. Òrganizacją sã zajimô Gardowi Ùrząd we Wejrowie, Wejrowsczé Ceńtrum Kùlturë i Ùniwersytet m. Adama Mickewicza w Pòżnanim. Wejrowskô edicjô je òsoblëwô, bò wëjimczi Biblie są prezeńtowóné pò kaszëbskù. Tradicjowò prezeńtëje je Danuta Stenka w przekładze przërëchtowónym przez frãcyszkanérã dr Adama Riszarda Sykòrã. Tą razą to mdze Knéga Apòkalipsë sw. Jana. Reżiséra widzawiszcza to je Przemisłôw Basyńsczi, mùzykã przëszëkòwôł Cézar Pôcórk, a jãzëkòwą kòrektã tekstu zrobiła Danuta Pioch. 15-tô edicjô Verba Sacra we Wejrowie mdze 29 stëcznika ò 5:00 pp.

  • 3 mln zł na jinwesticje chcą latos wëdac – wëszëznë Lëpùsza.

  Wszëtczé zrealizowóné zadania mdą ùdëtkòwioné przez Eùropejską Ùniã, a strzód nich to dô mòdernizacjã òszëszczalnie sceków i zwikszenié atrakcjowòscë czôłenkòwëch szpùrów. Pò stronie wzątków i wëdatków radny Lëpùsza zapiselë kòl 17,5 mln zł. Nôwikszô jinwesticjô to mdze przebùdowa òczëszczalnie sceków, za jaką przińdze, jak rechùją, 1 mln 300 tës. zł. Latos chcą téż zrealizowac projecht „Pòmòrsczich Czôłenkòwëch Szpùrów” jaczi mô pòprawic atrakcjowòsc gminë – gôdô wójt Mirosłôw Ebertowsczi. W planach gminë Lëpùsz na latosy rok je téż pòstawienié żłobka i remòńtë gruńtowëch drogów na jaczé chcą zwëskac rządowé ùdëtkòwienié.

  • W Kartuzach rëgną z comiesãcznym czatã z bùrméstrã – pierszé pòtkanié w jinternece mdze 15 stëcznika.

  Témą mają bëc nôwikszé pòtrzébë mieszkańców gminë Kartuzë. To sygnie pòstawic pëtanié na facebookòwim profilu gardu „Kartuzy Stolica Kaszub”. – To mòże sã téż pòdzelëc swòjim głosã na témã rozwiju gminë – zapòwiôdô bùrméster Grégór Gòłuńsczi. Jinternetowé pòtkania z bùrméstrã Kartuz mdą robioné 15 kòżdégò miesądza. W nôblëższi pòniedzôłk pëtania to mòże stawiac òd 9:00 reno do 9:00 wieczór. Równoczasno bùrméster przëbôcziwô, że personalné wizytë to mòże składac w kòżdi pòniedzôłk òd 2:00 pp do 4:00 pp.

  • Pòkôzczi mediczny retowiznë i badérowania szëkùją marszôłkòwsczé szpitale – na niedzélny finał Wiôldżi Òrkestrë Swiąteczny Pòmòcë.

  Karétka ze szpecjalistny bòlëcë w Kòscérznie mdze na rinkù zabezpiecziwac rozegracjã, to dô téż pòkôzczi pierszi pòmòcë dlô noòrodków i niesamëch białków. Kòscérskô placówka dała téż na licytacje karnétë dlô dwùch òsobów na zabiédżi w kriokòmòrze. Copernicus Leczniczi Pòdmiot òdemknie mediczny pąkt na gduńsczim Wãglowim Tôrgù, dze téż to dô pòkôzczi, a dozérnicë mdą mierzëłë cësnienié i niwizna cëkru w krëwi. Szlachùjącé badérowania bédëje spółka Pòmòrsczé Szpitale. Na finale WOSPù stwòrzi do gromadë trzżë stojiszcza. Jedno w Gdinie w Ceńtrum Riviera i dwa we Wejrowie – we Wejrowsczim Ceńtrum Kùlturë i Hańdlowim Ceńtrum Kaszëbë. 26 finał Wiôldżi Òrkestrë Swiąteczny Pòmòcë mdze na rzecz nômłodszich pacjeńtów. Lecznice pòsobny rôz włączają sã w akcjã w pòdzãkòwanim za wespiarcé. Jak dała do wiédzë spółka Pòmòrsczé Szpitale ji sztërë placówczi dostałë òd WOSPù pòmòc wôrt 2 mln zł – w tim bòlëca we Wejrowie sprzãt za wicy jak 700 tës. zł. a Mòrskô Bòlëca w Gdinie wicy jak pół mln zł.
  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑