Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 15 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.15 (csb)

  • Òjc Swiãti zabédowôł zmianã słowów mòdlëtwë Òjcze Nasz. Pò kaszëbskù tekst ju terô brzëmi zgódno z zalecenim.
  • Do kùńca gòdnika w pòmòrsczim wòjewództwie doszło kòl 23 tës. emeritów.
  • W pùcczim krézu zaczãlë nabiér kańdidatór do „Jantarowi Kòdżi 2017”.

  PÒNIEDZÔŁK, 15 stëcznika

  • Papiéż Frãc zabédowôł zmianã słowów – Pańsczi Mòdlëtwë.

  Wedle Głowë Kòscoła tekst je lëchò przedolmaczony i słowa ò pòkùszenim mògą sugerowac, że to Bóg prowadzy do pòkùsë, czej w òriginale jidze ò dopùszcziwanié, a nié sprowadzywanié pòkùszeniô. Zmiana bë mia bëc wprowadzonô m. jin. we frãcëszczim, czë pòlsczim przekładze. Jinaczi je z kaszëbską wersją Òjcze Nasz, dze dolmaczérowie ju rëchli widzelë niepòprawnosc pòlsczi wersje. Wëchôdô na to, że më Kaszëbi sã wiedno mòdlëlë tak jak to bédëje Òjc Swiãti – gôdô wespółdolmaczéra mòdlëtwë Eùgeniusz Prëczkòwsczi. Takô wersjô mòdlëtwë “Òjcze nasz” je w pòwstôwającëch dzysô mòdlëtewnikach, a téż na tôflach – w Jerozolëmie, czile placach na Kaszëbach, czë w Kanadze. Jeżlë dzysô pòwstóną nowé przekładë “Òjcze nasz” to kaszëbskô wersjô i tak òstónie jak bëła.

  • Dëtkòwą pòmòc na pòprawã bezpiekù i kwalitetu żëcô na wsë zaczął samòrząd pòmòrsczégò wòjewództwa – w òbrëmienim projechtu „Aktiwné Pòmòrsczé Sołectwò”.

  Do 10 tës mògą w nim zwëskac gminë na pòdjimiznë jaczé służą mieszkańcóm w jich pòtrzébach. Dëtkòwô pòmòc wòjewództwa òbjimô blós jinwesticje. Ùdëtkòwienié mòże tedë dosacc np. na remòńtë wiejsczi swietlëcë, nowé widë, chòdniszcza, pòstawienié bòjiszcza czë mòcownie bùten. Wôżné, żebë pòwstałë nôpózni do pòłowë smùtana latoségò rokù. Wniosczi w projechce „Aktiwné Pòmòrsczé Sołectwò” mdą przëjimóné do 28 gromicznika. Wôżnô je data przińdzeniô do Marszôłkòwsczégò Ùrządu Pòmòrsczégò Wòjewództwa, a nié pòcztowégò sztãpla.

  • Do kùńca gòdnika w pòmòrsczim wòjewództwie doszło – kòl 23 tës. emeritów.

  Tëli decyzjów zrzeszonëch z wrócenim do emeritalnégò wiekù 60/65 wëdałë partë ZUS we Gduńskù i Słëpskù. Decyzje ò wpłacenim swiôdczeniô dostało wicy białków – 56 proc. Przecãtnô emeritura to wëszło dlô białków 1570 zł, a dlô chłopów 2738 zł. – Ji wësokòsc je zanôléżnô òd pôrã czinników – klarëje Regionalny Gazétny Rzecznik ZUS w pòmòrsczim wòjewództwie Krësztof Ceszińsczi. Jeżlë më pòbiérómë jiné swiôdczenia – np. z ùrzãdu robòtë czë spòlëznowégò dozéru – to je nót wskazac we wnioskù. To je téż wôrt rëchli zabrac cedle jaczé pòswiôdciwają nasz tzw. zôczątkòwi kapitôł. Wedle pòdôwków ZUS-u strzód lëdzy co mają złożoné emeritalné wniosczi, 53 proceńt bëło warkòwò nieaktiwnëch. Dlô tegò karna skòrżëstanié z òbniżonégò wiekù to bëła le mòżlëwòta dobëcô gwësnëch i sztabilnëch strzodków ùtrzëmaniô.

  • W pùcczim krézu zaczãlë nabiér kańdidatów do – „Jantarowi Kòdżi 2017”.

  To je 9-tô edicjô kònkùrsu jaczi promùje zwënédżi bùtenrządowëch òrganizacjów na pòlu spòrtu, kùlturë, edukacje, ekòlogie, promòcje pùcczégò krézu i turisticzi. Nôbarżi pąktowóné je zbrzątwianié i włączaniéw dzejania òrganizacje wòluntérów i môlowi spòlëznë. Wôżnô je téż jinowacjowòsc, promòwanié nowëch rozrzeszeniów. Kańdidaturë do Jantarowi Kòdżi mògą zgłaszac fizyczné òsobë, òrganizacje i samòrządë, termin mijô 9 gromicznika. Wniosczi z rekòmendacją mët prżëjimô sekretariat Krézowégò Starostwa w Pùckù. Gala je zaplanowónô na 2 strëmiannika. Nôdgrodë dostną trzë wëprzédniwającé sã òrganizacje. Łoni Jantarowé Kòdżi del pùcczémù partowi Pòlsczi Zrzeszë Niediwomëch, Letkòatleticznémù Spòrtowémù Klubòwi Pùcczi Zemie i partowi Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô z Dãbògòrzô.

  Radio Kaszëbë, 11:55 |Foto: wikimedia commons

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑