Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 18 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.18 (csb)

  • W Żukòwie òni zaczinają pierszi etap rewitalizacje „Stôrégò Ceńtrum”.
  • Kòlegium miesãcznika Pòmeraniô wëbrało piãc dobiwców Òrmùzdowëch Skrów 2017.
  • W Stacje Kùltura w Rëmi sã zaczinają czëtelniczé warkòwnie dlô dzôtków.

  CZWIÔRTK, 18 stëcznika

  • Gmina Żukòwò pòdpisa ùgôdënk na pierszi etap – „Rewitalizacje Stôrégò Ceńtrum Żukòwa”.

  Tam bądze zagòspòdarzony rum przë klôsztorze, zmòdernizowónô sztrasa 3 Maja. Za 1 mln 750 tës zł robòtã zrobi firma Asbùd z Kartuz. Wicy ò ti jinwesticje rzecze nama Pioter Szëca.

  • Mają wëbróné piãc dobiwców Òrmùzdowi Skrë – za łońsczi rok.

  To je nôdgroda przëznôwónô òd wicy jak 30 lat przez redachcjowé kòlegium i karno spòlëznowò-kùlturalnégò miesãcznika „Pòmeraniô”.Dobiwców wëbiérô strzód nadesónëch kańdidaturów. „Òrmùzdowé Skrë” są dôwóné za rozkòscérzanié wôrtnotów co zasłëgiwają na pùblëczné achtnienié, ùtwórczé pasje, propagòwanié kaszëbsczi i jiny pòmòrsczi kùlturë. Mają bëc pòkôzanim ùwôżaniô i pòdzãką za dzejanié bez robieniô wkół se trzôskù. Taką pòdzãkã dostnie Joana Binieckô za pasjã w robòce na rzecz Kòscewiô i Maria Rogenbuk za robòtã dlô môlowi pòspólnotë na pôłniowò-óstowim kùńcu Kaszëb. Skrã dostnie téż Jerzi Miotka za szeroczé wespiéranié nôrodnëch dzejaniów w Gdinie i Zbigórz Talewsczi za starã na rzecz ùchòwaniô pamiãcë ò ùszłoce tatczëznë. Nôdgrodã téż dostnie Familijnô Kapela Bas – za familijné òdkazywanié mùzycznëch tradicjów i dzelenié sã mùzyką z drëdżima. Òrmùzdowé Skrë 2017 mają bëc ùroczësto w gromicznikù wrãczoné.

  • W Stacje Kùltura w Rëmi w ten piątk to dô – pierszé czëtelniczé warkòwnie dlô dzecy.

  To mdą jinteraktiwné zajmë „Czytanie na podwieczorek”. Pierszą òbgôdiwóną ksążką mdze „Pan Sowa jedzie na wakacje”. Pòspólné czëtanié sparłãczoné z plasticznyma zôbawama mają zachãcëc do òdwiedzywaniô bibloteczi òd nômłodszich lat. – Na tëch zajmach mògą bëc dzecë ju òd pierszégò rokù żëcégò – pòdsztrichiwô Ana Chlewickô ze Stacje Kùltura. Stacjô Kùltura w Rëmi planëje do gromadë 12 pòtkaniów z cyklu „Czëtanié na pòdwieczórk”. Pierszé mdze 19 stëcznika ò 5 pò pôłnim. Wstãp je wòlny.

  • Skansén we Wdzydzach pò liftingù – mòdernizacã przeszłë warstatë, w tim kònzerwatorsczi.

  Òne są zrobioné w òbrëmienim termòmòdernizacje szkòłów, szpitalów i mùzeów prowadzonëch przez samòrząd pòmòrsczégò wòjewództwa w projechce wôrt do gromadë 20 mln zł. W Kaszëbsczim Etnografnym Parkù metamòrfòzã przeszedł stolarskò-ceselsczi warstat, w jaczim òni ùprôwiają i òdtwòrziwają elemeńtë zabëtkòwëch drzewianëch bùdinków skansenu. Mają òsëszoné sklépë, doceploné stropë, zamòńtowóné nową grzewczą systemã i kòcół òpaliwóny na biomasã. Do nowégò piécka mają téż pòdłączoné sąsedny kònzerwatorsczi warstat, dze mają fùńdameńtë òsëszoné, òkna i dwiérze wëmienioné i scanë òceploné. Dzãka temù pòprawië sã warënczi robòtë szpecjalistów co zabezpiecziwają zabëtkòwé elemeńtë wëpòsażeniô kôtów.
  Mòdernizacjô òbadwùch bùdinków mùzeùm we Wdzydzach kòszta kąsk wicy jak 750 tës. zł. Wikszi dzél je z eùrodëtków, samòrząd wòjewództwa wëłożił 113 tës zł.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑