Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 3 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.03 (csb)

  • Knéga Kòheleta mdze artistno zjinterpretowónô na Verba Sacra we Wejrowie.
  • W Kartuzach òni zamikają tzw. môłą òbkrãżnicã – drogã midzë Zómkòwą a Chmieleńską.
  • Wnet setka lëdzy sã zgłosa na Biég Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë.

   


  PIĄTK, 3 gromicznika

  • Pòtkanié z cyklu Mòdlëtwë Pòlsczich Katedrów Verba Sacra – ju w nôblëższi pòniedzôłk.

  Tą razą Danuta Stenka mdze czëta Knégã Kòheleta. To z ni je znóny cytat Vaitas vanitatum – marnosc nad marnoscama. Przez pôrãnôsce lat wejrowskô edicjô dożda sã stałëch ùczãstników jaczi przëjéżdżają z całëch Kaszëb cobë ùczëc mùzykã Cezarégò Pôcórka i wëjimczi Biblie dolmaczoné przez pòchôdającégò z Wejrowa òjca Adama Sykòrã. Sukces Verba sacra je wikszi niżlë më sã spòdzéwelë – cwierdzy Michôł Jelińsczi z wejrowsczégò Ùrzãdu Gardu. A je to wiôldżi projecht, bò pòniedzôłkòwé wëdarzenié to mdze do gromadë 173-cô prezeńtacjô Pisma Swiãtégò. Latosô Knéga to ta sama, chtërna òdmikała całi cykel. Mùzykã do tegò òsoblëwégò szpëtôklu skòmpònowôł Cézari Pôcórk, a zaspiéwô midzë jinyma znóny z naji antenë Paùel Ruszkòwsczi. Dolmaczenié Biblie to je robòta òjca Adama Sykòrë, jaczi przekłôdô swiãté tekstë z òrginalnëch jãzëków. Jãzëkòwą kòrektã robi Danuta Pioch. Verba Sacra mdze w pòniedzôłk ò 5 pò pôłnim w kòlegiace we Wejrowie.

  • Òpasëjta szoférowie na tôkle w rëszbie – w Kartuzach.

  Zamkłô przez 3 niedzele mdze droga jakô parłãczi Zómkòwą z Chmieleńską, to je tzw. môłô òbkrãżnica. Gmina sã rëchtëje do ji gruńtownégò remòńtu, nôprzód równak to mùszi bómë spùscëc. Projecht téż òbjimô pòstawienié nowi, szerszi jezdnie razã z pòbòczim i chòdniszczów, dwaczerënkòwi kòłowi stegnë, deszczowi karnôlizacje i widów. Są téż zaprojechtowóné bezpieczné azyle na przeńdzeniach dlô piechtnëch. Droga to mô bëc alternatiwa dlô tëch co jadą òd Serakòjc w stronã Bëtowa – klarëje bùrméster Kartuz Grégór Gòłuńsczi. Droga jakô parłãczi Zómkòwą z Chmieleńską bãdze zamkłô òd 06 do 25 gromicznika.

  • Wnet 100 lëdzy sã zgłosëło ju na Biég Jednotë Kaszëbów – we Wiôldżi Wsë.

  Ju drëdżi rôz gard sã tak włącziwô we fejrowanié swiãta ùstanowionégò na wdôr pierszi pisóny nadczidczi ò naszim nôrodze w papiesczi bùllë z trzënôstégò stalata. Tą razą chãtnëch òni rôczą do biégù i marszu na trzech distansach. Nôkrótszi – ùpamiãtniwający datã wëdaniô historicznégò dokùmeńtu – na 1238 métrów je czerowóny do dzecy. Piãc kilométrów to je distans z ùszłégò rokù, je téż dodónô mòżlëwòta przeńdeniô tegò dzéla z czijkama do Nordic Walking. Je téż dóny bôczënk pò łońsczi rozegracje i przërëchtowónô je trasa na 10 km. W tim przëtrôfkù miónkarze zahôkną téż ò sąsadëjącé z Wiôlgą Wsą Chlapòwò. Sztart i meta spòd widokòwi wieżë Dodomù Rëbôka we Wiôldżi Wsë. Biég Jednotë Kaszëbów mdze 18 strëmiannika, to sã ju mòże zgłosziwac przez jinternetową stronã elektronicznezapisy.pl. Òrganizatorowie téż zapòwiôdają plasticzny kònkùrs dlô młodzëznë „Më céchùjemë pòrtrét Floriana Cenôwë – bùdzëcela Kaszëbów”. Ùstnym czas mdą ùmiliwac kabaretnicë.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑