Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 8 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.08 (csb)

  • 26 gromicznika Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié zajinaùgùrëje Rok Józefa Chełmòwsczégò.
  • Zdënk Pòlsczi z Mòrzim mdze ùpamiãtniony midzë jinyma witrzészima kònferencjama w Pùckù.
  • Witro mdą Òrmùzdowé Skrë wrãczoné.

   


  STRZODA, 8 gromicznika

  • 26 gromicznika Kaszëbskò–Pòmòrsczé Zrzeszenié – zacznie Rok Józefa Chełmòwsczégò.

  Z ti leżnoscë brësczé Ceńter Kùlturë zachãcywô mieszkańców Kaszëb do włączeniô sã w twòrzenié wëstôwkù dokazów artistë zwónégò kaszëbsczim Leonardo da Vincim. Józef Chełmòwsczi to béł rzezbiôrz, malôrz i lëdowi filozófa. W Brusach Jagliach, tam dze òn mieszkôł òn miôł stwòrzoné skansén lëdowégò kùńsztu. W swòjëch dokazach òn sławił naszã zemiã i terô më sã mù za to mòżemë òdwdzãczëc – gôdô przédnik brusczégò partu Kaszëbskò Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Stanisłôw Kòbùs. Dodôwôł bùrméster Brus Witóld Òsowsczi. W òbrëmienim Rokù Józefa Chełmòwsczégò to dô rzezbiarsczé i malarsczé plenrë, kònkùrsë dlô szkòłów i wëstôwk dokazów artistë jaką przërëchtëje Ceńter Kùlturë i Bibloteczi w Brusach. Direchórka Ana Òrlikòwskô rôczi mieszkańców całëch Kaszëb do ji wespółtwòrzeniô. Wëstôwk mdze pierszi rôz zaprezeńtowóny na jinaùgùracje Rokù Józefa Chełmòwsczégò. Ùroczëznë mdą w niedzelã 26 gromicznika w Brusach.

  • Generôl Halér 10 gromicznika 1920 rokù w Pùckù zaczął wëdarzenié nazéwóné – zdënkã Pòlsczi z Mòrzim.

  Cësniãcé piestrzeniów w zôtór miało symbòlizowac dobëcé Bôłtu przez twòrzącé sã Pòlsczé Państwò. Nimò kòntrowersjów zrzeszonëch z zachòwanim jegò armie na Kaszëbach i niedobrima spòminkama z tegò cządu to ùroczësté wëdarzenié je fejrowóné przez môlowé strzodowiszcza i pòdsztrichiwô wôżną rolã Pùcka w mariniznie. Witro ò 11:00 w parafialnëch bùdinkach mdze pierszô ùczałô kònferencjô òrganizowónô przez Towarzëstwò Ùpiãksziwaniô Pùcka. Ùczałim wëdarzenióm mdze téż towarzëc prezeńtacjô periodikù jaczi òpòwiôdô ò historie midzëwòjnia. Dokôz równak ni mô blós ùczałégò charakteru i kòżdégò mòże zajinteresowac – przekònywôł na naji antenie Mirosłôw Kùklik, direchtór Mùzeùm Pùcczi Zemie. Ò 2 pò pôłnim mdze òdemkniãcé wëstôwkù Òrszule Dulewicz, marinistny malôrczi w Kamienicë, gòdzënã pózni w radnicë pòsobnô kònferencjô. Prawie tam lëdze zapòznają sã z zamkłoscą Zapisków – leżnoscowégò periodikù. Nowiną w latosym fejrowanim Zdënkù Pòlsczi z Mòrzim je rekònsztrukcjô pierszégò rejsu pòd pòlską banderą. 11 gromicznika ò 1 pò pôłnim na sztrądze we Wiôldżi Wsë mdze zajinscenizowóné przejachanié bôtã z Halerã na pòkładze, chtërnégò przewiózł Jakób Mëslisz.

  • Witro mdą Skrë Òrmùzdowé – wrãczoné.

  To je nôdgroda miesãcznika Pòmeraniô za rozkòscérzanié kaszëbsczi kùlturë, dzejanié bez robieniô wkół se trzôskù, biôtkòwanié z drãdżima warënkama strzodowiszcza, spòlëznowé jinicjatiwë w òbrëmienim kùlturë. Karno dobiwców je tak wielné jak łoni, to dô jich sédmë. Strzód nich Bernadéta i Czesłôw Bieliccë – ùtwórcowie Mùzeùm „Bielickòwò” w gminie Przedkòwò i spiéwôczka Werónka Kòrtas mòckò zaangażowónô w kònkùrs Kaszëbsczi Jidól w Radio Kaszëbë. Skrã dostnie téż Jerzi Krefta z partu KPZ w Kòlbùdach, Hana Makùrôt – aùtórka pierszich ùczałëch dokazów w kaszëbsczim jãzëkù i Mariô Michalik – nôleżniczka KArna Piesnie i Tuńca „Gdiniô” z nôdłëgszim stażã. Kòlegium miesãcznika Pòmeraniô ùdbało téż nôdgrodzëc Jaceka Pùchalsczégò – realizatora zwãkù wiele platków, słëchawiszczów i aùdiobóków ë Riszarda Szwòcha – przédnégò redachtora Kòcéwsczich Zôpisków. Òrmùzdowé Skrë za 2016 rok mdą wrãczoné witro na galë w Mieszczańsczi Zalë Stôromiejsczi Radnicë we Gduńskù ò 5:30 pò pôłnim.Na ùroczënie òdebierze téż Sztipendium m. Jizabelë Trojanowsczi nasz ùszłi redachcjowi kòlega Grégór Renusz.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑