Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 3 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.03 (csb)

  • Pòkazac bùchã ze se i dobrze sã bawic mdze mógł na Biégù Jednotë Kaszëbów.
  • Czekawé projechtë na rozwij rekreacjowi bazë abò jinwesticjów mdą przëjimóné w òbrëmienim òbëwatelsczégò bùdżetu we Wejrowie.
  • Latosô Remùsowô Kara mdze w Mechelinkach – Pòmòraniô rôczi młodëch jaczi chcą sã naùczëc czegòs ò Kaszëbach.

   


  PIĄTK, 3 STRËMIANNIKA

  • Całi czas to sã mòże włączëc w Biég Jednotë Kaszëbów – jaczi je ju drëdżi rôz we Wiôldżi Wsë òrganizowóny.

  Na stronie elektronicznezapisy.pl mòże sã zapisac na distans 5 abò 10 km, dlô dzecy je przewidzonô dłëgòsc 1238 métrów. Dlô wiele ùczãstników nie jidze ò kùńcowi efekt, le ò zôbawã. Przewidzoné są szpecjalné nôdgrodë dlô nôbarżi czekawie òblekłëch spòrtowców – zapòwiôdô Janusz Nowicczi, zôstãpca direchtora Ceńtrum Kùlturë i Spòrtu we Wiôldżi Wsë. Wespółòrganizatorã Biégù je Kaszëbskô Jednota jakô je znónô z akcjów òdemkłëch na młodëch òdbiérców z rozmajitima zajinteresowaniama. Tą razą, tak jak łoni chcą trafic do lubòtników aktiwnégò spãdzywaniô czasu. 18 strëmiannika w Wiôldżi Wsë nie zafelëje téż szpòrtu, nudzëc sã téż nie mdą nômłodszi. Mdą malowelë pòrtrét Floriana Cenôwë, jaczi ùrodzył sã 200 lat nazôd. Aktiwny lëdze pòznają téż spòsób spãdzywaniô wòlnégò czasu przë tradicjowëch kaszëbsczich jigrach taczich jak knypa, czë swinka. Spòrtowi mòduł dlô dzecy i starszich pòprowadzą karna Òska i Cassubia. Na mece za biegaczama mdą żdałë medale. Òne, jak wszëtkò tegò dnia są òsoblëwé – zachãcywô Nowicczi. Sztart Biégù je 18 strëmiannika ò 11:40 spòd wieżë radnicë we Wiôldżi Wsë.

  • Trzecy rôz Wejrów gard mdze realizowôł òbëwatelsczé projechtë – zgłosziwóné do bùdżetu.

  Jich nabór pierszi rôz mdze realizowóny w òbrëmienim metropòlitalnëch òbëwatelsczich bùdżetów. Dzãka temù wicy lëdzy òdebierze jinfòrmacjã ò nabòrze projechtów i welowanim na przëmiôr òb czas jachaniô baną. Pò ùszłëch edicjach je widzec zajinteresowanié, a téż fakt, że ùdało sã zrealizowac nôwôżniészé jinwesticje w jinfrasztrukturze, terô mieszkańcowie chcą rozbùdowiwac rekreacjową zonã – gôdôł w pòrénkòwi aùdicje Krësztof Hildebrańt, prezydeńt Wejrowa. Na òbëwatelsczi bùdżet gard dôł kòle mëliona złotëch pòdzelonëch na projechtë jinwesticjowé i niejinwesticjowé. Zgłoszoné projechtë mùszą miec pòdpisë pòpiarcô òd nômni 50 mieszkańców, lëczba dëtków na jeden projecht ni mòże przekroczëc 200 tësący zł w przëtrôfkù jinwesticjowégò, na niejinwesticjowi mòże dostac do 10 tësący złotëch. To je wôrt ju terô pòmëszlec, jak mòżemë zmienic swòje òkòlé na lepszé – zachãcywô kaséra Wejrowa Arkadiusz Kraszkewicz. Zajinteresowóny pisanim projechtu na òbëwatelsczi bùdżet mògą sã pòjawic we wtórk w gardowi biblotece na warkòwnie z pisaniô wniosków. Na welowanim kòżdi mieszkańc jaczi skùńcził 16 lat mdze mógł dac dwa głosë – pò jednym na projecht jinwesticjowi i niejinwesticjowi.

  • Latosô Remùsowô Kara mdze w Mechelinkach – Pòmòraniô rôczi młodëch jaczi chcą sã naùczëc czegòs ò Kaszëbach.

  Karno Sztudérów Pòmòraniô òd wiele lat òrganizëje pòtkania ùczniaków strzédnëch szkòłów, cobë pòkazac nôrodną kùlturã, zachãcëc do ji wespółtwòrzeniô a téż rekrutowac przińdnëch nôleżników klubù. Tą razą placã zéńdzeniô mdą Mechelinczi. Tam ùczãstnicë spãdzą 4 dnie òd 30 strëmiannika do 2 łżëkwiata. Zgłosziwac to sã mòże do 20 strëmiannika, le bôczënk – taczé zgłoszenié mdze przëjãté, jeżlë sã przesle z nim szpecjalny dokôz. To mòże bëc krótkô sensacjowô pòwiôstka zrzeszonô z mòrzim i dôwnyma wierzeniama, stwòrzenié kaszëbsczégò dubbingù do filmù – minimùm 3 minutë abò nagranié telediskù do jaczis kaszëbsczi frantówczi. Zgłoszenié razã z dokazã mùszi wësłac na adresã pomorania.sekretariat@gmail.com abò przez Facebook, dze nalézemë jich pòd zéwiszczã Klub Studencki Pomorania.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑