Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 9 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.09 (csb)

  • Niżódnô szkòła w gminie Lëniô nie mdze likwidowónô.
  • Tuńce, lôtanié na miotle i spiéwë – we Wejrowie wczora béł Sabat Czarowniców.
  • Kòmù sã słëchô „Serce Kaszëb” za 2016 rok? Na pòdpòwiescë òni żdżą w krézowim starostwie w Kòscérznie.

   


  CZWIÔRTK, 9 strëmiannika

  Refòrma òbswiatë nie dô wiôldżich zmianów w gminie Lëniô – tamtészi samòrząd ùdbôł ùchòwac wszëtczé fąkcjonëjącé terô spòdlëczné szkòłë.

  Wszëtczé téż mdą ùczëc w òsmëlatnym tribie. – Më mómë ùdbóné je ùchòwac téż temù, że òne mają spòlëznowé fąkcje – gôdô wójt gminë Bògùsława Engelbrecht. Ùchòwóné mdą òbòwiązywającé terô szkòłowé fërtle. Samòrząd nie zakłôdô zwòlnieniów szkólnëch, le to sã mòże zmienic. Projecht reòrganizacje placówków w gminie Lëniô żdże za notą pòmòrsczégò kùratora òbswiatë.

  • Sabat Czarowniców to je wëdarzenié ju czwiôrti rôz òrganizowóné z leżnoscë Dnia Białkow – przez Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi.

  Rozegracjô je pòdzelonô na ùczałi i artistny dzél. Prelegeńtczi pòwiôdałë ò rolë białków w rozmajitëch kùlturach i historicznëch cządach, bëło téż sã przëzdrzoné żimczi historie sądzeniô heksów. Më znajemë na Kaszëbach przikładë pôleniô, czë topieniô białków pòdezdrzónëch ò czarë, równak całé Pòlsczé Państwò w przërównanim do jinëch nie bëło òbswietloné stosama – przekònywô Aleksandra Pitra z Fùńdacje Sedlaka. Wëkładë, chòc bëłë jaż sztërë, nie znudzëlë przëszłëch białków i chłopów. To równak nié wszëtkò. Òglowò më chcelë dzysô pòkazac aktiwnosc białków na wszëtczich gónach – gôdô direchtór Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi Tomôsz Fópka. Òcemnicą, ò 7 wieczór bëło rozrzeszenié kònkùrsu na nôczekawszi sprzãt do lôtaniô. Całosc sã skùńczëła òbzéranim ùtwórstwa chłopa, ale z białkama w przédny rolë. Béł òdemkłi wëstôwk Zygmùńda Pałasza “Pałasz i jego Muzy w Muzeum”. Jeżlë kòmùs bëło mało czarów i krëjamnotów tej mógł sã zapòznac ze stôrim òbrzãdã scynaniô Kanie jaczé òrganizowa Fùńdacjô Sedlaka wespół z mùzeùm, a na Sabace bëła mòżlëwòta òbezdrzeniô òdjimków z tegò wëdarzeniô.

  • Kòmù sã słëchô „Serce Kaszëb” za 2016 rok? – za pòdpòwiescama òni żdżą w krézowim starostwie w Kòscérznie.

  „Serce Kaszëb” to je nôdgroda kòscérsczégò starostë za wkłôd w promòcjã i rozwij krézu. Wëprzédnienié mògą dostac fizyczny lëdze, a téż prawné pòdmiotë, jinstitucje, firmë, bùtenrządowé òrganizacje i pòdmiotë bez prawnégò charakteru. Przë taksowanim wniosków to sã dô bôczënk na cësk dzejalnoscë kańdidatów na promòcjã i rozwij Kòscérsczégò Krézu, jinowacjowòsc dzejaniô abò jegò cyklicznosc. Wôżné je téż czerowanié sã zwënégòwanim spòlëznowëch célów i ranga sukcesów. Kańdidaturë do nôdgrodë „Serce Kaszëb” to mòże zgłosziwac do 21 strëmiannika w Krézowim Starostwie w Kòscérznie. Regùlamin i fòrmùlar to mòże pòbrac z jegò jinternetowi stronë.

  • Rozmajité stronë swiata zarzekłé w òbrazach – Dodóm Kùlturë w Rëmi rôczi na wëstôwk „Stąd do ciekawego świata” Tadeùsza Trocczégò.

  Jegò dokazë to realistné òbrazë jaczé dokùmeńtëją réze aùtora pò swiece. Ùzdrzimë tedë òbiektë ze Skandinawie, Arabsczich Krajów, czë Pôłniowi Eùropë. Leżnosc do òbezdrzeniô malënków mdze 16 strëmiannika w Dodomù Kùlturë w Rëmi, tzw. Dwòrkù pòd lëpama. W zbiérkù 24 òbrazów jô chcôł pòkazac pò jednym nôwôżniészim spòminkù jaczi bierzã z kraju w jaczim jô jem – zdrôdzô ùstôw swòjëch dokazów Tadeùsz Trocczi. Samémù wernisażowi mdze towarzëc mùzyczny wstãp Agnes Babicz – aktorczi i spiéwôczczi zrzeszony midzë jinyma z Kabaretã Koń Polski. Zôczątk ò 6 wieczór. Aùtór òbrazów zapòwiôdô, że zbiérk òbrazów mdze sã pòwiksziwôł i to dô leżnosc ùzdrzec pòsobné dokazë w przińdnoce.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑