Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 10 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.10 (csb)

  • Rozegracjô na Dzéń Jednotë Kaszëbów w Chmielnie rôczi stôrëch, młodëch a téż nômłodszich. Òrganizatorowie przërëchtëją dzecną zonã.
  • Pòtkanié z aùtorã kòmiksów i gazétnikã w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë bëło leżnoscą do gôdczi ò lëteraturze, le téż specyfice Bëtowa.
  • Zwãkòwô bibloteczka sã zbògacy ò pòsobné aùdiobooczi – to je plan Młodëch Kaszëbów.

   


  PIĄTK, 10 STRËMIANNIKA

  • Przińdzenié na Dzéń Jednotë Kaszëbów w Chmielnie to je dobrô ùdba dlô całi familie – przekònywają òrganizatorowie.

  Òkróm wpisónëch ju w zrzeszeniowé fejrowanié atrakcjów taczich jak bicé rekòrdu w granim na akòrdionie, czë mòżlëwòce szmakaniô môltëchów tradicjowi kùchnie to dô plac, dze mdze mógł òstawic dzecë pòd dozérã òrganizatorów akcje “Czëtôj dzecóm pò kaszëbskù”. Më rôczimë dzecë, ale téż starszich jaczi bë chcelë zaprezeńtowac dzôtkóm bôjczi – gôdô Dariusz Majkòwsczi. Wszëtkò je zrzeszoné z akcją “Czëtôj dzecóm pò kaszëbskù”. Na facebookòwi stronie wëdarezniégò są do òbezdrzeniô filmë, jak lëdze czëtają bôjczi i wiérztczi nômniészim czëtińcóm. Akcjô równak ni mô sã kùńczëc w jinternece. Ji cél to zachãcenié starszich do syganiô za kaszëbskòjãzëkòwima pòzycjama i czëtaniô jich na głos. Akcjô mô téż prakticzną rolã – mòże òdcążëc starszich òd òbòwiązkù pilowaniô dzecy na tim wëdarzenim. Zrzeszeniowé fejrowanié Dnia Jednotë Kaszëbów mdze 19 strëmiannika w Chmielnie.

  • Pòtkanié z aùtorã kòmiksów i gazétnikã w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë – bëło leżnoscą do gôdczi ò lëteraturze, le téż specyfice Bëtowa

  Pioter Dzekanowsczi, gòsc zéńdzeniô zaprezeńtowôł swòje dokazë. Strzód nich kòmiksë czë dokôz science fiction “Nalazłé w Bëtowie”. Aùtór to je téż przédny redachtór Bëtowsczégò Kùriera. Na jegò łamach pòjôwiają sã repòrtaże, jaczé są jinterësëjącą Dzekanowsczégò gazétną fòrmą. Jak zdradzył na pòtkanim w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë w Gdinie planëje napisanié wikszégò repòrtażu, ò jaczim mëszli òd czasów swòjëch rézów do Serbie. Zajinteresowanié mają wzbùdzoné kòmiksë. Szczeniã Swiãców to pierszi, mòże rzec fùlmetrażowi dokôz napisóny pò kaszëbskù. Pózni Dzekanowsczi napisôł scenarnik do fòtokòmiksu “Arbata”, jaczi je òsadzony w dzysdniowëch realiach le przedstôwiô témiznã wieszczich. Bëtowò to je plac w jaczim pòwstôwają téż jiné pòzycje w tim zorce lëteraturë, colemało czerowóné do szkòłowëch i młodëch òdbiérców. Chòc gòsce pòtkaniô z wiôldżim zaczekawienim przezérelë òbrôzkòwé historie sóm aùtór cwierdzy, że ten ôrt mô terô mało lubińców. Wieczór w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë to bëła téż leżnosc do pògôdaniô ò specyfice Bëtowa i tim, chto to są “aùtochtonowie”. Wedle niejednëch je to òbrazlëwé, pòkòmùnistné òkreszlenié, Pioter Dzekanowsczi przekònywôł równak, że sami Bëtowianowie bùszno sã tak nazéwają. Apartnosc bëtowsczi zemie wëchôdô z ji apartny historie i nônowszi i ti starszi pòkôzóny chòcbë w kòmiksu Szczeniã Swiãców.

  • Za nama są nagrania zbiéru pòwiôstków Eùgeniusza Prëczkòwsczégò – „Sól zemi”.

  Nagrania reżisérëją, czëtają, registrëją i realizëją sami młodi z karnów Cassubia i Òska. Audiobooczi to je dzysô baro pòwszédnô fòrma wëdôwaniô lëteraturë i nôwëższi czas cobë kaszëbsczé pòzycje téż sã dało òdsłëchiwac. W klëce szpecjalno dlô naszich słëchińców mòżemë ùczëc wëjimczi tegò aùdiobooka. Gôdô przédniczka karna Òska Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk. Aùdiobook “Sól zemi” mdze òpùblikòwóny nôpózni we łżëkwiace. Pòsobnym dokazã jaczi młodi chcą przërëchtowac w wersje aùdio je Werónka w przedszkòlim Aleksandrë i Dariusza Majkòwsczich. Òkróm tegò Młodi Kaszëbi zaczinają akcjã promùjącą spiéwanié Himnu Młodëch, a na Dzéń Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë 18 strëmiannika a dzéń pózni w Chmielnie zaprezeńtëją tradicjowé kaszëbsczé spòrtowé discyplënë.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑