Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.23 (csb)

  • Katalonowie zdecydëją czë stwòrzëc państwò. Nowi bùdżet przewidiwô òrganizacjã refereńdum.
  • Na kùrs regionalnégò tuńca rôczi Kaszëbsczi Lëdowi Ùniwersytet z Wieżëcë.
  • Baszkarzë sã pòtkają 2 łżëkwiata w Lëni. Òrganizatorowie liczą na rekòrd frekwencje.

   


  CZWIÔRTK, 23 strëmiannika

  • Region Szpanie zamieszkóny przez katalońską miészëznã stoji przed pòsobną szansą – wëbicô sã na samòstójnotã.

  Ò tim, czë na kôrce Eùropë pòjawi sã jesz jedno państwò mô zdecydowac refereńdum jesz w tim rokù. Ò ti sprawie wicy rzecze Adóm Hébel.

  • Na kùrs regionalnégò tuńca rôczi – Kaszëbsczi Lëdowi Ùniwersytet z Wieżëcë.

  Wespół z Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim z Bëtowa òrganizëje profesjonalné zajmë, na jaczich to mdze mógł dostac certifikat jinsztruktora kaszëbsczégò tuńca. Kùrs òbjimô 260 gòdzënów, na jaczich ùczãstnicë pòznają wicy jak 40 lëdowëch tuńców z terenu Kaszëb i sã doznają òglowi wiédzë z òbrëmieniô esteticzi tuńca, wiédzë ò mùzyce i fòlklorze Kaszëb. Kùrs mdze pòdzelony na dwa etapë, tak cobë mòglë z niegò skòrzëstac i profesjonaliscë i amatorowie – gôdô Sulisława Bòrowskô z Kaszëbsczégò Lëdowégò Ùniwersytetu we Wieżëcë. Zajmë sã mają zacząc pòd kùńc łżëkwiata w Bëtowie. Zgłoszenia to mòże sélac do 5 łżëkwiata na adresã Kaszëbsczégò Lëdowégò Ùniwersytetu we Wieżëcë.

  • Karno lëdzy jaczi wanożą piechti pò atrakcyjnëch òd stronë rodë terenów – rôczą na wãder pò Darżlëbsczi Pùszczë.

  Kaszëbsczi Beskid – jinicjatiwa turistnégò prowadnika Piotra Kòwalewsczégò pò zëmòwëch rézach pò westrzédnëch Kaszëbach terô rôczi na Nordã. Ju w sobòtã ùczãstnicë sã pòtkają we Wejrowie, skądka aùtobùsã rëgną do Tëłowa. Na 27 kilométrowi wanodze to mdze mógł òbezdrzec elemeńtë òżëwiony i nieòżëwiony rodë, na przikłôd Bòżą Stopkã i Diôbelsczi Kam, Dobré Jezoro, nie zafelëje zycher wlézeniô bënë Mechòwsczich i Pôłchòwsczich Grotów – ewenemeńtu na eùropejską skalã. To dô téż co dlô lubińców historie i architekturë. Wanoga òbjimie zwiedzenié kòscoła sw. Jakóba i Miklosza w Mechòwi. Pòdéńdzeniów do grëpë mdze na 330 métrów, òrganizatorowie przëbôcziwają ò wigódnëch bótach i cepłim òbleczenim. To bë miôł téż wząc mët taszlãpë i jestkù. Sztart wãdru mdze w sobòtã we Wejrowie przed gòdzëną 8:30 na przédnym przëstónkù PKS. Wszelejaczé wiadła to mòże nalézc na facebookòwi stronie jinicjatiwë Beskid Kaszubski.

  • To mdą ósmé mésterstwa Pòmòrsczégò Wòjewództwa – w Baszce.

  2 łżëkwiata kôrtownicë z Kaszëb pòd czerownictwã Lëdowëch Spòrtowëch Karnów mdą mòglë dobëc w kategòrie jindiwidualny i w karnie. Më liczimë, że do riwalizacje stónie wiele lubòtników baszczi – gôdô Jón Trofimòwicz, direchtór Gminowégò Dodomù Kùlturë w Lëni. Dobiwca rozgriwków dodóm wrócy ze zdrzélnikã, dlô nôlepszich karnów są przewidzoné nôdgrodë niespòdzéwnotë, a kòżdi dostnie pamiątkòwi medal. Gminowi Dodóm Kùlturë w Lëni rôczi w niedzelã 2 łżëkwiata, zapisë warają òd 11:00, a turniér zaczinô sã kòle 1:00 pò pôłnim.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑