Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.28 (csb)

  • Prowadzy wëkładë ò rusyńsczi miészëznie, a przë leżnoscë pòznôwô miészëznã kaszëbską – Gduńsczi Ùniwersytet gòscy Aleksandra Mudrégò z Serbie.
  • W tim tidzeniu môłé nôrodë Eùropë pòtkają sã w Katowicach – strzód nich më Kaszëbi.
  • Przedstôwcowie partów Zrzeszeniô mdą w Jastarnie riwalizowac na noże.

   


  WTÓRK, 28 strëmiannika

  • Prowadzy wëkładë ò rusyńsczi miészëznie, a przë leżnoscë pòznôwô miészëznã kaszëbską – Gduńsczi Ùniwersytet gòscy Aleksandra Mudrégò z Serbie.

  W òbrëmienim programë Erasmùs ten asysteńt na katedrze rusynisticzi na ùniwersytece w Nowim Sadze prowadzy cykel wëkładów ò jãzëkù swòji miészëznë. Rusynowie trafilë do Serbie w 18 stalatim, czej pò wòjnie w Òsmańsczim Jimperium terenë Vojvodinë bëłë zdzesątkòwóné i bëło nót je òsedlëc. Dzysô naju je 15 tësący i Serbiô zagwësniwô nama swòje prawa – gôdô Aleksander Mudri. Mùszi téż rzec, że historiô jich pismieniznë je starszô jak nasza, òd 18 stalata pòwstôwałë rusyńsczé szkòłë i jinstitucje dzejającé przë Kòscele. Wizyta gòsca to je téż leżnosc do zapòznaniô gò z kaszëbsczim strzodowiszczã i przërównaniô sytuacjów tëch dwùch miészëznów. Jegò dozéraczã je profesór Duszan Pażdżersczi jaczi zapòznôwô gò z Kaszëbama. Aleksander Mudri na Kaszëbach mdze do strzodë. Przë leżnoscë tegò pòtkaniô i rusyńskô i kaszëbskô strona zadeklarowałë chãc zmòcnieniô łączbë w przińdnoce.

  • W tim tidzeniu môłé nôrodë Eùropë pòtkają sã w Katowicach – strzód nich më Kaszëbi.

  Eùropejskô Wòlnô Przëstojizna òrganizëje Òglowi Zjôzd, ji gòspòdarzã je Rësznota Aùtonomie Szląska. Wizytã ju zaczinają gòsce z nôrodów – nôleżników EFA. 1 łżëkwiata zapòwiôdô sã szerokô gôdka na témã sytuacje Kaszëb. Ana Kòscukewicz-Jabłońskô przedstawi kòncepcjã Pòmòrzégò jakno wielekùltorowégò rëmù w jaczim më Kaszëbi stanowimë pòdmiot. Tegò samégò dnia mdze debata ò pòliticzny sytuacje na Kòrsyce i ò krokach w stronã samòstójnotë Katalonie. Dzéń pózni planëje sã dwie debatë – ò nôrodach bez prawów do ùżiwaniô jãzëka i ò sôdzëwëch skôzónëch za swòjã dzejalnosc. Òglowi Zjôzd Eùropejsczi Wòlny Przëstojiznë je co dwa lata òrganizowóny. Ùszłô edicjô bëła w Bùdzëszënie, gòspòdarzama bëlë Sorbòwie. Midzënôrodné pòtkania są leżnoscą nié le do pùblëcznégò zabiéraniô głosu, le téż wëmianë doswiôdczeniów i wzéraniô na rozrzeszenia jaczé mòże wprowadzëc kòl sebie.

  • Zymkòwé rozbùdzenié – to je titel wëstôwkù jaczi òd tidzenia to mòże òbzérac – w Stacje Kùltura w Rëmi.

  Dokazë twòrzoné z glënë przez pòdòbiecznëch Bejatë Wësocczi-Turek pòkazywają jak wiele mòżlëwòtów dôwô ten prosti material w rãkach artistów w rozmajitim wiekù. Wszëtkò pòwstôwało w ceramicznym nórcëkù Stacje Kùltura. Zymkòwé rozbùdzenié to równak nié le ceramika – gôdô Bejata Wësockô Turek. To wszëtkò w òbrëmienim pierszégò dnia wëstôwkù jaczi béł 22 strëmiannika. Zymkòwé rozbùdezenié to mdze mógł òbezdrzec w dzecnym dzélu Stacje Kùltura przez nôblëższé tidzenie.

  • Przedstôwcowie partów Zrzeszeniô mdą riwalizowac – na noże.

  Jidze IV Regionalną Kùlinarną Pòbitwã jakô mdze w czwiôrtk w Jastarnie. Karna partów w Krokòwi, Pùckù i Wiôldżi Wsë mdą biôtkòwac ò titel Kùlinarnégò Arcëméstra. Żebë gò dobëc to mùszi przekònac jurorów, że sã rozmieje przëszëkòwac nôlepszą rëbną zupã, slédza z pùlkama i młodzowi kùch. Gòspòdarzã rozegracje je jastarnicczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, a całô rozegracjô mdze w wëpòczinkòwim dodomie “Duna” przë sztrase Zëchtë 6. Na przërëchtowanié môltëchów kùcharze mają 99 minut, a òceniwac jich mdą dobiwcowie łońsczi edicje. IV Regionalnô Kùlinarnô Pòbitwa mdze w czwiôrtk ò 5 pò pôłnim w jastarnicczi Dunie. Wszelejaczé jinfòrmacje to mòże nalézc na www.kaszubi.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑