Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 29 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.29 (csb)

  • W niedzelã Swiatowi Dzéń Swiądë Aùtiznë.
  • Jesz na zymkù mdze fardich kòmiks ò profesorze Labùdze.
  • Sukces kaszëbsczich spòrtowców w Kanadze. Grifë nôlepszé w prowincje Ontario.

   


  STRZODA, 29 strëmiannika

  • 2 łżëkwiata minie pòd znakã zapòznôwaniô z témizną aùtiznë – i pòtrzébów dzecy jaczé mają to zabùrzenié.

  W rozmajitëch jinstitucjach i placówkach chtërne sã zajimają lëdzama z dzecną aùtizną to dô rozmajité wëdarzenia jaczé mdą pòpùlarizowac tã témã. Kònferencjã dze to mdze mógł pòznac metodë robòtë z aùtisticznyma dzecama òrganizëje Szpecjalny Szkòłowò-Wëchòwawczi Òstrzódk w Żukòwie. Chcemë sã pòdzelëc doswiôdczenim z tima, co są wspòmôgającyma szkólnyma przëpisónyma dzecóm ze szpecjalnyma pòtrzebama. Gôdô Barbara Bùlczôk z żukòwsczégò òstrzódka. Starszich, szkólnëch, sztudérów i wszëtczich zajinteresowónëch òrganizatorowie rôczą w pòniedzôłk òd 10:00 do Ceńtrum Krizysowégò Zarządzaniô w Żukòwie. Jinicjatorama kònferencje są Szpecjalny Szkòłowò-Wëchòwawczi Òstrzódk w Żukòwie i stowôra Swiat Aùtiznë z Kartuz. Nad pòtkanim patronat mają òbjimniãti kartëskô starosta i bùrméster Żukòwa. Gôdkã z Barbarą Bùlczôk je do pòsłëchaniô na radiokaszebe.pl. Dzéń Swiądë Aùtiznë mdze téż fejrowóny na nordze. W Pùckù fejrowanié mdze zrzeszoné z 20 roczëzną pòwòłaniô pierszi klasë dlô lëdzy ze szpektrum aùtiznë. 3 łżëkwiata w tamtészim Szkòłowò-Wëchòwawczim Òstrzódkù mdze pòkôzk módë w mòdrëch farwach – to je merk aùtiznë. W taczich farwach téż 6 łżëkwiata przeńdze szpecjalny marsz. Swiatowi Dzéń Swiądë Aùtiznë béł zajinicjowóny przez państwò Katar, mô ùswiądniwac spòlëznã ò tôklu aùtiznë i rozwijającëch sã terapiach jaczé mają pòmòc dzecóm z tim szpektrum.

  • Jesz na zymkù mdze fardich kòmiks ò – profesorze Labùdze.

  To je pòsobnô akcjô jakô mô pòpùlarizowac hisoriã tegò mediewistë w jegò domôcym Lëzënie. Pò głosnym òdsłoniãcym sztaturë i jinëch wëdarzeniach zrzeszonëch z łońsczim Rokã Profesora Labùdë terô warô jinicjatiwa czerowónô do młodëch. Céchùnczi pòd òkã artistë z Wejrowa Tomasza Meringa pòwstôwają na zajmach w lëzyńsczi biblotece. Aùtorama òbrôzkòwëch historiów są lëdze w rozmajitim wiekù. Nômłodszô ùczãstniczka warkòwniów mô 8 lat, nie felëje téż ùstnëch. Chòc we wiôldżim dzélu to są amatorowie, do robòtë më sã mómë zabróné profesjonalno – zagwësniwô Maja Krosnickô, kòòrdinatórka projechtu. Zajmë midzë jinyma z céchòwnikã Tomaszã Meringã są òrganizowóné w biblotece, czile z nich to bëłë całonocné warkòwnie. Zaczinało sã òd pòznôwaniô wątków z żëcégò profesora, pózni béł czas na òglowé ùczbë céchòwaniô i ùkłôdaniô scenarnika. Przed nama jesz jedno pòtkanié w nôblëższi wikeńd – gôdô Krosnickô. Kòmiks ò profesorze Gerace Labùdze mô bëc fardich pò Jastrach.

  • Tã klëkã më kùńczimë dobrim wiadłã–  dlô lubòtników spòrtu zza Wiôldżi Wòdë.

  Kaszëbsczé Grifë – hòkejowé karno dobëło finałowi mecz turnieru môłëch nôrodów w prowincje Ontario w Kanadze. Ò sukcesu naszich wicy rzecze Adóm Hébel.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑