Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 4 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.05.04 (csb)

  • W Swiónowie stanie òbelisk jaczi ùpamiãtni Florianã Cenôwã – z leżnoscë 200 roczëznë ùrodzeniô Bùdzëcela Kaszëb.
  • Do wespółtwòrzeniô kapsułë czasu rôczą w Kartuzach – zbiérka sã zacznie 9 maja.
  • Reda chce sprzedac dôwną sedzbã Ùrzãdu Gardu.

   


  CZWIÔRTK, 4 maja

  • W dwasetną rodzëznã ùrodzeniô Bùdzëcela Kaszëb Floriana Cenôwã ùpamiãtnią w Swiónowie – w niedzelã òdsłoniãcym pamiątkòwégò kama.

  Florión Cenôwa jakno pierszi rzekł, że Kaszëbi to je apartny nôród i nama sã słëchô pòczestny plac strzód drëdżich słowiańsczich lëdów. Do béł dochtór z warkù le téż spòlëznowi dzejôrz, pisôrz, pùblicysta, badéra fòlkloru, ùtwórca pisënkù i pierszich lëteracczich dokazów pò kaszëbskù. Ùroczëznë w jegò 200-tny gebùrstach òrganizëją partë KPZ ze Swiónowa i Banina. Më chcemë achtnąc zasłëdżi ti bëlny pòstacje – gôdô Eùgeniusz Prëczkòwsczi. Ùrocżëznë mdą 7 maja w Swiónowie. Zaczną sã ò 9 reno mszą w sanktuarium i òdsłoniãcym òbeliskù pòswiãconégò Florianowi Cenôwie – z grifã i nôdpisã „Òjc kaszëbsczi rësznotë i lëteraturë kaszëbsczi”. Òficjalny dzél mdze òd 10:45 w gimnazjum w Stajszewie z prezeńtacją ksążczi „Kaszëbskô młodëch rewòlucjô”

  • We Wiôldżi Wsë sã zacza robòta przë ùcwiardzenim – sztrasë Harcersczi przë ògródkach.

  To je jeden z wëjazdów z fërtla Cetniewò do Chlapòwsczi drodżi. Na dzélu 400 métrów Harcerskô mdze ùcwiardzonô platama YOMB. Prżë leżnoscë wëremòńtowónô téż mdze wiéchrzëzna zjôzdu ze sztrasë Chłapòwskô droga. Tak prawie sã sztôłtëje projecht Mariusza Głowienczi, jaczi dobéł w pierszi edicje òbëwatelsczégò bùdżetu. Kòszt ti jinwesticje wëfùlowôł całą pùlã strzodków, do gromadë to je wicy jak 220 tës. zł. Robòta mô sã skùńczëc do 22 maja.
  Harcerskô wespół z remòńtowóną òstatno Jachtową to w sparłãczenim z Chłapòwską nôtërny òbjôzd ceńtrum Wiôldżi Wsë. Pò sezonie bë mia téż rëgnąc przebùdowa Czisowi jakô mdze pòsobną alternatiwą dlô zmòtorizowónëch.

  • Do wespółtwòrzeniô kapsułë czasu – rôczą w Kartuzach.

  9 maja sã zacznie zbiérka przedmiotów jaczé mdą złożoné w kasce i zakòpóné na nôblëższé 100 lat.
  Kòżdi mdze mógł halac cos lô pòtomków, co bë chcôł pòkazac przińdnym pòkòlenióm. To mòże bëc np. fòtografiô. Òrganizatór akcje to je Pioter Smòlińsczi, przédnik kartësczégò Klubù Lëteraturë i Kùńsztu. Jak gôdô, òn chce cobë lëdze w 2117 rokù czegòs sã ò naju doznelë. Zbiérka sã zacznie 9 maja w Kaszëbsczim Mùzeùm w Kartuzach i mdze dérowac przez całi miesąc.

  • Reda chce przedac dôwną sedzbã – Ùrzãdu Gardu.

  Kòmpleks przë sztrasë Pùcczi je wëceniony na wnet 3 mln zł. Referatë jaczé tam bëłë są w smùtanie łońsczégò rokùprzeniosłé, pò dobùdowanim nowégò skrzidła w bùdinkù przë Gduńsczi. Nierësznosc prżë Pùcczi mdze sprzedónô w drodze ògłoszonégò ju przetargù. Tam je zabëtkòwi młin, kùzniô i bënowô droga. – Nowi miéwca mòże zaadaptowac bùdninczi na gòspòdarczą czë ùsłëgòwą dzejalnosc, chòc dopùszcziwô sã téż jindustrialné òbiektë, składë i magazynë – gôdô bùrméster Krësztof Krzemińsczi. Chãtny mògą składac wniosczi ò kùpienié kòmpleksu dôwnégò ùrzãdu gardu w Redze do 19 maja.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑