Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 31 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.05.31 (csb)

  • Wjéżdżającëch do Wejrowa mdą witac tôflë jinfòrmùjącé, że sã je w Dëchòwi Stolëcë Kaszëb.
  • Niecałé dwie niedzele òstałë cobë zgłosëc swój plakat do kònkùrsu Cassubia Visuales w Redze
  • Do spãdzeniô Dnia Dzecka w klimace daleczich rézów rôczą do Pùcka òrganizatorowie Jigrzëszczów Niefùlsprawnëch.

   


  STRZODA 31 maja

  • Kaszëbskô Jerozolëma mdze dôwała wiédzã ò tim – że sã je w Dëchòwi Stolëcë.

  Tôflë przë wjazdach do Wejrowa mają stanąc w nôblëższim czasu. Nôdpisë szlachùją za tima jaczé są na tôflach ùstawionëch we Gduńskù i Kartuzach. Jinicjatór akcje, wejrowsczi radny Môrcën Drewa dostôł pòpiarcé dlô ti ùdbë z krézowégò starostwa i gardu Wejrowa. Terô żdże za robòtą kòmisje, jakô mô przërëchtowac kòsztoris i dofùlowac fòrmalnoscë. Na Kaszëbach są rozmajité place kùltu, le ni ma wątplëwòtë, że religijną stolëcą je Wejrowò – przekònywôł w naji pòrénkòwi aùdicje Môrcën Drewa. Terô procedurama zajimô sã kòmisjô w ùrzãdze gardu, jinicjatorowie zwrócą sã téż do Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka z prosbą ò jãzëkòwą kònsultacjã. Môrcen Dréwa nie ùkriwô, że pòstawienié ti tôflë òdmikô mòżlëwòtã wprowadzeniô debëltny pòzwë môlëznë. Gôdkã z najim gòscã je do òbezdrzeniô na radiokaszebe.pl, swòje zdanié mòżeta wërazëc na facebookòwim profilu Radia Kaszëbë pòd òdjimkã z tôflą.

  • Niecałé dwie niedzele òstałë cobë zgłosëc swój plakat – do kònkùrsu Cassubia Visuales w Redze.

  Ju trzecy rôz tamtészi Gardowi Dodóm Kùlturë jinspirëje do szëkaniô i òdkriwaniô mòtiwów kaszëbsczich wzorów i do ùtwórczégò jich wëzwëskaniô. W kònkùrsu na stwòrzenié plakatu mògą wzyc ùdzél aprofesjonalny artiscë i amatorowie òd 16-égò rokù żëcégò. – Z doswiôdczeniô më wiémë, że nôwicy dokazów trôfiô pòd kùńc terminu, le to je wôrt sã pòspiéwac – rôczi direchtór Fabriczi Kùlturë w Redze Tomôsz Wiszniewsczi. Termin sélaniô dokazów w kònkùrsu Cassubia Visuales mijô 12 czerwińca.

  • W gminie Kòscérzna je skùńczonô bùdacjô bòjiszczów – w Nowim Klinczu i Skòrzewie.

  To są pierszé z piãc òbiektów na jaczé samòrząd dostôł ùdëtkòwienié z Minysterstwa Spòrtu.Wielefąkcjowé bòjiszcze w Skòrzewie je za spòrtową halą, a w Nowim Klinczu przë szkòle. Pòéstałë w kąsk wicy jak 2 miesące, to za nie przëszło pò wiertel mëliona złotëch. Ùgôdënk na ùdëtkòwienié z Fùnduszu Rozwiju Fizyczny Kùlturë na pòstawienié piãc bòjiszczów przewidiwô wespiacé do 33 proceńt i realizacjãw latach 2017-18. Temù na drëdżi rok pòwstóną trzë bòjiszcza: we Wiôldżim Pòdlesym na wiejsczim placu, w Łubianie w môlu przëszkòłowégò asfaltowégò bòjiszcza i we Wąglëkòjcach przë sztadionie. Mają miec wiéchrzëznã ze sztëczny trôwë zasëpóny kwarcowim piôskã, mdą dopasowóné do graniô w rãczną, kòszbalã, sécbalã i zemnégò tenisa. Szlachùjący òbiekt òni mielë pòstawioné piãc lat nazôd w Kòscérsczich Kaliskach.

  • Do spãdzywaniô Dnia Dzecka w klimace daleczich rézów rôczą do Pùcka – òrganizatorowie Jigrzëszczów Niefùlsprawnëch.

  Rozegracjô pòd zéwiszczã „Òlimpiada wkół swiata” je czerowónô do wszëtczich dzôtków z Pùcka i òkòlégò. Òkróm dobri zôbawë ji przédnym célã je téż jintegracjô. 14-té ju jigrzëszcza to je pòspólnô jinicjatiwa Partnersczich Gardów „Przyjaciele” i Szpecjalnégò Szkòłowò-Wëchòwawczégò Òstrzódka w Pùckù. Na rinkù òd 9 reno mómë zaplanowóné bòkadosc atrakcjów – zachãcywô Mónika Szlôga, wëchòwawcka w Òstrzódkù. Rôczëła pòdòpiecznô pùcczégò òstrzódka Mónika Darg. 14 Jigrzëszcza Niefùlsprawnëch z leżnoscë Midzënôrodnégò Dnia Dzecka mdą na rinkù w Pùckù òd 9:00 do 11:30.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑