Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 1 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.01 (csb)

  • Pòmòrsczi sejmik pòdrechòwôł Sztrategiã Rozwiju Pòmòrsczégò Wòjewództwa.
  • Teater z Lëzëna wëstawił wieselé na festiwalu wieselnëch òbrzãdów w swiãtokrzisczim wòjewództwie.
  • Latné kino we Wdzydzach je corôzka barżi pòpùlarné.

   


  WTÓRK, 1 zélnika

  • Pòmòrsczi sejmik pòdrechòwôł – Sztrategiã Rozwiju Pòmòrsczégò Wòjewództwa.

  Òna je wprowadzywónô òd 2013 rokù, mô zagwësnic zrównoważony rozwij całégò regionu. Nôwikszé zwënédżi òstatnëch trzech lat to m. jin. zmiészenié bezrobòcô ò 50% – to je ze 110 tës w 2013 rokùdo 65 tës. dzysô. Dobrze sã rozwijô pùblëczny transpòrt – òb czas ùszłëch 6 miesący Pòmòrskô Metropòlitalnô Banowizna przewiozła kòle półtora mln pasażérów. – Bez wątpieniô nôwikszô zwënéga to je skùtecznosc w żorganim eùrodëtków- gôdô pòmòrsczi marszôłk Mieczisłôw Sztruk. Wòjewódzczi samòrząd dërch ni mòże równak sã dogadac z terôczasnym rządã. Teritorialny kùńtrakt, cedel jaczi rozgreńcziwô kómpetencje samòrządów i Warszawë, béł latos na Pòmòrzim ju dwa razë aneksowóny. To znaczi, że ze stolëcë przińdze mni dëtków na kluczowé dlô Pòmòrzô jinwesticje, a do tegò dochôdają nowé problemë z jimigrańtama z óstu. Sztrategiô Rozwiju Pòmòrsczégò Wòjewództwa mdze òbòwiązywa do 2020 rokù.

  • Teater z Lëzëna reprezeńtowôł Kaszëbë w Huce Szklany kòle Kelców – na festiwalu òbrzãdów „Moje wielkie polskie wesele”.

  Bëłë prezeńtowóné òbrzãdë, tuńce i ruchna. Wieselné karna, fòlkloristné grëpë i teatrë z całégò kraju zaprezeńtowałë m. jin. tradicjowé wieselé góralsczé, szląsczé, cëgańsczé i kùrpiowsczé. Z gwôsnym repertuarã, òpiartim we wiôldżim dzélu na spoiéwie i tuńcach wëstąpił téż dramaticzny teater z Lëzëna. Na festiwal rôcził gò reżiséra wëdarzeniô Leszek Kubański, jaczi przëznôwô, że ò ùdzélu kaszëbsczi grëpë zdecydowôł personalny sentimeńt. Klarëje czerowniczka kaszëbsczi grëpë Maria Krosnickô. Dramaticzny teater z Lëzëna jaczi preeńtëje wieselné òbrzãdë më mòżemë òbezdrzec we filmie „Kaszëbsczé wieselé” zrealizowónym przez K-PZ. Ùjãca bëłë krąconé we wdzydzczim skansenie, mùzykã mô nagróné karno ze Serakòjców.

  • Latné kino w gminie Kòscérzna – je wiedno barżi pòpùlarné.

  W latosy, 3-cy edicje wëdarzeniô, w kòżdą strzodã je tam nawet sto lëdzy. 2 zélnika to mdze mógł òbezdrzec pòlską romanticzną kòmédiã pòd titlã „Kochaj!”Seanse są bez całé lato na latny binie przë Ceńtrum Turistnëch Ùsłëgów we Wdzydzach. – To je zbòkadnienié najégò bédënkù i ùdba na chłodniészé wieczorë – gôdô Grégór Daszkòwsczi z Ùrzãdu Gminë w Kòscérznie. Pòkôzk kòmédie „Kochaj!” mdze 2 zélnika ò 9 wieczór, to je pół gòdzënë rëchli jak w lëpińcu. Ta regla mdze òbòwiązywa we Wdzydzach przez całi zélnik. Wstãp je wòlny, to je wôrt zabrac mët léżôk, abò kòc.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑