Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 18 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.18 (csb)

  • Wiôlgô Wies i Jastarniô w czołówce nôbarżi pòdjimnëch gminów w Pòlsce
  • Dokùmeńtowac i kònzerwòwac zabëtczi Nordë mdą ùczãstnicë warkòwniów òrganizowónëch przez Towarzëstwò Ùpiãksziwaniô Gardu Pùcka
  • Gmina Kartuzë żdże za ùdbama mieszkańców jaczé sã tikają jinwesticjów w ceńtrum gardu. Do wëdaniô je wiertel mëliona złotëch

   


  PIĄTK, 18 zélnika

  • Wiôlgô Wies to je drëgô nôbarżi pòdjimnô gmina gardowò-wiejskô w Pòlsce – co czwiôrti mieszkańc mô tam firmã zaregistrowóné.

  Na drëdżim placu – w kategòrie gardowëch gminów – je téż Jastarniô. Tam swój geszeft mô wnet pòłowa mieszkańców. Ranking Zrównoważonégò Rozwiju Jednostków Teritorialnégi Samòrządu mają zrobioné fachmanowie z Warszawsczi Pòlitechniczi.
  Ùczałi mielë pòrechòwóné zaregistrowóné gòspòdarczé dzejalnosce na tësąc mieszkańców. We Wiôldżi Wsë to są 244 pòdmiotë, lepszé w ti kategòrie je blós zôpadnopòmòrsczé Mielno. W Jastarnie to je wnet 300 firmów, ò 46 wicy je zaregistrowóné w Łebie To je efekt wëzwëskaniô turistnëch atutów i żëcznëch warënków jaczé samòrządë stwòrziwają – gôdają bùrméstrowie Jastarnie Tiberiusz Narkòwicz i Wiôldżi Wsë Róman Kùżel. Geszeft rosce przede wszëtczim przë pachtowanim kwatérów dlô letników. Wôrtné je téż rãkòdzeło – gôdô Zbigórz Kąkól, miéwca stojiszcza z wësziwkã. Nôbarżi pòdjimną gminą w Pòlsce wedle rankingù warszawsczi pòlitechniczi je Karpacz, gòspòdarczą dzejalnosc tam mô 80 proceńt mieszkańców. Nôgòrzi wëpôdł Nowy Dwór w pòdlasczim wòjewództwie.

  • Zaczinô sã drëgô edicjô projechtu Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy – łoni młodi ùczãstnicë na wëjazdach pòznôwelë i pòd dozérã szpecjalistów fòtografòwelë òbiektë z XIX i zôczątkù XX stalata, jaczé są charakteristné dlô tegò terenu.

  Ten skôrb architekturë dżinie na naszich òczach, mùszimë gò chronic i dokùmeńtowac – cwierdzą ùdbòdôwôcze projechtu. Zabëtczi mùszą so radzëz z rozmajitima problemama – gôdała na naji antenie Danuta Détlawa, przédniczka Towarzëstwa Ùpiãksziwaniô Gardu Pùcka. Zwikszeniémù swiądë lëdzy mô pòsłużëc kònferencjô jakô w rujanie pòdrechùje warkòwnie. Òd 5 séwnika ùczãstnicë mdą brelë ùdzél w prelekcjach i wëjazdach na jaczich mdą robic òdjimczi zabëtkòwim òbiektóm. Latos je przewidzonô nowina – młodi pòznają òd prakticzny stronë krëjamnotë kònzerwacje zabëtków. Projecht Wolontariat dla zabytków Nordy mdze dérowôł do rujana. Òrganizatorowie stwòrzą fòldrë, kalãdôrz i pòcztówczi jaczé mają pòdsztrichnąc rolã zabëtków w kùlturowim krôjòbrazu Nordë.

  • Wiertel mëliona złotëch do dispòzycje mieszkańców da gmina Kartuzë – do 28 zélnika mieszkańcowie ceńtrum gardu mògą zgłaszac ùdbë jaczé sã wpisywają w Gminową Programã Rewitalizacje Kartuz. To sygnie napisac projecht na môłą pòdjimiznã.

  Latos gmina zrealizëje dzesãc taczich bédënków, jaczé mdą wëbróné strzód wszëtczich zgłoszeniów. Projecht „Kartësczé Jinicjatiwë Mieszkańców” je szansą na ùprawienié chòdniszcza, zasztopanié dzurë, pòstawienié łôwczi, pòsadzenié bómów, czë kwiatów, ùpiãkszenié òbéńdë. – Më rechùjemë na jinwencjã mieszkańców, òni sami nôlepi wiedzą co je nót w nôblëższim òkòlim zrobic – gôdô zôstãpca bùrméstra gminë Kartuzë Sylwiô Biankòwskô. Do projechtu „Kartësczé Jinicjatiwë Mieszkańców” to mòże zgłosziwac ùdbë, jaczich kòszt nie mdze wikzi jak 6 tës. zł., termin mijô 28 zélnika. 250 tësący złotëch dóné na tã progamã mdze sukcesywno wëdôwóné bez nôblëższé lata.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑