Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 12 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.12 (csb)

   • Pòpiarcé mieszkańców dlô kaszëbsczi pòzwë Wejrowa badérëją wëszëznë gardu.
   • Żukòwò rozszérzô wespiarcé dozérnyma bònama – na starszich jaczich dzecë chòdzą do żłobka z bùtna gminë.
   • Trzech przewòzników i jeden biliet – nowé rozrzeszenié mô wprowadzoné trzëgardzkô SKM-ka, PKP Intercity ë Polregio.


  WTÓRK, 12 séwnika

  • Jes të za dodanim kaszëbsczi pòzwë Wejrowa – wëszëznë gardu pitają mieszkańców ò planë wëmianë wjôzdowëch tôflów na dwajãzëkòwé.

  Anketowé kònsultacje mdą dérowałë do 2 rujana, a më w czwiôrtk pò pôłnim mdzemë nadawac z wejrowsczégò rinkù cobë tã témã przëblëżëc. Dogôdënczi sã tikają ùstaleniô kaszëbsczi pòzwë Wejrowa, kòle ùrzãdowi w pòlsczim jãzëkù. Głos mòże dac w sedzbie Gardowégò Ùrzãdu, kòle anketerów na Placu Jakóba Wejra abò przez jinternét. Prawò do tegò mô kòżdi fùlùstny mieszkańc – klarëje sekretéra Wejrowa Bògùsłôw Suwara. Głos przez jinternét to mòże òddac kòrzëstającë z fòrmùlara na stronie wejheroworozmawia.pl. Dogôdënczi mdą dérowałë do 2 rujana. Tã témã më szerzi przedstawimë w czwiôrtk pò pôłnim – 14 séwnika z wejrowsczégò rinkù aùdicjã „Na widnikù Kaszëbë” pòprowadzy Adóm Hébel

  • W Gdinie nowé spòrtowé klasë z wespiarcym gdińsczich klubów – je ju w ti sprawie pòdpisóné dogôdanié.

  Òd nowégò szkòłowégò rokù ùczniacë 14 gdińsczich szkòłów chòdą do 17 nowò òdemkłëch spòrtowëch klasów. Mają rozwijac swòje ùmiejãtnotë w kòszbalë, nożny i rãczny balë, żeglarstwie, płiwanim, rugby i letczi atletice. Pòmòże w tim mòcnô wespółrobòta szkòłów z gdińsczima spòrtowima klubama. Do gromadë jich mdze 16 – w tim Spójnia Gdynia SA, Pòmòrskô Żeglarskô Zrzesz, Rugby Club Gdynia, czë Gdińskô Akademiô Kòszbalë. Trenérowie tëch klubów mdą wespółrobic z kònkretnyma klasama – prowadzëc zajmë z pasownëch discyplënów i pòmagac jima swòjim doswiôdczenim.

  • Samòrząd w Żukòwie ùdëtkòwi dozérné bònë téż starszim – jaczich dzecë chòdzą do żłobków z bùtna gminë.

  Ò rozszérzenim fòrmùlë zdecydowelë gminowi radné. Swiôdczenié rëgnãło latos w stëcznikù, żebë pòmòc starszim we wrócenim do robòtë. To je 200 zł na kòżdé dzeckò jaczé chòdzy do przedszkòlégò i sto zł w przëtrôfkù dzecnégò klubù. Donëchczas pòmòcą òbjimnãlë 770 dzecy jaczé chòdżëłë do placówkóé wpisónëch do registru prowadzonégò przez bùrméstra Żukòwa. – Terô kòrzëstają téż ti starszi jaczich dzeckò chòdzy do placówczi bùten terenu naji gminë – gôdô bùrméster Wòjcech Kankòwsczi. Dozérné bònë są ùdëtkòwioné z bùdżetu gminë Żukòwò, wëdôwóné na wniosk starszégò. Ò swiôdczenié mògą wëstãpiwac zameldowóny na terenie gminë. Òni bë mielë bëc warkòwò aktiw, chòc są wëjimczi òd ti zasadë – czãżkô chòrosc, abò niefùlsprawnosc jednégò abò òbòje starszich abò ùczba w dniowim tribie, czë staż.

  • Trzech przewòzników i jeden biliet – nowé rozrzeszenié mô wprowadzoné trzëgardzkô SKM, PKP Intercity i Polregio.

  Dzãka jednémù blanketowi znikłë tôkle ze stojanim w régach do pôrã kasów. Òd 11 séwnika wanożnicë jacczi na przikłôd jadą z Rëmi Janowa do Krakòwa w kase trójmiejsczi SKM dostną jeden biiet na całé sparłãczenié z ùwzglãdnienim wszëtczich przewòzników – mają wëklarowóné na jinternetowi stronie samòrządu pòmòrsczégò wòjewództwa. Dzãka jednémù blanketowi mô téż bëc përzinkã tóni, dzãka zbiéraniémù do gromadë pòjedińczich kilométrów. Przewòznicë òpiérają na nich swòje tarifë i to śã nie zminieło. Zmienił sã równak métel rechòwaniô długòscë. Na przikłôd przë sparłãczenim Polregio-PKP Intecity – Polregio kilométrë przëjachóné w òsobòwi banie mdą sã rechòwac razã. A czim jich wicy tim tóńszi przejôzd. W òbrëmienim pòspólnégò bilietu mdą hònorowóné wszëtczé hańdlowé i ùstawòwé ùldżi. Jak pòdôwô serwis pomorskie.eu – robòta przë pòspólnym biliece w Minysterstwie Jinfrasztrukturë i Bùdowiznë całi czas dérëją. Pòsobnym celã mô bëc włączenié do wespółrobòtë pòsobnëch krajewëch przewòzników w Pòlsce.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.







  Back to Top ↑