Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 14 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.14 (csb)

  • Jesz latos mô rëgnąc robòta przë rewitalizacje stôrégò ceńtrum Żukòwa .
  • Na stacje Przédny Gduńsk sã zacza mòdernizacjowô robòta – przebùdacjô peronu, demòńtowanié bansztrëczi, trakcje i wiatë.
  • Òd pòniedzôłkù pòsobny etap Metropòlitalnégò Òbëwatelsczégò Bùdżetu – welowac mdą mieszkańcowie Trzëgardu, Rëmi, Wiôldżi Wsë i Wejrowa.

  CZWIÔRTK, 14 séwnika

  • Jesz latos mô rëgnąc robòta przë rewitalizacje stôrégò ceńtrum Żukòwa – wszëtkò mdze zanôlégac òd chùtczégò rozrzeszeniô przetôrgù.

  Gmina dosta 7 mln zł bùtnowégò ùdëtkòwieniô na ten cél. Projecht òbjimô stwòrzenié Ceńtrum Aktiwnoscë Familiów i Ceńtrum Kùlturë a téż stwòrzenié gardowégò parkù z pòdswietliwóną fòntanną, placama jigrów do dzôtków, nowima łôwkama i widama. – W òbrëmienim rewitalizacje zmòdernizowóny i zaadaptowóny mdze stôri spichrz i teren przë klôsztorze Norbertanków – rechùje bùrméster Wòjcech Kankòwsczi. Wôrtnota całi jinwesticje to je wnet 11 i pół mln zł.

  • Na stacje Przédny Gduńsk sã zacza robòta. PKP Pòlsczé Banowé Lënie za 62 mln zł całowno zmòdernizëją dwa peronë, sztrëkòwi ùstôw, trakcjã i dwa pòdzemné tunele.

  To dô gwińdë i rëszné trapë. Mòdernizacjã zaczinô rozbiérka peronu nr 2 – òd stronë wiaduktu Błãdnik i przëlégającé sztrëczi i trakcje. W gòdnikù równoleżno do rozbiérczi peronu mdze pòwstôwa jegò nowô, wëższô kònsztrukcjô. Na zymk, òb czas òsoblëwie jintensywny robòtë òbiekt mdze wëłączony z ùżëtkù. W czerwińcu na drëdżi rok zacznie sã robòta przë peronie 1. Do gromadë ten etap mòdernizacje stacje Przédny Gduńsk mô warac do stëcznika 2020 rokù. Nowé peronë mdą wëższé, wëpòsażoné w òdrestaùrowóné wiatë, widë i procëmwëpùrgòwą wiéchrzëznã. Zamòńtowóné mdą nowé łôwczi, jinfòrmacjowé tôfle i zégrë. Sztandard òbsłëdżi i przistãp na peronë z tunelu pòprawią 4 gwińdë i rëszné trapë.

  • W pòniedzôłk sã zacznie pòsobny etap Metropòlitalnégò Òbëwatelsczégò Bùdżetu – mieszkańcowie Trzëgardu, Rëmi, Wejrowa i Wiôldżi Wsë mdą mòglë welowac za zwerifikòwónyma projechtama.

  Wëbierzą strzód do gromadë 578 bédënków. – W Rëmi welowac mòże kòżdi, ni ma dólny greńcë wiekù – przëbôcziwô prowadny radzëznë gardu Ariél Sënicczi. Strzód złożonëch 36 projechtów do welowaniô je zakwalifikòwóné 30. kleka-sinicki-glosowanie-msz-17-09-13 W Rëmi do pòdzeleniô je półtowa mëliona złotëch. To sygnie, cobë zrealizowac pôrãnôsce bédënków. kleka-sinicki-realizacja-msz-17-09-13 Welowanié na projechtë w Metropòlitalnym Òbëwatelsczim Bùdżece mdze dérowac òd 18 séwnika do 2 rujana.

  • Ò òcenã feriowëch rozegracjów i bédënczi zmianów pitają mieszkańców w Pùckù – swój pòzdrzatk to mdze mógł wërazëc dzãka jinternetowi ankece.

  Lato w Pùckù to m. jin. sztandarowé rozegracje jak spiéwny kònkùrs „Taleńtë”, miónczi w skateparkù, historiczny piknik „Lotniczi Pùck”, Kaprów Dzéń, mésterstwa w sztrądowi sécbalë. Do tegò żeglarsczé, windsurfingòwé miónczi ë kòńcertë. Wëszëznë gardu sczerowałë do mieszkańców prosbã ò pòdrechòwanié latnégò sezonu. Anketa je anonimòwô. Jidze w ni ò zaznaczenié preferowóny òdpòwiescë przë pëtaniach ò spòrtowé wëdarzenia i kòńcertë a kùlturalné rozegracje czë dôwałë satisfakcjã. To mòże téż wpisac swòje bédënczi, jaczé bë miałë zwikszëc atrakcjowòsc pòsobnégò sezonu w Pùckù. Fòrmùlar je przistãpny pòd jinternetową adresą miastopuck.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑