Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 18 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.18 (csb)

  • Wicy jak 6,5 mln zł wëdadzą w gminie Krokòwò na renowacjã tamtészich zabëtków.
  • Kònferencją ò juwernoce mają ùtczoné roczëznã Widneńsczi Wiktorie Jidentitariscë – w programie to dało téż prelekcjã ò pòczëcym kaszëbskòscë.
  • Smùtk, niezrozmienié, le téż nôdzejã na mirną przińdnotã – wërôżiwelë ùczãstnicë malarsczich plenrów w placu piôsznicczégò mòrdu.

  PÒNIEDZÔŁK, 18 séwnika

  • Wicy jak 6,5 mln zł na renowacjã nôbarżi wôrtnëch zabëtków– dadzą wëszëznë gminë Krokòwò.

  Rewitalizowóny mdze pałac w Kròkòwie razã z òtocziwającym gò parkã a sakralné òbiektë w Żarnówcu. Jinwesticjô je w pòłowie ùdëtkòwionô z Regionalny Òperacjowi Programë Pòmòrsczégò Wòjewództwa. Mô służëc òdnowieniémù i zabezpieczeniémù òbiektów i pòprawieniémù jinfrasztrukturë wkół zabëtków. – Dzãka temù òne zwëskają fąkcjonalnosc – pòdsztrichiwô zôstãpca wójta gminë Kròkòwò Grégór Zôczk. Jinwesticje mdą realizowóné w partnerstwie z parafiama z Żarnowcu i Krokòwi, z żarnowiecczim klôsztorã i Fùńdacją Eùropejsczé Pòtkania – Kaszëbsczé Ceńtrum Kùlturë. Remòńtë zabëtków mają dérowac do kùńca lata na drëdżi rok.

  • W sobòtã we Gduńskù bëła Juwernotowô Kònferencjô – zrzeszonô z rësznotą jidentitaristów.

  Ta pòliticznô kòncepcjô sã mô we Frańcëje zrodzoné, òna je za rozwijã etniczny i kùlturowi juwernotë i to na ni òpiérô swòje pòliticzné dzejania. Z leżnoscë 334 roczëznë dobëcô wòjsków Jana III Sobiesczégò pòd Widnã mają zòrganizowóné kònferencjã, na jaczi to sã mógł zapòznac z założeniama tegò nurtu. Przedstawił je òrganizatór pòtkaniô Aleksander Kòss. Nôleżników rësznotë w całi Eùropie parłãczi antijimigrancczi pòzdrzatk. Na terô rësznota ni mô wësztôłconé stanowiszcza na témã pòliticzi wedle nôrodnëch a etnicznëch miészëznów taczich jak Kaszëbi, równak prawie nasza juwernota to bëła jedna z òbgôdiwónëch témów. Më nie chcemë jednofarwny spòlëznë, jaczi sztôłt òkreszliwają ceńtalné wëszëznë – gôdô Aleksander Kòss. Na zéńdzenim to sã mógł téż zapòznac ze stanowiszczã pòlsczich nacjonalistnëch strzodowiszczów, swòje wëstąpienié miôł przedstôwca òrganiacje Falanga. Pòtkanié bëło w zalë NOT we Gduńskù.

  • Smùtk, niezrozmienié, le téż nôdzejã na mirną przińdnotã – wërôżiwelë ùczãstnicë malarsczich plenrów w placu piôsznicczégò mòrdu.

  Wszëtkò w òbrëmienim projechtu Piôsznica – kùltura placu òrganizowónégò przez Fùndacjã Sedlaka. W zajmach prowadzonëch przez profesjonalnégò malarza brała ùdzél młodzëzna z gminë Wejrowò. Plenér béł w sobòtã i niedzel na terenie Piôsznicczégò Sanktuarium. Całé zéńdzenié bëło w òbrëmienim cyklu Piôsznica- Kùltura placu òrganizowónégò przez Fùndacjã Sedlaka. Projecht je ùdëtkòwiony ze strzodków Minystra Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë, Gminë Wejrowò, Zarządu Wejrowsczégò Krézu i gwôsnëch strzodków Fùńdacje Sedlaka.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook1Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑