Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 26 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.26 (csb)

  • Jak sparłãczëc robòtã mùzeów i Zrzeszeniô w nôblëższich latach – ò tim je diskùtérowóné we wejrowsczim mùzeùm na kònferencje “Nasza pòspólnô spôdkòwizna”.
  • 26 séwnika to je Eùropejsczi Dzéń Jãzëków – z ti leżnoscë pòdpòwiôdómë jak pòznawac swój jãzëk i cëzé mòwë.
  • Je nót twòjégò głosu – spiéwaków szëkają w chùrze Lutniô z Lëzëna.

  WTÓRK, 26 séwnika

  • 15 direchtorów mùzealnëch jinstitucjów z Pòmòrzô i przedstôwcowie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô – diskùtérëją w Mùzeùm we Wejrowie ò tim, jak sparłãczëc swòjã robòtã.

  Warô tam kònferencjô pt. „Muzea- nasze wspólne dziedzictwo”. Taczé pòtkania rôz na czile lat dôwają mòżlëwòtã skarnôlizowaniô fąkcjonowaniô tëch placówków i przërëchtowanié jich do òglowòpòlsczich i òglowòkaszëbsczich wëdarzeniów, taczich jak fejrowanié patrona rokù. Dzãka temù mòżemë synchronizowac swòje dzejanié – gôdô jinicjatór kònferencje, Radosłôw Kamińsczi. Trzecą przëczëną pòtkaniô je wërobienié pòspólnégò edukacjowégò bédënkù mùzealnëch jinstitucjów. Robòta mùzeów to je baro wôżny elemeńt kùlturalnégò żëcô i nasza wespółrobòta z nima to nie je nick nowégò – pòdsztrichiwô przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Édmùńd Witbrot. W kònferencje wëstąpi téż reprezeńtańt wiceminystra kùlturë Jarosława Zelinë, jaczi przedstawi òglowòpòlską programã „Niepodległa”. Je téż przewidzony czas na diskùsjã.

  • Dzysô mómë Eùropejsczi Dzéń Jãzëków – je to swiãto ògłoszoné przez Radzëznã Eùropë.

  Tegò dnia òsoblëwie jesmë zachãcywóny do pòznôwaniô nowëch jãzëków. Jak tej wkładac w głowã nowé słowa i spòsobë kòmùnikacje? Przede wszëtczim nie skùpiwac sã na reglach, a barżi sã òprzéc na jintujicje – pòdpòwiôdôł na naji antenie Michôł Hamónd, ùtwórca jãzëkòwi szkòłë. Corôzka wicy edukacjowëch placówków swòjã ùczbã wpisywô w jãzëkòwi profil. Tak je na przikłôd w „Naji Szkòle” we Wejrowie, dze dzôtczi bawią sã i ùczą pò kaszëbskù, pòlskù, anielskù, a elemeńtë jinëch jãzëków stãpniowò dochôdają. Dzecë chùtkò sã ùczą jãzëków, bò nie są do tegò zmùsziwóné, le zachãcywóné – gôdô direchtór „Naji Szkòłë”, Karól Róda. Ta sama metoda je téż dobrô dlô starszich, jaczi bë chcelë chùtkò widzec efektë swòji ùczbë. Przede wszëtczim równak – żebë swój kaszëbsczi pòprawic nót je gadac, gadac i jesz rôz gadac.

  • Mùzycznô òprawa Mszów, ùroczëznów, wëjazdë w Pòlskã i za greńcã – to niejedné zajmë chùrzistów z Lëzëna.

  Terô szëkają za nowima nôleżnikama, jaczi bë chcelë swòjima głosama zmòcnic grëpã, jakô mô w swòjim ùróbkù midzë jinyma Mszã Swiãtą na chùr i diôbelsczé skrzëpice, czë wespółùdzél w Pierszi Kaszëbsczi Pasje. Szukają za spiéwôkama w kòżdim wiekù. – Kòżdi naléze dlô se tu plac i bëlną atmòsferã – cwierdzy Ana Klejna, nômłodszô chùrzistka. Dodôwô Bernat Michôłka, bas w chùrze. To co mòże przëcygnąc do Lutnie to nié le mòżlëwòta rozwiniãcégò swòjégò taleńtu, le téż pòznanié nowëch lëdzy i placów – pòdsztrichiwô dirigeńt chùru, Tomôsz Fópka. Żebë dołączëc do chùru to mùszi przińc na próbã, jakô sã òdbiwô w kòżdi czwiôrtk òd pół szósti wieczór w zalë remizë OSP w Lëzënie.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑