Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 października, 2017 | przez Anna Cupa-Dziemińska

  Klëka 2017.10.16 (csb)

  • Nabór nowëch sztudérów zaczinô Ùczałé Kòło Zemia Rodnô we Wejrowie. Ju zapòwiôdają kònferencjã i jiné jinicjatiwë na nôblëższé 10 miesący.
  • Warkòwnie performance – to bëła pòsobnô òdsłona projechtu “Piôsznica – kùltura placu”, jaczi artistnym jãzëkã gôdô ò drãdżi historie.
  • Kònkùrs òrganowi mùzyczi, chùralnëch karnów i religijny pisenie – òd czwiôrtkù na festiwalu w Rëmi.

  PÒNIEDZÔŁK, 16 rujana

  • Zemia Rodnô – pòwòłóné 3 lata nazôd w Kaszëbskò-Pòmòrsczi Wëższi Szkòle we Wejrowie – karno rôczi sztudérów pierszégò rokù do zapisaniô.

  Równoczasno ògłôsziwô, jaczé wëdarzenia mdą realizowac. Jich charaktér mô bëc òdemkłi – wszëtcë mògą kòrzëstac z kònferencje tikający sã kaszëbsczi juwernotë, do tegò sztudérze chcą trafiac do spòdlëcznëch i wëżigimnazjowëch szkòłów. Mómë mòtiwacjã do robòtë, bò Ùczałé Kòło Zemia Rodnô to pò prôwdze nasza jinicjatiwa – rzekła w pòrénkòwi aùdicje Ana Ùgòwskô, jedna ze załóżców karna. Nôwikszim wëdarzenim òrganizowónym przez Kòło je corocznô kònferencjô, jakô je ùdbą midzë jinyma Anë Ùgòwsczi i Zbigòrza Bëczkòwsczégò. Më gwës nie òdłożimë ti jinicjatiwë na bòk – zagwësniwô terôczasny przédnik Kòła Mark Zalewsczi. Kònferencjô mdze w gromicznikù na przełómienim semestrów. Do tegò czasu karno mdze òrganizowało pòtkania w szkòłach i nabór nowëch nôleżników strzód sztudérów pierszégò rokù.

  • Warkòwnie performance – to bëła pòsobnô òdsłona projechtu “Piôsznica – kùltura placu” – jaczi artistnym jãzëkã gôdô ò drãdżi historie.

  W òbrëmienim ti jinicjatiwë Fùńdacje Sedlaka bëłë ju zòrganizowóné warstatë z robieniô filmów, malowaniô, teatru, ùczãstnicë wsłëchiwelë sã téż w mùzykã i lëteracczé ùtwórstwò. Tą razą ò historie przemówiło cało – na prowadzonëch we wejrowsczim mù przez Justinã Jón-Krukòwską wartkòwniach. Cało to je téż spôdkòwizna pò przódkach, temù mòże nim wërażiwac łączbã z nim. Temù ùczãstnicë mielë przëniesc pamiątczi zrzeszoné z familią i przez elemeńtë performance wërazëc sebie i swzeùmòje relacje. To je dzysô wôżné tim barżi, że dzysdniowòsc òdcynô nas òd nôtërny łączbë midzë jintelektã a całã – pòdsztrichnãła Justina Jón-Krukòwskô. Całosc dała ùczãstnikóm – sztudéróm z Wejrowa lepi pòznac i zrzeszëc sã z domôcą historią, le téż rozwinąc swòjã swiądã cała, to wszëtkò dzãka pòdzeleniémù zajmów na partë – gôdô Aleksandra Pitra z Fùndacje Sedlaka. Pò prakticznëch warkòwniach béł wëkłôd ò reminescencjach wòjnë w ùtwórstwie artistów. W òbrëmienim projechtu Piôsznica- kùltura placu przed nama jesz historiczné warkòwnie i wëkłôd, a téż zajmë z robieniô filmù. Całosc pòdrechùje kònferencjô, na jaką òrganizatorowie rôczą 7 smùtana do Kaszëbsczi Filharmónie.

  • Kònkùrs òrganowi mùzyczi, chùralnëch karnów i religijny piesnie – òd czwiôrtkù w Rëmi – na Midzënôrodnym Festiwalu Religijny Mùzyczi m. Ks. Stanisława Òrmińsczégò.

  To je ju jegò 29-tô edicjô. Festiwal je kòżdi rok w rujanie. Jinspiracją do jegò òrganizacje bëła pòstacjô salezjana ks. prof. Stanisława Òrmińsczégò. Bëlny mùzykańt i kòmpòzytór, hùmanysta i wëchòwiwôcz młodëch robił w Rëmi 26 lat. Festiwal jegò miona zaczinô sã w czwiôrtk ò 9:00 kònkùrsã dlô młodëch òrganystów. Jegò drëdżi etap mdze w piątk i sã skùńczi kòńcertã Mieteka Szczesniaka. W sobòtã zôs mdze kònkùrs chùralnëch karnów i na nôlepszé wëkònanié religijny piesnie, warënkã je zaspiéwanié ji w kaszëbsczim jãzëkù. Zacznie sã ò 8:30 i skùńczi ò 7:30 wieczór kòńcertã laùreatów. Festiwal miona Ksãdza Stanisława Òrmińsczégò w Rëmi je wiedno w Sanktuarium Nôswiãtszi Marije Pannë Wspòmòżeniô Wiérnëch salezjanów sw. Jana Bòskò.

  Klëka Radia Kaszëbë, 16.10.2017 | Foto: Zemia Rodnô – Koło Naukowe KPSW

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone
  Back to Top ↑