Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 19 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.10.19 (csb)

  • Më ju wiémë jak mdze wëzdrzôł „Szpùr znónëch Kaszëbów” w kòscérsczim krézu. Twòrzi gò Môlowô Turistnô Òrganizacjô „Serce Kaszëb”.
  • Nowé przigòdë 3 latnégò dzéwczątka ju w sprzedażë. Pò sukcesu Werónczi w przedszkòlim pòjôwiô sã drëdżi dzél.
  • Wicy jak 700 tës zł. wëdadzą w gminie Łãczëce – na socjalné jinwesticje i pòprawienié kwalitetu żëcô mieszkańców.

  CZWIÔRTK, 19 rujana

  • Më ju znajemë drobnotë projechtu „Szlachù znónëch Kaszëbów” – jaczi mô pòwstac w kòscérsczim krézu.

  To mdze pôrãnôsce jinsztalacjów w sztilu regionalny architekturë – łôwkã z dakã, plaskatô sztatura znóny pòstacje i kôrta z turistnyma atrakcjama. Jinsztalacje mają sã pòjawic w kòżdi gminie krézu jesz przed latnym sezonã. Robòtã kòòrdinëje Môlowô Turistnô Òrganizacjô „Serce Kaszëb”. – Zgòdã na kùńcowi projecht Szpùru mają wërażoné ju wszëtcë wójtowie jaczi włączą sã w ùdëtkòwienié projechtu – gôdô przédnik MTÒ „Serce Kaszëb”, Andrzéj Penk. Na łôwkach w gminach mają sã pòjawic plaskaté sztaturë m. jin. Aleksandra Majkòwsczégò, Józefa Wëbicczégò, Mariana Mòkwë i Heronima Derdowsczégò.

  • Tą razą Werónka jedze nad mòrze – dze pòtkô sã z półbratã Jónkã.

  Ksążka je sczerowónô do nômłodszich czëtińców i, jak gôdają aùtorowie je dobrą leżnoscą do pòspólnégò spãdzywaniô czasu starszich z dzecama. “Werónka nad mòrzã” napiselë Aleksandra i Dariusz Majkòwscë. Pierszi dzél pòwiôstczi “Werónka w przedszkòlu” w nakładze 3000 egzemplérów sã rozeszedł i dzãka akcje “Czëtôj dzecóm pò kaszëbskù” wëwòłôł diskùsjã na témã czëtaniô nôrodny lëteraturë nômłodszim i gôdaniô z nima w najim jãzëkù. Zwrotnô òdpòwiesc czëtińców bëła pòzytiwno, temù më zgódno z planã napiselë dalszi dzél historie. – gôdô Dariusz Majkòwsczi – tą razą Werónka òdwiedzy kòżdą gminã pùcczégò krézu. Werónka w przedszkòlu służi nié le doma, le téż w szkòłach, na przëmiôr w placówce Naja szkòła, w jaczi dzôtczi pòlubiłë Werónkã. Jeżlë chtos wòli słëchac jak czëtac téż mómë dlô niegò bédënk – rôczi Dariusz Majkòwsczi. A Werónka nad mòrzã w ksążkòwi wersje je do kùpieniô na stronie kaszubskaksiazka.pl

  • Wicy jak 300 tësący złotëch mają wëdóné w gminie Łãczëcë – na socjalné jinwesticje i pòprawienié kwalitetu żëcô mieszkańców.

  Drëdżé tëli chca wëdac òb nôblëższé 12 miesący. Pòwstôł rekreacjowi plac przë parafie w Strzebielënie, w planach je rozbùdowanié swietlëcë w Dzãcelcu.
  Jinwesticjã w Strzebielënie mają òddóné jesz przed feriama, je zrealizowónô z jinicjatiwë tamtészégò sołectwa. – To je zachtnô môlëzna, a felało w ni placu do òdpòczinkù – gôdô wójt gminë Łãczëcë Pioter Witbrot. Na remòńt i rozbùdowã swietlëcë mieszkańcowie Dzãcelca mdą mùszelë dożdac. Dëtczi na tã jinwesticjã gmina chce zwëskac z Môlowégò Karna Dzejaniô Kaszëbskô Droga. Rozbùdowa swietlëcë w Dzãcelcu mô sã zacząc na drëdżi rok.

  Radio Kaszëbë, 16.10.2017

  PlayPlay
  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑