Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 8 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.08 (csb)

  • We Wejrowie pòdrechòwelë projecht Piôsznica- Kùltura Placu.
  • W Pùckù rëgnął Pąkt Krizysowi Jinterwencje.
  • Mòżemë ju òbzérac film jaczi pòkazywô òbrząd Sobótkòwi Spòwiedzë.

  STRZODA, 8 smùtana

  • Nié ksążkòwô wiédza, le wgłãbienié sã w emòcje – to bëło wôżné dlô artistów, jaczi na 43-ch jinterdiscyplinarnëch pòtkaniach twòrzëlë dokazë zajinspirowóné piôsznicką zbrodnią.

  Dzãka temù pamiãc ò òfiarach nie mdze czerowónô nienawiscą, le bądze dozdrzeniałą refleksją – przekònywają przedstôwcowie Fùndacje ksãdza Sedlaka – òrganizatora projechtu, jaczégò finał béł we wtórk w Kaszëbsczi Filharmónie we Wejrowie. Na binie òkróm rôczonëch gòscy pòjawilë sã téż artiscë – aktorowie z bólszewsczi grëpë JBT, jaczi pòd czerownictwã profesora Daniela Kalinowsczégò przërëchtowelë przedstôwk. Gôdô Daniél Kalinowsczi, ùczałi ze Słëpska, jaczi reżisérowôł dokôz. Na holu to mógł pòdzywiac òbrazë jaczé pòwstałë na plenrze w Piôsznicczim Sanktuarium. Na dokazach spòd pãzlów pòdòpiecznëch Dodomù Spòlëznowégò Dozéru i dzecy a młodzëznë z gminë Wejrowò më nie ùzdrzimë grobów, krziżów, ani karabinów òprawców – na płótnie jô chcôł ùzdrzec to co òni – dzysészé pòkòlenié – czëją – gôdô, Łukôsz Bùtowsczi malôrz, prowadnik plenru. Pòdrechòwiwô Aleksandra Pitra, przédniczka Fùndacje Sedlaka, òrganizatora pòtkaniów. Kònferencjô òbjimała artistné przeżiwanié projechtu, le téż prelekcje lëdzy zaangażowónëch w projecht i w dozéranié pamiãcë ò Piôsznicë – nôwikszim na Kaszëbach placu hitlerowsczich mòrdów.

  • Na pòmòc psychòlogów, pedagògów i prawnëch dorôdców mògą rechòwac mieszkańcowie pùcczégò krézu, jaczi są na zôkrãcë żëcégò – wiedno wicy lëdzy zazérô do Pąktu Krizysowi Jinterwencje w Pùckù.

  Placówka rëgnãła w pòłowie séwnika przë Krézowim Ceńtrum Pòmòcë Familie. – Wëfùlowiwô lózy plac w systemie spòlëznowégò wespiarcô w krézu – klarëje direchtórka pùcczégòPCPR-u, Éwa Weiss-Miller. Pąkt wespółrobi m. jin. z pòlicją, sądã, prokùraturą i òstrzodkama spòlëznowi pòmòcë. Jegò zadanié to pòmòc lëdzóm, jaczé z rozmajitëch przëczënów nôglë sã nalazłë w czãżczi sytuacje. Pąkt Krizysowi Jinterwencje w Pùckù fąkcjonëje przë Krézowim Ceńtrum Pòmòcë Familie òd pòniedzôłkù do piątkù w gòdzënach ùrzãdowaniô PCPR-u.

  • Mòżemë ju òbzérac film jaczi pòkazywô òbrząd Sobótkòwi Spòwiedzë – wtórkòwi wieczór w Lëzënie minął pòd znakã diskùsje ò sztôłce fòlkloru i rozwiju naszi wiédzë ò òbrzãdowòscë.

  Aktorów, ùtwórców filmù i zaangażowónëch w projecht, jaczi mô zrewitalizowac zwëk Sobótczi òpisóny przez Paùlã Szefkã – to mógł pòtkac w biblotece w Lëzënie we wtórkòwi wieczór. Promòcjô ksążczi i filmòwi seans to bëło pòdrechòwanié projechtu, jaczi wejrowsczé mùzeùm zrealizowało w òbrëmienim programë “Kùltura Jinterwencje 2017”. W projechce zaangażowónëch bëło pôrãdzesąt lëdzy. Òni są pierszima, ale nié òstatnyma, do jaczich mô trafic zwëk, jaczi, móm nôdzejã, bądze sã òdrodzywôł – gôdô Róman Drzéżdżón, kòòrdinatór projechtu. Realizacją filmù zajãlë sã Ewelina Karczewskô i Pioter Zatoń, jaczi mają na swòjim kòńce ju filmë Na psa urok i Żywioły. Tą razą to, co dodôwô filmòwi szmaczi to snôżo wëkònóné piesnie – zapòwiôdô Ewelina Karczewskô. Projecht Sobóka Sobótka je zrealizowóny dzãka ùdëtkòwieniémù z Nôrodnégò Ceńtrum Kùlturë i strzodkóm wejrowsczégò krézu.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑