Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 9 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.09 (csb)

  • Tu sã gôdô pò kaszëbskù – nalimczi z taczim nôdpisã mdą na rutach krómów i restaùracjów, dze mòżna sã dogadac z òbsłëgą pò naszémù.
  • Ùmarł lëdowi ùtwórca i animatór naji kùlturë Jerzi Walkùsz.
  • Kaszëbskò-Pòmòrsczé rzeszeniéw Lëzënie rôczi do ùdëtkòwieniô stanicë.

  CZWIÔRTK, 9 smùtana

  • Tu sã gôdô pò kaszëbskù – nalimczi z taczim nôdpisã mdą na rutach krómów i restaùracjów, dze mòżna sã dogadac z òbsłëgą pò naszémù.

  Ùdba wëszła òd Młodëch Kaszëbów. Dzãka temù ti, co gôdają pò kaszëbskù mdą wiedzelë, dze mògą załatwic sprawã, òbsztëlowac jestkù, czë zrobic sprawùnczi w swòjim òjczëstim jãzëkù. Òkróm nalimczi miéwcowie lokalów dostną certifikatë, jaczé pòcwierdzywają jãzëkòwé kòmpetencje jich robòtników. Na terô Młodi Kaszëbi pòcwierdzëlë kaszëbskòsc w 10 lokalach, pòsobné 15 żdże za werifikacją. Taczé òdznaczenié mô nobilitowac, temù téż mùszi na nie zasłużëc – gôdô Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk, przédniczka Karna Młodëch Òska z Lëzëna. Na terô miéwcowie placów dze sã gôdô pò kaszëbskù są z krézów kartësczégò i wejrowsczégò. Kòżdi mòże zgłosëc skłôd, kawnicã, czë jiny lokal, dze jidze załatwic sprawë pò kaszëbskù. Na stronie mlodi-kaszebi.com są kòntaktowé pòdôwczi.

  • Ùmarł lëdowi ùtwórca i animatór naji kùlturë – Jerzi Walkùsz.

  To béł jeden òd nôbarżi znónëch ùttwórców tradicjowëch jinstrumeńtów lëdowëch. Òdeszedł jak miôł 87 lat. Jerzi Walkùsz mieszkôł i twòrził w Hòpòwie w kartësczim krézu. Tam wiee lat béł przédnikã Dobrowólny Fojerwérë, założił téż i czerowôł fòlkloristnym karnã Hopowianie. Jegò pasjô to bëło twòrzenié lëdowëch jinstrumeńtów, w tim òsoblëwie diôbelsczich skrzrpiców, jaczé są traktowóné jakno wzorcowé dlô lëdowi kùlturë. Jinstrumeńtë aùtorstwa Jerzégò Walkùsza mô wiele fòlkloristicznëch karnów i mùzeów. Artista béł téż znóny jakno ùtwórca sztaturów do papiesczégò wôłtarza w Sopòtach i kùmónëch stacjów Krziżewi Drodżi w sanktuarium Królewi Kaszëb w Swiónowie. Jerzi Walkùsz sã anażowôł w promòcjã nôrodny kùlturë, czãsto wëstãpiwôł w radiowëch i telewizjowëch programach. Za swòjã robòtã dostôł wiele nôdgrodówi wëprzédnieniów, w tim Òrmùzdową Skrã, Złoti Krziż Zasłëdżi, Medal m. Tédorë i Jizydora Gùlgòwsczich, Perłã Kaszęb, a téż nôdgrodã m. Òskara Kòlberga. Pògrzéb sp. Jerzégò Walkùsza mdze w piątk ò2:00 pp w parafialnym kòscele w Hòpòwie. Różeńc za ùmarłégò mdze òdprawiony dzysô pò mszë swiãti ò 6 wieczór.

  • 87 mln zł przińdze w gminie Żukòwò – za rozbùdowã karnôlizacjei wòdocygù.

  Jinwesticjô w pòłowie mô bëc ùdëtkòwionô ze strzodków Nôrodnégò Fùńduszu Òchronë Strzodowiszcza i Wòdny Gòspòdarczi. W ji òbrëmienim pòwstóną nowé dzéle w Żulòwie, Bórkòwie, Pãpòwie, Baninie, Tëchòwmiu, Rãbiechòwie i Chwaszczënie – do gromadë wicy jak 8 km. Terô mni jak pòłowa gminë mô przistãp do sécë sanitarny karnôlizacje. – To temù, że môlëznë sã flot rozrôstają – gôdô bùrméster Wòjcech Kankòwsczi. W òbrëmienim projechtu zmòdernizowónô mdze téż wòdocyżnô séc w Chwaszczënie, a w Baninie i Skrzeszewie mdą pòstawioné zbiérniczi do pòdnôszaniô cësnieniô wòdë. Robòta sã zacznie na drëdżi rok.

  • K-PZ w Lëzënie prowadzy zbiérkã – na kùpienié stanicë.

  Jegò ùroczësté pòswiãcenié je zaplanowóné na fejrowanié Dnia Jednotë Kaszëbów w strëmiannikù na drëdżi rok. Dobrzińcowie, jaczi kùpią pamiątkòw gwòzdze, mdą rôczony na ùroczësté jicwbicé òb czas pòswiãceniô. Minimalno mùszi zapłacëc 100 zł òd fizyczny personë, abò 200 zł òd jinstitucje. Za wpłatama lëzyńsciz part KPZ żdże do kùńca stëcznika na drëdżi rok. Nr kòńta to mòze nalézc na www.kaszubi.pl w zakłôdce komunikaty.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑