Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 24 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.24 (csb)

  • Sztudérze etnofilologie jintensywno pòznôwają kaszëbsczi jãzëk – midzë jinyma w naszi redachcje, dze przëzdrzelë sã robòce miészëznowëch mediów.
  • LGD Kaszëbë pòmòżë wëfùlowac wniosczi i napisac biznesplan przed pòsobnym nabòrã na wespiarcé rëgniãcô z gòpòdarczą dzejalnoscą.
  • W Rëmi òni przëjimają zgłoszenia chãtnëch do ùdzélu w Rëmsczi Òdemkłi Szafie.

  PIĄTK, 24 smùtana

  • Miała bëc zamkłô przez za môłą lëczbã chãtnëch, dzãka determinacje – kszëbsczégò strzodowiszcza I rok etnofilologie rëgnął.

  Pò wnet dwùch miesącach ùsztôłtowało sã môłé, ale stałé karno, co chcą kòntinuòwac sztudérowanié na tim czerënkù. Kadra profesorów òkróm wësoczi niwiznë i atrakcjowi programë stôwiô téż na dobiwanié prakticzny wiédzë, jakô sã przëdô w robòce w szkòle, dodomie kùlturë, czë w mediach. W taczim celu téż òdwiedzëlë w tim tidzeniu naszã redachcjã, a më wëzwëskelë leżnosc i pòdpitelë jich ò wrażenia ze sztudiów. To je tak jak jô so wëòbrôżała – gôdô Agata Grenwald – sztudérka z pùcczégò krézu. Niécałé 10 sztëk lëdzy to grëpa môłô, ale téż bënowò pòdzelonô. Jedny trafilë tam ze znajemnotą kaszëbsczégò jãzëka, jiny zaczinają przigòdã z nim czësto òd spòdlégò. Kòżdi téż jinaczi ùzasadniwô wëbiér szkòłë – dlô jednëch to je czekawòsc kaszëbsczi kùlturë, kòl jinëch pòczëcé misje. Etnofilologiô na Gduńsczim Ùniwersytece fąkcjonëje òd pôrã lat. Latos problemã bëła minimalnô lëczba chãtnëch, jakô bëła zawëżonô do 25 zaregistrowónëch. Dzejarze pòdsztrichiwają równak, że miészëznowi czerënk je wôżny i wôrt òdemkniãcô nawet dlô mniészi lëczbë chãtnëch. Jegò zadanim je sztôłcëc ùczałé i medialné elitë kaszëbsczégò nôrodu.

  • We wejrowsczim mùzeùm mdze na drëdżi czwiôrtk aùtorsczé zéńdzenié – z Włodzmierzã Zôczkã.

  Mieszkańc Lëzëna dwadzesce lat robił w Państwòwi Fòjerwérze we Wejrowie, jakno radny angażowôł sã w żëcé lëzyńsczégò gminowégò samòrządu. Jegò pasjô to bëło równak pisanié. To je aùtór pòwiesców: „Ocalony”, „Prusacy”, „Była sobie gmina” i nônowszégò romana „Kaszubi”. Aùtorsczé zéńdzenié z Włodzmierzã Zôczkã mdze 30 smùtana w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie.

  • Nigle rozdispònëją dëtczi, chcą naùczëc – dobrze wëfùlowiwac aplikacjowé cedle i biznesplan.

  Môlowé Karno Dzejaniô Kaszëbë òrganizëje bezpłatné warkòwnie. LGD w Kartuzach planëje w gòdnikù i stëcznikù przeprowadzëc nabór wniosków ò wespiarcé na pòdjimniãcé gòspòdarczi dzejalnoscë. Òna sã mô tikacc stwòrzeniô môlowëch produktów. Ti co chcą z ti szansë skòrzëstac, jeżlë so nie radzą przë wëpisywanim cedlów mògą liczëc na pòmòc robòtników LGD. – Na warkòwniach më pòdpòwiémë jak dobrze napisac geszeftplan i jak wszëtczé fòrmalnoscë wëfùlowac – dôwô do wiédzë direchtór bióra LGD Kaszëbë Aleksandra Moll. Bezpłatné warkòwnie mdą 28 smùtana i 5 gòdnika w sedzbie LGD w Kartësczim Ceńtrum Kùlturë – òbadwa pòtkania mdą ò 10:00. Nabór wniosków ò ùdëtkòwienié sã zacznie 18 gòdnika.

  • W Rëmi òni przëjimają zgłoszenia chãtnëch do ùdzélu – w Rëmsczi Òdemkłi Szafie.

  Wëprzédôż zachów z szafów, szafków i szëflôdów mieszkańców gardu mdze 2 gòdnika. Òrganizatór to je Stowôra Aktiwnëch Lëdzy i MOSiR Rëmiô. Ùdba je takô, cobë przefrëszowac mieszkania, wëzbëc sã tegò, czegò më ju nie ùżiwómë i dac jinyma leżnosc kùpieniô czekawëch zachów przed Miklôszkama i nadchôdającyma Gòdama. Drëdżé żëcé mają dostac ruchna, biżuteriô, ksążczi, platczi, òbzdobë – to wszëtkò, czegò më nie brëkùjemë ale to je w dobrim stanie. Chãtny do wëstawieniô sã na wëprzedażë mògą sã zgłaszac do 28 smùtana, za plac w halë MOSiRu to mdze mùszôł 5 zł zapłacëc. Kòńtaktowé pòdôwczi to mòże nalézc m. jin. na facebookòwim profilu Stowôrë Aktiwnëch Lëdzy abò pòd adresą rumia.eu
  Rëmskô Òdemkłô Szafa mdze 2 gòdnika w gòdzënach òd 10:00 – 16:00. Tam mdze téż òdemkłô kawniczka i dzél halë ze spòrtowim sprzãtã do czwiczeniów i zôbawów.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑