Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 29 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.29 (csb)

  • Ò wicy jak 100 tësący wicy strzodków dlô bùtenrządowëch òrganizacjów dô na drëdżi rok Kòscérzna
  • Taczégò wëstôwkù w kartësczim mùzeùm to jesz nie dało – przédnô téma to farwòwónczi z lëdowima wzorama
  • Emòcjonëjącô riwalizacjô zapòwiôdô sã na I Wòjewódzczi Òlimpiadze Wiédzë ò Kaszëbach i Pòmòrzim w Rëmi.

  STRZODA, 29 smùtana

  • Wnet 600 tës. zł dlô bùtenrządowëch òrganizacjów – dô na drëdżi rok samòrząd Kòscérznë.

  Ùrząd Gardu mô prawie ògłoszoné kònkùrs na nôlepszé ùdbë i projechtë. Wniosczi to mòże składac w szesc kategòriach. Nôwicy strzodków, bò jaż 450 tës zł. mògą dostac òeganizacje jaczé dzejają na rzecz òchronë zdrowiégò, a 22 tësące pùdą na kùlturalné projechtë. Wniosczi mògą téż składac stowôrë i fùńdacje jaczé wspòmôgają rozwij pòspólnotów i gòspòdarczi rozwij, a téż dzejającé na rzecz spòlëznowi pòmòcë i òbswiatë. – Zajinteresowanié kòżdi rok je tak wiôldżé, że më mómë zwikszoné ò wnet 100 tësący pùlã strzodków – gôdô Éwa Chmieleckô z Wëdzélu Rozwiju Ùrzãdu Gardu w Kòscérznie.

  • Zwëskóné ze samòrządu ùdëtkòwienié ni mòże bëc wikszé – jak 70 procent całowny wôrtnotë zadaniô.

  Kòscérsczé òrganizacje mògą składac wniosczi do 11 gòdnika. Taczégò wëstôwkù w mùzeùm w Kartuzach to jesz nie dało. Jegò przédną témą mdą Kaszëbsczé Ògrodë i Farwë Kaszëb pòkôzóné przez farwòwónczi. Jich aùtorka to je Gréta Walkòsz-Lewańdowskô, artistka z kartësczégò krézu. Ùczãstnicë wernisażu pòznają farwòwé regle przédnëch szkòłów wësziwkù, a téż nôstarszé mòtiwë. Dodôwkòwą atrakcją mdze twòrzenié swòjëch farwòwónków, rôczimë na to wëdarzenié całé familie, gôdô direchtórka mùzeùm Barbara Kąkól. Wernisaż mdze w nôblëżsżą sobòtã ò 4:00 pò pôłnim w sedzbie mùzeùm w Kartuzach przë sztrasë Kòscérsczi.

  • Robòta w karnie, szerokô wiédza i ùmiejãtnosc zaprezeńtowaniô sã – to je klucz do dobëcô w kònkùrsu òrganizowónym òd 18 lat w Karnie Wëżigimnazjowëch Szkòłów Nr 1 w Rëmi.

  Ju w czwiôrtk zaprezeńtëją sã tam karna ze strzédnëch szkòłów wejrowsczégò krézu i nié leno. Donëchczas kònkùrs miôł krézowi syg, terô ranga ùrosła do wòjewódzczi. Z rozmajitëch przëczënów më chcemë, żebë lëdze z bùtna téż mielë leżnosc sã wëkazac w òlimpiadze – gôdała na naji antenie Gréta Zych, kòòrdinatórka kònkùrsu. Kònkùrs je pòdzelony a trzë etapë. Grëpa jakô do gromadë dobãdze nôwicy pąktów w tesce jesz ni mòże sã czëc dobiwcą, bò kòmisjô mdze òceniwa jesz jich prezentacje, a we finale mdą pùblëczno òdpòwiôdelë na òglowé pëtania i òmôwielë zagadnienia zrzeszoné z historią, kùlturą, lëteraturą, czë geògrafią tatczëznë. Mdze téż elemeńt sztrategiczny – karna mdą decydowac jaką niwiznã drãgòscë wëbrac. Prostszé pëtanié to wikszô szansa na dobrą òdpòwiesc, le te drãżészé dôwają wicy pąktów. Òrganizatorowie są téż czekawi, czim sã zgłoszony ùczãstnicë wëkôżą w prezentacjach. Latos mògą wëbrac strzód sztërzëch témów. Emòcjonëjącô rozgriwka sã zacznie w czwiôrtk ò 9:30 w Karnie Wëżigimnazjowëch Szkòłów Nr 1 w Rëmi.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑