Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 12 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.12.12 (csb)

  • Robòta w radiu je baro czekawô, ale téż sztresującô – tak òbsądzywają ùczniowie ze Skòrzewa, jaczi wzãlë ùdzél w warkòwniach z Radiã Kaszëbë.
  • To mdze wiôlgô promòcjô gminë – gôdają samòrządarze z Lëzëna rëchtëjącë sã do Swiatowégò Zjôzdu Kaszëbów.
  • We Wejrowie piąti rôz bądze Gòdowi Jôrmark.

  WTÓRK, 12 gòdnika

  • Gazétnik, wiadło, òdjimk i jinszi słowa sparłãczoné z robòtą w radiu – pòznôwelë ùczniowie ze spòdleczny szkòłë w Skòrzewie w gminie Kòscérzna.

  Szkòłownicë z VI klasë wzãlë ùdzél w warkòwniach z Radiã Kaszëbë. Òbczas nich mògle sami robic wëwiadë, zaznajomic sã z robòtã gazétnika, a téż bëlno przë tim pòznac kaszëbsczi jãzëk. Z ùczniama w Skòrzewie ò Radiu Kaszëbë mia gôdóné Ana Cupa-Dzemińskô.

  • Wëpromùje naszã kùlturã, a téż pòkôże Lëzëno jakno rozspiéwóną wies – Swiatowi Zjôzd Kaszëbów mdze miôł òsoblëwi charaktér.

  Òrganizatorowie prażą nié le zagwësnic òsoblëwi czas dzãka karnóm na binie, le téż stwòrzëc wiôldżé, masowé karaòke. Do spiéwù zachãcony mô bëc kòżdi ùczãstnik Zjôzdu. Kùńc tegò rokù to dlô samòrządu w Lëzënie czas dopinaniô logisticznëch kwestiów. Ò stanie pòkrokù robòtë rzekł wójt gminë Lëzëno Jarosłôw Wejer. Zjôzdowi tradicjowò mdze towarzëc przëjôzd Transcassubie – szpecjalny banë dlô ùczãstników. Z banhòfù wedle planu mdze przemarsz do kòscoła sw. Wawrzińca, pò Mszë Swiãti ùczãstnicë farwnym kòrowòdã przeńdą całą wies do sztadionu niedalek Widzawiszczowò-Spòrtowi Halë, dze to dô artistny dzél. To mdze drëdżi w hisorie Zjôzd, jaczi bądze nié w gardze, le na wsë i pierszi, jaczégò òrganizatorã je wiejskô gmina.

  • Weneckô karasela, lodowiszcze i sw. Miklôsz jaczi dô nôdgrodë w kònkùrsu – na nôpiãkniészą òbzdobã na chójkã òdemkną wejrowsczi Jôrmark.

  W szpecjalnëch bùdinôszkach na rinkù to mdze so mógł sprawic miodné smaczczi, òwczé sérë, regionalną pieczëznã, tradicjowé wòrztë, rëbë i geszenczi na Bòżé Narodzenié. Gòdowi Jôrmark we Wejrowie mdze piąti rôz. Szpecjalné atrakcje do całëch familiów mają zaplanowóné na wikeńd. Dzecë òdwiedzy spózniony sw. Miklôsz, jaczi mdze ùcził kòlãdów i Élfë, jaczé pòkôżą żonglowanié darënkama i jiné cyrkùsowé kùńsztë. Ùroczësté òdemkniãcé Jôrmarkù we Wejrowie mdze 13 gòdnika ò 5 pò pôłnim. Stojiszcza mdą òdemkłé òd 11:00 do 6:00, a we wikeńdë do 7:00. To mze je mógł zwiedzywac do 22 gòdnika. Ò tim jak trzëmac wôgã w swiãta to je wôrt ju dzysô pòmëszlec. Nôlepi sã prosto nie òbżérac, a nawet ze 2 kilogramë zrzucëc, cobë pò Gòdach wôga zôs pòkazywa tëli co na zôczątkù. Dieteticë zachãcywają téż żebë sã pòrëszac, gwës to mdze dobré dlô cała i dëcha. Z dieteticzką gôdôł Pioter Szëca.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑