Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 15 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.12.15 (csb)

  • Chcemë sã dzelëc redotą swiãtów – zachãcywô Caritas jaczi òrganizëje pòmòc dlô bezdomnëch.
  • Nawet 75 tës zł premie dlô tëch co chcą swòjã gòspòdarcządzejalnosc założëc mô Môlowé Karno Dzejaniô Kaszëbë z Kartuz.
  • Przed gminą Lëzëno rekòrdowi jinwesticjowi rok – nôwicy samòrząd dô na wòdno-karnôlizacjową robòtã.

  PIĄTK, 15 gòdnika

  • Swiãta to dlô chrzescëjanów je czas redotë z przińdzeniô Bòga jaczi naju zachãcywô –  cobë tã redotã pòdskacywac téż w sercach drëdżich.

  Temù je òrganizowóné skòpicą charitatiwnëch akcjów w tim cządze. Caritas jak kòżdi rok mô przërëchtowóné wilijné swiéce, pòmòc më téż mòżemë przez przërëchtowanié rãczno robionégò miecha z higenicznyma strzodkama dlô bezdomnëch. W miechù mògą bëc mëdło, szampón, bërszta do zãbów i jiné nôrzãdła, jaczé dostną samòtné i bezdomné òsobë – gôdôł na naji antenie ks. Pioter Brzozowsczi z Caritas Gduńsczi Archidiecezje. Rãczno robioné abò kùpczé miechë ze strzodkama më mòżemë składac w placówkach Caritasu. Do pakétu dołącziwô sã téż kôrtkã ze swòjima żëczbama. Më téż mòżemë w òbrëmienim Wilijnégò Dokazu Pòmòcë Dzecóm kùpic swiécã z jaczi wzątk dôwô szansã na lepszą przińdnotã biédnym dzecóm.

  • 18 gòdnika rëgnie nabór wniosków ò danié wespiarcô dlô lëdzy – co chcą swòjã gòspòdarczą dzejalnosc założëc.

  Strzodkama zarządzywô Môlowé Karno Dzejaniô Kaszëbë z Kartuz. Do wzãcô je 75 tës. zł premie i nie je nót miec gwôsnégò wkładu. Ò dëtczi mògą sã ùbiegiwac lëdze mieszkający na terenie LGD, jaczi bez òstatné 2 lata nie prowadzëlë gòspòdarczi dzejalnoscë. To dô 2 nabiérë – tikającé sã turistnëch ùsłëgów i dzejalnoscë zrzeszony z przetwórstwã môlowëch produktów – gôdô Aleksandra Moll z LGD Kaszëbë. Nabiér wnioskow mdze dérowôł do 12 stëcznika. Wszëtczé cedle jaczé to mùszi wëpisac są na jinternetowi stronie LGD.

  • Gmina Lëzëno na drëdżi rok dô rekòrdowò wiele – strzodków na jinwesticje.

  Bùdżet je rechòwóny na 56 mln zł. Z tegò jażd 41 mln samòrząd wëdô na wòdno-karnôlizacjową robòtã, òsoblëwie we wsach: Lëzëno, przë sztrasach Cëchi, Strzebielëńsczi i na pùstkach, Sychòwi i Kãbłowie dze pòwstónie stacjô ùzdatniwaniô wòdë. Òkróm tegò Spòdlëcznô Szkòła dostnie spòrtową halã, a lepszą wiéchrzëznã dostną sztrasa Òkólnô, kard. Wëszińsczégò i Kwiatowô. Skòpicą drogów mdze téż wëłożonëch platama Jumbo za 1 mln 400 tës zł. Wôżné je téż planowóné sprawienié sprzãtu dlô Dobrowólny Fòjerwérë – gôdô wójt gminë Lëzëno Jarosłôw Wejer. Ògniarze dostną sprzãt z eùrodëtków, më ùdëtkòwimë kùpienié pòjazdu, jaczi zastąpi donëchczasny aùtoł naji jednostczi. Gmina mô zabezpieczoné téż gwôsné strzodczi na òrganizacjã Swiatowégò Zjôzdu Kaszëbów. Rozegracjô Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w 1018 rokù mdze w Lëzënie, jakno pierszi wiejsczi gminie, jakô sã pòdjimnãła òrganizacje tegò wëdarzeniô.

  • Kartuzë to jedurny gard na Kaszëbach – dze przed Gòdama Gwiôzdka chòdzy.

  Òdpòwiôdają za to ùczniacë Gimnazjum Nr 1. Przezeblekłi òdwiedzywają m. jin. ùrzãdë i priwatné chëczë. Latos na sztrasach Kartuz to mdze jich mógł pòtkac 21 gòdnika. Jednak nigle òni rëgną mùszą sã fest przërëchtowac do swòjëch rolów. Na jedny z próbów béł Pioter Szëca.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑