Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 7 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.02.07 (csb)

  • Zjôzdã Kaszëbów, jinwesticjama i zwëskónyma mëlionama ùdëtkòwieniów sã chwôli Rëmiô w òpùblikòwónym zestawienim dzejaniô samòrządu
  • W Żukòwie òni żdżą za zgłoszeniama kańdidaturów do Gminowi Nôdgrodë „Sucovia” za 2017 rok
  • Jak zdrów i bez kaloriów pùrcla zjesc? Nôlepi jic na I Kòscérsczi Marszobiég Pùrcla w Kòscérznie

  STRZODA, 7 gromicznika

  • Zjôzdã Kaszëbów, biôtką ze smògã, pòstawionyma kilométrama drogów i chòdniszczów – sã chwôli Rëmiô.

  Samòrząd mô òpùblikòwóné na swòji stronie zestawienié dzejaniów ti kadencje. Ne 3 lata to 56 mln zł zwëskónëch ùdëtkòwieniów. M. jin. na przesôdkòwi wãzéł w Janowie z tunelã do krajewi szóstczi, jaczi zacznie bëc bùdowóny latos. Ale to téż zaczãté edukacjowé projechtë za 5 mln zł, nowé wëpòczinkòwé zonë przë Topòlowi i Różany, 7 i pół km zmòdernizowónëch chòdniszczów – wërechòwiwô prowadny radzëznë gardu Ariél Sënicczi. Strzód nowinów w Rëmi to je wôrt wëmienic chòcbë Kôrtã Seniora, jintegracjową akcjã pòspólnégò sprzątaniô gardu, òbëwatelsczi bùdżet i cykel latnëch rozegracjów w lëpińcu. Òsoblëwie sã ùdôł Zjôzd Kaszëbów nimò lëchégò wiodra – dodôwô Ariél Sënicczi. Zestawienié dzejaniów gardowégò samòrządu je òpùblikòwóné na jinternetowi stronie rumia.eu. Fòlder je téż przistãpny w papiórowi fòrmie w Ùrzãdze Gardu.

  • W Żukòwie òni żdżą za zgłoszeniama kańdidaturów do Gminowi Nôdgrodë „Sucovia” za 2017 rok – samòrząd rechùje na to, że mieszkańcowie pòmògą wskazac tëch co aktiwno dzejają dlô gminë.

  Nôdgroda achtniwô bëlné òsobistoscë w kategòriach: kùltura, spòrt, gòspòdarka, eukdacjô i spòlëznowé jinicjatiwë. Kapitóła mdze taksowa zwënédżi ze wskôzónégò kalãdarzowégò rokù, całosztôłt dzejalnoscë, promòcjowé i spònsoringòwé akcje. Dobiwcowie mògą liczëc na sztaturkã i dëtczi. Zgłaszac mògą fizyczné òsobë, pòdjimarze, media, szkòłë czë bùtenrządowé jinstitucje. Zgłoszenia w pisóny fòrmie z ùzasadnienim to mùszi wësłac w terminie do 24 gromicznika na adresã Òstrzódka Kùlturë i Spòrtu w Żukòwie. Fòrmùlar je na jinternetowi stronie ùrzãdu.

  • W Kòscérznie pòkôżą jak w Sëti Czwiôrtk zdrów zjesc pùrcla – 8 gromicznika dëcht w pôłnié rëgnie I Kòscérsczi Marszobiég Pùrcla.

  Ùczãstnicë przeńdą sztrasama westrzédnégò gardu a na mece kòżdi dostnie pùrcla. Strzód atrakcjów to dô téż zumbã na rinkù i nôdgrodë dlô ùczãstników rozeracje. – Më rôczimë wszëtczich mieszkańców, lubińców nordic walking a téż dzecë i młodëch, co prawie ferie mają – gôdô wespółòrganizatór Jack Kąkól z Ùrzãdu Gardu. Przédnyma òrganizatorama Marszobiégù Pùrcla są Ùrząd Gardu, Kòscérsczi Òstrzódk Spòrtu i Rekreacje ë Młodzëznowô Radzëzna Gardu.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑