Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 13 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.02.13 (csb)

  • IPN dôł beszit ò rëgniãcym docyganiô w sprawie nazystowsczich zbodniów w lagrze Stuthòf w Sztutowie.
  • Nawet 20 tës. zł refùndacje na wëpòsażenié placu robòtë mògą dostac pòdjimarze z kartësczégò krézu.
  • Wejrowsczé mùzeùm szëkùje wëstôwk ò kòmiksach.

  • WTÓRK, 13 gromicznikaIPN dôł wiadło ò zaczãcym docyganiô w sprawie nazystowsczich zbrodniów – w lagrze Stuthòf w Sztutowie.

  Jidze m. jin. i ùstalenié żëjącëch sprawców i pòcygniãcé jich do òdpòwiedzalnoscë. Lager w Sztutowie béł òdemkłi 2 séwnika 1939 rokù jakno Lage Cywilnëch pòjmańców Stuthof. Pierszima òsadzonyma bëlë mieszkańcowie Pòmòrzô. Na pòlét Himmlera òd stëcznika 1942 rokù Stuthòf wszedł do systemë kòncentracjowëch lagrów. Wedle ewidencje tam bëło trzimónëch do gromadë 110 tës. lëdzy, zabitëch je wedle òbrechùnków kòl 63-65 tës. Sôdzëwi dżinãlë w planowónëch zabójstwach, a téż przez ekstremalné warënczi, czãżką robòtã i sekùtné traktowanié. Smiertelné żniwò da téż ewakùacjô w 1945 rokù. Cél docyganiô to m. jin. zwerifikòwanié pòdôwków miemiecczich fąkcjonariuszów i fąkcjowëch sôdzëwëch lagru Stuthof, ùstalenié żëjącëch sprawców zbrodniów i pòcygniãcé jich do sztrôfny òdpòwiedzalnoscë i leżnoscë masowi eksterminacje òsadzonëch. Partowô Kòmisjô Gònieniô Zbrodniów procëm Pòlsczémù Nôrodowi we Gduńskù prosy ò łączbã wszëtczich co mają wiédzã ò tëch hewò zdarzeniach. Teleadresowé pòdôwczi i mejlową adresã mają ùprzëstãpnioné na jinternetowi stronie Jinstitutu Nôrodny Pamiãcë.

  • Nawet 20 tës. zł refùndacje na wëpòsażenié placu robòtë mògą zwëskac – pòdjimarzë z kartësczégò krézu.

  Nabiér wniosków prowadzy Krézowi Ùrząd Robòtë. Ò dëtczi mògą sã ùbiegiwac le ti, co mają gòspòdarczą dzejalnosc. Strzodczi mòże dac na równo jaczi sprzãt, jaczi je pòtrzébny do robòtë, równak to ùrząd mdze szukôł za robòtnikã na to stanowiszcze. –  I to mòże bëc tôkel, gôdô direchtór kartësczégò PUPù Barbara Kapica. Nabiér wniosków je bezterminowi. Òn mdze dérowôł do skùńczeniô strzodków, jaczé na ten cél mô Krézowi Ùrżąd Robòtë w Kartuzach.

  • Òbrôzkòwé historie, colemało szpòrtowné bùdzą wiôldżé zajinteresowanié czëtińców gazétów – a téż tëch co czëtają apartno wëdóné pùblikacje w taczi fòrmie.

  W kaszëbsczi lëteraturze przed XXI stalatim to dało pòjedinczé wikszé kòmiksowé dokazë, jak Jachta na dzëka wëdónô przez Mùzeùm Pùcczi Zemie. Historiô krótczich òbrôzkòwëch historijków na łamach gazétów mô ju równak dłëgszą historiã. Zaczãło sã òd Przigòdów Walôszka aùtorstwa Jana Piépczi i Wiesława Dãbsczégò. Titlowi bòhatéra wanożił na ksãżëc. Niejedné pùblikacje ùczą historie, jiné prosto bawią, jesz jiné są satirą òpisywającą dzysészi swiat. Bòkadosc kaszëbsczich kòmiksów to mdze mógł òbezdrzec na wëstôwkù jaczi rëchtëje w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie Róman Drzéżdżón. Òkróm tegò na òdemkniãcym wëstôwkù wejrowsczi céchòwnik Tomôsz Mering mdze prowadzył zajmë z twòrzeniô kòmiksu i òpòwié na czim pòlégô robienié dobrëch òbrôzkòwëch historiów. Kaszëbsczé kòmiksë na wiôldżich planszach to mdze mógł òbzérac w maju. Më jesz mdzemë do ti témë wrôcelë.

   

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑