Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 27 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.02.27 (csb)

  • Wez zrobi co dobrégò dlô òkòlégò i dôj 1% na dzejalnosc môlowëch stowôrów – zachãcywają przedstôwcowie Òrganizacjów Pùblëcznégò Pòżëtkù.
  • To ju nié do trzech, a do sztërzëch razë kùńszt. Gmina Kòscérzna jesz rôz spróbùje nalézc wëkònywacza kòłowëch stegnów.
  • W Żukòwie mają pòdpisóné ùgôdënk na zaadaptowanié stôrégò spichrza na Ceńter Aktiwnoscë Familiów.

  WTÓRK, 27 gromicznika

  • Më mòżemë pòlepszëc sytuacjã młodëch, aktiwizowac spòlëznã, dbac ò òkòlé i rozwijac kaszëbską nôrodną spôdkòwiznã – przez danié 1% pòdatkù na dzejalnosc Òrganizacjów Pùblëcznégò Pòżëtkù.

  Ta pòmòc dôwô efektë. Lëzyńsczé Kaszëbsczé Spòrtowò-Kùlturalné Towarzëstwò z dostónëch tak dëtków rozwijô spòrtowé taleńtë młodëch. Deklaracjã przekôzaniô dzéla dëtków më mòżemë na kònkretną sekcjã złożëc, dzãka czemù lubińcowie stowôrë mają wikszi cësk na to, jaczi dzél dzejalnoscë zwëskô jich wespiarcé. Przede wszëtczim më chcemë pòmagac młodim spòlëznowò wëkluczonym – gôdô przédnik òrganizacje Pioter Klecha. Wesprzéc rozwij nôrodny tożsamòscë to mòże przez deklaracjã przekôzanié 1% na dzejalnosc stowôrë Kaszëbskô Jednota. Pò czile latach dzejalnoscë nama sã ùdało zwëskac sztatus Òrganizacje Pùblëcznégò Pòżëtkù, temù më rôczimë do wespiéraniô naji dzejalnoscë – gôdô Karól Róda, przédnik Jednotë. To je wôrt dodac, że Kaszëbskô Jednota to je jedurnô òrganizacjô jakô dążi do ùznaniô Kaszëbów za etniczną miészëznã, na jaczi dzejalnosc më mòżemë dac 1% pòdatkù.

  • Ò pòsobné pół rokù sã wëdłëził termin pòwstaniô kòłowëch stegnów – w gminie Kòscérzna.

  Samòrząd mô wiedno wikszi problém z nalézenim wëkònywaczów jinwesticje. Przetôrdżi w ti sprawie bëłë ju 3 razë ògłoszoné, równak bédënczi przekrocziwałë planowóną kwòtã. Gmina chca nalézc na to métel przez zmianã fòrmùłë „zaprojechtuj i pòstawi”. – Na rozdzelenié zadaniów sã równak nie zgòdzył Marszôłkòwsczi Ùrząd – gôdô wójt gminë Grégór Piechòwsczi. Termin wëkònaniô projechtu razã z pòzwòlenim na bùdacjã mają przedłëżoné do łżëkwiata na drëdżi rok, a pòstawieniô stegnów do kùńca smùtana. Na dzysô wëszëznë gminë nie przewidiwają zwikszeniô dëtków na tã jinwesticjã. Jinwesticjô mô bëc realizowónô w òbrëmienim ùdëtkòwionégò z eùrodëtków pòwstôwającégò w Kòscérznie jintegracjowégò wãzła. Do wëremòńtowónégò banhòfù PKP mają prowadzëc 5-kilométrowé piechtno-kòłowé szpùrë z môlëznów: Skòrzewò, Dobrogòszcz, Môłi Pòdlesé i Wiôldżi Klińcz.

  • W Żukòwie mają pòdpisóné ùgôdënk z kònsorcjum firmów, jaczé przebùdëje i rozbùdëje stôri spichrz – tam mô bëc Ceńtrum Aktiwnoscë Familiów.

  Przetôrg mô dobëté kònsorcjum firmów Kamaro i Sabin. Robòta mô kòsztac wnet 9 mln zł. Bùdink zabëtkòwégò spichrza mô bëc rozbùdowóny i zmòdernizowóny do zjiscywaniô spòlëznowëch, gòspòdarczich, rekreacyjnëch, kùlturalnëch i edukacjowëch rolów. Òb 60 dniów wëkònywôcz mô przërëchtowac projechtë i dostac pòzwòlenié na bùdacjã. Robòta sã mô skùńczëc latos w séwnikù.
  Na ùatrakcyjnienié historicznégò ceńtrum Żukòwa, w tim stwòrzenié w spichrzu Ceńtrum Aktiwnoscë Familiów, gmina Żukòwò zwëska 7 mln zł ùdëtkòwieniô.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑