Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 30 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.30 (csb)

  • Wicy jak 4 i pół mln zł na remòńt krézowëch drogów dostało starostwò w Kòscérznie.
  • Jak zwiksziwac sprzedôż w jinternece? To sã mdze mógł doznac na kònferencje w Gdinie.
  • Rôczimë do pisaniô – dzôtczi na to żdają! Zachãcywają w mùzeùm we Wejrowie do ùdzélu w kònkùrsu na tekst frantówczi.

  PIĄTK, 30 strëmiannika

  • Krézowé drodżi w kòscérsczim regionie przestóną szoférów straszëc – 2-dżi rok za régą starostwò zwëskało ùdëtkòwienié na jich remòńt.

  Latos to mdze 4,5 mln zł. W strzodã w ti spraiwe mają ùgôdënk pòdpisóné w Wòjewódzczim Ùrzãdze we Gduńskù. Strzodczi jidą z Programë rozwiju gminowi i krézowi drogòwi jinfrasztrukturë na lata 2016-19. Do gromadë mdze wëremòńtowóné 23 km krézowëch drogów w gminach Kòscérzna, Stôrô Kiszewa i Nowô Karczma. Më ju przëstãpiwómë do rozrzeszeniô przetôrgów i realizacje jinwesticje – zapòwiôdô starostka Alicjô Żurawskô. Rządowé ùdëtkòwienié pòkrëje pòłowã kòsztów jinwesticje. Resztã dołożi starostwò i gminë Kòscérzna, Stôrô Kiszewa i Nowô Karczma.

  • Jak lepi sprzedawac a do klijeńtów docérac – tegò pòdjimarze prowadzący jinternetową sprzedôż mdą sã mòglë doznac na Pipeline Summit – kònferencje òrganizowóny w Ùczało-Technologicznym Parkù w Gdinie przë wespiarcym wëszëznów gardu.

  Kòżdégò rokù òrganizatór skùpiwô sã na jinym gónie biznesowi dzejalnoscë. W tim rokù témą je jinternetowô sprzedôż, latosô edicjô mô téż òsoblëwie zachãcëc môłëch pòdjimarzów, jaczi chcą na lokalnym rinkù zajistniec – gôdô Tomôsz Zapadka, przedstôwca òrganizatorów wëdarzeniô. Pipeline Summit mdze 17 i 18 łżëkwiata. Pierszi dzéń mdze pòswiãcony môłim pòdjimarzóm. Jak gôdają òrganizatorowie – pòtkanié w Ùczało-Technologicznym Parkù mô bëc szprëcą wiédzë na témã sprzedażë, zwëskiwaniô i łączbë z klijeńtã, czë mejlowim marketingã. Na pòtkanié òbòwiązywają bilietë, za jinfòrmacjama jô òdsélóm na stronã pipelinesummit.com.

  • Wëższé pensje dostną òd maja – szandarzë, ògniarze, greńczny strażnicë i fąkcjonariusze Służbë Òchrónë Państwa.

  Zwikszenié ùpòsażeniô òbjimnie kòl 110 tës. lëdzy – tëch co nômni zarôbiają i są nowò przëjãti. Pòsobné pòdwëżczi – dlô wszëtczich fąkcjonariuszów, a téż robòtników cywilnëch służbów – są zaplanowóné òd 1 stëcznika na drëdżi rok. Jak dało do wiédzë MSWIA na majewé pòdwëżczi Pòlicjô dostnie wicy jak 98 mln zł, Państwòwô Fòjerwéra wicy jak 36 mln, Greńcznô Strôż 13 mln, a Służba Òchrónë Państwa wnet 2 i pół mln zł. Téż òd 1 maja mô sã zwikszëc dodôwk dlô szandarów we Warszawie, nie zmieniwóny òd 2009 rokù. To znaczi, że wicy dëtków dostnie wicy jak 9 tësący fącjonariuszów ze stolëcznégò garnizonu, w jaczim służba wëmôgô nôwicy dispòzycyjnoscë i òdpòwiedzalnoscë.

  • Dlô tëch co znają kaszëbsczi i lubią pisac – je kònkùrs na tekst frantówczi dlô dzecy ògłoszony przez wejrowsczé mùzeùm.

  To ju je 2gô edicjôÒglowòpòlsczi Lëteracczi Kònkùrs mô miono Jana Trepczika – jednégò òd nôbëlnuészich pòéów, kòmpòzytora i chùrméstra. Mùzyka i spiéw to je métel na pòpùlarizacjã nôrodny kùlturë, a kònkùrs mô téż zachãcëc tëch co pò kaszëbskù rozmieją do ùtwórczi robòtë. Wësłóné tekstë mdąwëzwëskóné przez kòmpòzytorów na drëdżi rok w Òglowòpòlsczim Kòmpòzytorsczim Kònkùrsu m. Renatë Glejnért na frantówkã pò kaszëbskù. Pò zebranim pùlë dokazów planowóné je wëdanié spiéwnika. Kònkùrs mô òglowòpòlsczi syg i je do ùstnëch czerowóny. Aùtór mòże zgłaszac do pòsobnëch edicjów le jeden aùtorsczi tekst frantówczi dlô dzecy. Za dobiwcama żdżą dëtkòwé nôdgrodë. Brzôd ùtwórczégò pòdskôceniô to mùszi zgłosziwac do 20 zélnika tegò rokù do Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑