Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 5 kwietnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.04.05 (csb)

  • Òdiseùszkóm z Wejrowa je nót dëtkòwégò wespiarcô na wëjôzd na prestiżowi Eùrofestiwal.
  • W Kartuzach pòwstóną nowé aùtobùsowé pòżdówczi – w plac banowi rampë przejãti darmòk przez gminã.
  • Za niécałé dwie niedzele kaszëbsczi jãzëk zapanëje w MCDonaldze w Pùckù – na kònkùrs nie je nót sã zapisywac.

  CZWIÔRTK, 5 łżëkwiata

  • Karno dzeùsów z Wejrowa zwënégòwało w kònkùrsu – Òdisejô Môgù.

  Terô brëkùje dëtków na wëjôzd na prestiżowi Eùrofestiwal. Czasu je mało bò wpłacëc mùszi do 10 łżëkwiata. Na òbsztëlowanié placu do spaniô i jestkù je nót 400 eùro òd òsobë, do tegò przińdze za transpòrt i dolmaczérã. We Wejrowie òni wierzą w sukces. – Nôprzód bëłë wiôldżé emòcje na eliminacjach – òpisywała w aùdicje Dobri Dzéń Kaszëbë Jiwóna Brzezyńskô, trenérka karna ze Spòdlëczny Szkòłë Sostrów Zmartwëchwstanków. Na finale zbùdowónô przez dzéwczãta kònsztrukcjô, jakô ważëła 15 gramów ùtrzëma czãżôr 200 kilogramów. Na Òdiseje Môgù młodi mùszą sã wëkazac niéschematicznym mëszlenim i wespółrobòtą. Wiceméstrowie mògą sã nima pòwchôlëc na miemiecczim Eùrofestiwalu. Żebë do Berlëna wëjachac Òdiseùszczi z Wejrowa mùszą do 10 łżëkwiata przelôz fùndusze na kòsztë pòbëtu. Òne rechùją na naszã pòmòc i wpłatë na numer kòńta Spòdlëczny Szkòłë Sostrów Zmartwëchwstanków – z dopiskã Odyseja Umysłu.

  • W Kartuzach szpetnô banowô rampa mdze zbùrzonô – a w ji plac to dô aùtobùsowé przëstónczi.

  Gmina za darmòka przeja na to nierësznoscë òd Pòlsczi Państwòwi Banowiznë. To je bùdink dôwny banowi rampë i teren pachtowóny donëchczas òd banë, na jaczim je pòbùdowóny przez gminã płatny parkplac. Aùtobùsowé pòżdówczi w môl rampë mdą zbùdowóné w òbrëmienim pòwstôwającégò w Kartuzach jintegracjowégò wãzła. Jich lokalizacjô – przë banie mô bëc zwëskã dlô pasażérów. Dzãka temù téż gmina mdze mògła za darmòka przejimnąc nierësznoscë òd banowi spółczi. W przëtrôfkù parkplacu to znaczi szpórownosc dlô bùdżetu, bò blós w ti kadencje za arãdowanié terenu przë banie zapłacëlë 50 tës. zł. Gmina Kartuzë prowadzy terô gôdczi w sprawie przejãcô òd PKP bùdinkù przë Banowi Sztrase. Mô w planach remòńt pùstostanu z dëtków zwëskónëch w dotacjach. W bùdinkù swòje sedzbë mdą miałë nôwôżniészé bùtenrządowé òrganizacje, to dô téż dodôwkòwi rum dlô kartësczi bibloteczi.

  • Za niécałé dwie niedzele kaszëbsczi jãzëk – zapanëje w restaùracje MCDonalds w Pùckù.

  Kòżdi młodi człowiek co chòc përznã znaje ten jãzëk, mòże spróbòwac swòjëch mòców w kònkùrsu òrganizowónym w ti restaùracje chùtczi òbsłëdżi. Jak gôdô òrganizatów i ùdbòdôwôcz deja bëła prostô – jidze ò to, cobë sã swòjégò jãzëka nie sromac. To sã ni mùszi rëchli zapisywac ani bëc wësłónym przez szkòłã. Kònkùrs je czerowóny do młodëch – òd przedszkòlô do strzédny szkòłë. Jury pòstawi ùczãstnikóm pôrã pëtaniów cobë sprawdzëc znajemnotã jãzëka. W kònkùrsu mają przewidzoné dëtkòwé nôdgrodë a téż darënczi òd dobrzińców i rôczbë do McDonalda. Pùczi fastfood to je jedurny w kraju, dze klijeńtów sã witô pò kaszëbskù. W rodny mòwie są òpisóné m. jin. gòdzënë òdemkniãcô lokalu.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑