Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 13 kwietnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.04.13 (csb)

  • W Gminie Wiôlgô Wies staną tôfle z dëbeltnyma kaszëbskò-pòlsczima pòzwama môlëznów.
  • Wejrowò mòże sã stac Jinspirownią – jeżlë sã dô zwëskac grańt w òbrëmienim akcje Lechstarter.
  • Kònferencjô dlô szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka mdze 24 łżëkwiata w Słëpskù.

  PIĄTK, 13 łżëkwiata

  • W Gminie Wiôlgô Wies staną tôfle z dëbëltnyma – kaszëbskò-pòlsczima pòzwama môlëznów.

  To mdze pierszô gmina na Bëlôcczi Nordze jakô wprowadzy debëltné pòzwë. Decyzjô Minystra Bënowëch Sprawów i Administracje kùńczi dwa lata robieniô przë tim. Ò sprawie bëło głosno ju na zymku 2016, czej mieszkańcowie pòstulowelë ò bëlôcczi zort pòzwów jich môlëznów – to je z ùżëcym lëtrë „l”. Pòdpisë bëłë zbiéróné òb czas Dnia Jednotë Kaszëbów, to dało spòlëznowé dogôdënczi i zôpisë i Nordowim dialekce mają zacwierdzoné gardowi radny. – Më mómë pòcwierdzenié z Warszawë – gôdô bùrméster Wiôldżi Wsë Róman Kùżel. Kùpienié i zamòńtowanié tôflów je ùdëtkòwioné z bùdżetu państwa. W gminie Wiôlgô Wies òni wierzą, że sã ùdô je pòstawic w dwa, trzë miesące. Bùrméster Wiôldżi Wsë zapòwiedzôł, że mdą jesz przeprowadzoné dogôdënczi w sprawie pòzwów Tupadłów i Rozewiô. Bédënczi dlô resztë môlëznów – jak Pilëcë – mają ju pòzytiwny òbtaksënk Kòmisje Pòzwów Môlëznów i Fizjografnëch Òbiektów.

  • Wejrowianowie bë ni mielë miec kòmpleksów co do kùlturalnégò żëcô w gardze – cwierdzą nôleżnicë fùndacje Pomysłodalnia.

  Chcą téż dobëc sto tës. zł. w kònkursu marczi Lech i rôczą do udzélu w jinternetowim welowanim. Jeżlë projecht mdze w pierszi piątce, w gardze za dobëté dëtczi mdą pòtkania przë òkrągłim stole, co mdą kreòwac kùlturalné żëcé. TO mdze téż szansa na dzejania, jaczé pòkôżą pòtencjal Wejrowa – gôdô Pioter Wëszomirsczi z fùndacje Pomysłodalnia. Jeżlë sã ùdô zwëskac grańt we Wejrowie mdze m. jin. szpëtôkel Tajemnice Jakuba Wejhera, to mdze pierszi stacjowi teater w gardze. To dô téz pòtkania zrzeszoné ze sztaturama czr mùzyczné wëdarzenia w rozmajitim zorce. Wszëtkò, cobë pòkazac, że Wejrowianowie nie są zmùszony do wëjéżdżaniô do Trzëgardu cobë brac ùdzél w kùlturalnym żëcym – gôdô Magdaléna Òlszewskô z fùndacje Pomysłodalnia. Za projechã „Inspirownia dla Wejherowa” w programie Lechstarter to mòże welowac na stronie porjechtu. Pòwrózk wa nalézeta m. jin. na stronie gardowégò samòrządu wejherowo.pl Welowanié dérëje do 17 maja, kòżdi mòże dac jeden głos na dzéń.

  • Kònferencjô dlô szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka mdze 24 łżëkwiata w Słëpskù – to sã mòże jesz bez czile dniów zgłaszac.

  Pòtkanié pòd zéwiszczã Mòdrô lëtra òrganizëje Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié i Jinstitut Pòlonysticzi Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù. Kònferencjô mdze dérowa òd 9:00 reno do 3:00 pp. W pierszim dzélu mdą plenarné wëkładë. Prof. Daniél Kalinowsczi sã zajimie „Nônowszą lëteraturą dlô dzecy i młodëch” w nowim programòwim spòdlim dlô klasów 1-3. Profesór Adéla Kùjik – Kalinowskô òbgôdô „Kaszëbską lëteraturã òd 1989 rokù w nowim spòdlim dlô klasów 4-8, a Félicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô „Lëteraturã we wëżigimnazjalnëch szkòłach”. Warkòwnie dlô szkólnëch pòprowadzą Tomôsz Fópka, Janusz Mamelsczi i Marzéna Dãbk. Kònferencjô „Mòdrô lëtra” mdze 24 łżëkwiata w przédnym gmachù Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù. Zapisywac to sã mòże do 20 łżëkwiata przez elektroniczną pòcztã pòd adresą edukacja@kaszubi.pl

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑