Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 30 kwietnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.04.30 (csb)

  • W pòłowie maja sã zaczną castindżi w Kaszëbsczim Jidolu 2018 – kònkùrsu dlô młodëch spiéwaków z Kaszëb.
  • Mieszkańcowie gminë Pùck mdą płacëc dwa razë wicy za òdebranié smieców.
  • Midzë jinyma w Brusach i Lëzënie są realizowóné dobëtné projechtë trzecy edicje kònkùrsu „Séc Kùlturë”.

  PÒNIEDZÔŁK, 30 łżëkwiata

  • Młodi spiéwacë z Kaszëb mògą sã ju rëchtowac na przesłëchania do Kaszëbsczégò Jidola 2018 – jich bãdze 6, zaczną sã 14 maja.

  To je ju sódmô edicjô kònkùrsu pòd egidą Radia Kaszëbë. – Më szukómë za lëdzama z pasją, co kòchają spiéwac – gôdô Werónka Kòrtas, jurórka i prowadniczka wòkalnëch warkòwniów z kańdidatama na Jidola. Jak dodôwô – to je szansa dlô młodëch, cobë skrzidła rozwinąc. W Kaszëbsczim Jidolu jakno nôscelatny dzeùs doswiôdczenia zbiérała Natala Szréder. Finaliscë kòńcertowelë jakno super karno, ùczãstnicë kònkùrsu zakłôdają téż swòje fòrmacje. Przesłëchania do Kaszëbsczégò Jidola 2018 sã zaczną 14 maja. Më zaczniemë òd Wejrowa, w pòsobnëch dniach më mdzemë w Kòscérznie, Gdinie, Kartuzach, Bëtowie i Lãbòrgù. To sygnie przińc i zaspiéwac swòjã lubòtną frantówkã.

  • Mieszkańcowie gminë Pùck zapłacą dwa razë wicy – za òdebranié smieców.

  Nowé stôwczi òbòwiązëją òd 1 maja i to mdze 16 zł òd òsobë za selektiwno zbiéróné òdpadë i 28 za miészóné. – Pòdwëżka wëchôdô z czinników, na jaczé më ni mómë cëskù – gôdô wójt gminë Pùck Tadeùsz Pùszkarczuk. Gmina zòrganizowa dwa przetôrdżi z nôdzeją, że wëkònywacze òbniżą priz – równak bez wikszégò efektu. Kalkùlacjã wszëtczich kòsztów gòspòdarzeniô òdpadama mają przedstawioné na jinternetowi stronie samòrządu. Kalkùlacjô kòsztów je òpùblikòwónô kòle beszitu ò zmianie òpłatë òd 1 maja na jinternetowi stronie gminë Pùck. Stôwczi òd maja są pòdniosłé téż w gardze Pùck – za régą òd 13 zł do 20 zł òd òsobë.

  • Trzecô edicjô kònkùrsu Séc Kùlturë je rozrzeszonô. Wespiarcé dostało 7 ze 49 zgłoszonëch projechtów co sã tikają kùlturowi edukacje – z Brus, Człëchòwa, Lëzëna, Gduńska, Prëszcza, Sopòtów i Słëpska.

  Séc Kùlturë to je programa nastawionô na sécowanié, dosztôłcywanié i pòmôganié szkólnym, robòtnikóm jinstitucjów kùlturë i samòrządarzów. Òperatór programë to je gduńsczi Jinstitut Gardowi Kùlturë. Bédëje szkòlenia i dëtkòwą pòmòc we wespółrobòce midzë sektorama òbswiatë i kùlturë w kùlturowi edukacje. W trzecy edicje ùdëtkòwienié dostôł m. jin. projecht z Brus „Nie święci garnki lepią”. Mô pòmòc w kùltiwòwanim tradicje i rzemiãsła ë jintegracje dzesãclatków ze Spòdlëczny Szkòłë nr 2 w Brusach i pòdòpiecznëch Warkòwniów Zajmòwi Terapie. Za 4 tës zł wëjadą razã do Mùzeùm Ceramiczi w Chmielnie i na Archeòlogiczny Festin w Czernicë ë wezną ùdzél w cyklu sztërzëch warkòwniów dôwnëch rzemiãsłów. Wnet 3 razë wicy – bò 11 tës. 200 zł – dostôł projecht z Lëzëna. Ùczniacë szkòłłów mdą jachac pò regionie, cobë sã pòtkac z czekawima òsobòwòscama, zwiedzywac i brac ùdzél we warkòwniach z môlowima ùtwórcama. Zwieńczenim projechtu mdze Dzéń Regionu. Midzë 7 dobëtnëch projechtów trzecy Sécë Kùlturë do gromadë pòdzelëlë 48 tës. zł.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑