Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.28 (csb)

  • W Redze sã zaczinają dogôdënczi w sprawie wprowadzeniô kaszëbsczi pòzwë gardu.
  • 11 lëdzy sã ùdało zmiescëc w jednym maluchù w Pùckù òb czas II Kaszëbsczégò Zlotu Fiatów 126 i klasyków.
  • I Pòspólné Kaszëbów Spiéwanié mdze na swiatowim Zjezdze Kaszëbów w Lëzënie.

  PÒNIEDZÔŁK, 28 maja

  • W Redze sã dzysô zaczinają dogôdënczi w sprawie – wprowadzeniô kaszëbsczi pòzwë gardu.

  Òne mdą dwie niedzele warałë. Jidze ò wëmienienié tôflów na dëbeltjãzëkòwé, tak cobë kòle pòlsczi pòzwë sã pòjawia téż kaszëbskô. Gardowi samòrząd chce pòdsztrichnąc kaszëbsczé kòrzenie gardu i pitô mieszkańców ò pòzdrzatk. Fòrmùlar anketë mają òpùblikòwóné na stronie miasto.reda.pl. To je mòże składac do 11 czerwińca – mejlowò na adresã sekretariat@reda.pl abò w Biórze Òbsłëdżi Jinteresańta w Ùrzãdze Gardu.

  • Bez riwalizacje, na wiesoło – Kòła Wiejscizch Gòspòdëniów sã jintegrowałë w Gòscëcënie w gminie Wejrowò òb czas Majówczi na Lëdowò.

  To dało kòńcert Chùru Dzecë Kalasancjusza, kabaretë przëjachónëch grëpów i môltëch ze smaczków przewiozłëch z Chòniców, Pùcka i Rokòcëna na Kòcewim. To je ju drëgô edicjô rozegracje dlô KGW z najégò wòjewództwa. – Më sã chcemë pòtkac w luzniészi atmòsferze – gôdô Grażina Starbach, prowadnô Kòła wiejsczich Gòspòdëniów z Bólszewa. W pòsobnëch edicjach òkróm gòscy z dalszich strón białczi z gminë Wejrowò mają w planach zaangażowanié w majówkã Kòła Wiejsczich Gòspòdëniów wejrowsczi zemie.

  • W Pùckù to nie dało rekòrdu, le bëła bëlnô zôbawa – na II Kaszëbsczim Zloce Fiatów 126 i klasyków.

  W legeńdarnym maluchù to sã ùdało ùsztopac 11 lëdzy, to je ò 6 mni jak nôlepszi òdnotérowóny efekt. To równak nie przeszkòdzëło w dobri zôbawie na rozegreacje na jaką sã zjachałë „kaszlôczi” z całëch Kaszëb i nié leno. Fiatë 126p nama sã fejn parłãczą, bò z nima są zrzeszoné bëlné spòminczi – gôdô Paùel Bladowsczi, òrganizatór wëdarzeniô. Dodôwô, że Zlot to je leżnosc do przenieseniô sã w dzecné lata. Czasë PRL przëbôcziwała téż mùzycznô òprawa ze szlagrama z tëch lat. Na Zloce w Pùckù zaczãlë téż licytacjã „malucha” na rzecz Fùndacje m. ks. Jana Kaczkòwsczégò. Òna je prowadzonô w jinternece pò adresą, jaką wa nalézeta na radiokaszebe.pl.

  • W Rëmi przë sztrase Derdowsczégò pòwstôł aùtobùsowi pòżdówk z wiatą – ò jaczi wnioskòwelë mieszkańcowie.

  Ò jinwesticjã mielë starã nôbarżi pacjeńcë przëchòdnie ZNOZ nr 1 – we wikszim dzélu seniorowie, jaczi kòrzëstają z niezadaszonégò przëstónkù. Przesëniãcé gò i pòstawienié wiatë w òbrëmienim prżëchòdnie bëło mòżlëwé dzãka dogôdaniémù z wëszëznama lecznicë. Zelony wid dlô jinwesticje dało téż pòstawienié parkplacu na pôrãdzesąt aùtołów przë sztrase Pùławsczégò – më czëtómë na jinternetowi stronie rumia.eu. Wëkònywôcz zaczął robic zarô pò Jastrach, dzãka czemù pòżdówk z wiatą na Derdowsczégò béł dóny do ùżëtkù rëchli jak bëło planowóné.

  • I Pòspólné Kaszëbów Spiéwanié to dô – na Swiatowim Zjezdze Kaszëbów w Lëzënie.

  Zaspiéwóné mdą 3 dokazë, w biuletinie gminë mają òpùblikòwóné szpecjalné spiéwniczczi.
  Spiéw pòprowadzą karna zrzeszoné w Radzëznie Kaszëbsczich Chùrów pòd direchcją Anë Łukaszik. Na akòrdionie mdze akòmpaniowôł Tadeùsz Kòrtas. Jinicjatór pòdjimiznë, przédnik Radzëznë Kaszëbsczich Chùrów i dirigeńt chùru „Lutniô” z Lëzëna Tomôsz Fópka pòdsztrichiwô, że „Spiéw je bëlnym nôrzãdzã do rozkòscérziwaniô jãzëka. (…) Kòżdô leżnosc do spiéwaniô pò kaszëbskù je dobrô, w całoscë, czej mómë w grëpie tëli Kaszëbów.” Do pòspólnégò òdspiéwaniô na Zjezdze mają wëbróné „Kaszëbsczé jezora” kãdza Antona Peplińsczégò, „Wele wetka” – nôbarżi krëjamną lëdową frańtówkã nieznónégò pòchôdaniô ë „Lëzëno – mòja wies” Tomasza Fópczi. Tekstë to mòe nalézc na jinternetowi stronie gminë Lëzëno. 20 Swiatowi Zjôzd Kaszëbów mdze 7 lëpińca.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑