Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 11 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.06.11 (csb)

  • Wez bãdzë ambasarodã pielgrzimczi i pòj z nama w drogã – rôczą na piechtny szpùr do Jasny Górë.
  • 44 artistné zéńdzenia sparłãczoné témą piôsznicczi zbrodnie – dérëje cykel „Piôsznica – kùltura placu”
  • W Réwie w gminie Kòsôkòwò mają òdsłoniãté nowé gwiôzdë w Aleje Zasłëżonëch Lëdzy Mòrza.

  PÒNIEDZÔŁK, 11 czerwińca

  • Na Kaszëbską pielgrzimkã to sã mdze mógł zapisac przez jinternet – a téż w drodze.

  Ju terô òrganizatorowie nôdłëgszégò piechtnégò szpùru na Jasną Górã zachãcywają do wzãcô ùdzélu w tim òsoblëwim religijnym wëdarzenim. Mòżemë téż pòmòc w rozpropagòwanim pielgrzimczi i rozdac w swòji parafie promòcjowé materiale. Sygnie napisac do òrganizatorów. Më chcemë trafic do jak nôwikszi lëczbë chãtnëch dzãka naji akcje – gôdôł w aùdicje Dobri Dzéń Kaszëbë Bartk Niemkewicz, młodi pielgrzim. Jak chto chce sã włączëc w promòcjã, tej jinfòrmacje naléze na stronie kaszubskapielgrzymka.pl, tam téż sã mdze mógł elektroniczno zapisac na pielgrzimkã. To je dobrô leżnosc, żebë pòznac i zgłãbic swòje pòwòłanié, nié blós – jak kòl mie – kapłańsczé – rôczi ks. Grégór Kòscelniôk. Pielgrzimòwie rëgną z Hélu 25 lëpińca ò 6:00 reno. Zapisac to sã mòże elektroniczno, abò na placu, dołącziwającë do pielgrzimów na jednym z etapów drodżi. Rozmòwã z najima gòscama je do òbezdrzeniô na radiokaszebe.pl

  • Warkòwnie, pòtkania a twòrzenié dokazów jinspirowónëch historią hitlerowsczi zbrodnie w piôsznicczich lasach to je métel na głãbszé zrozmienié tragicznëch wëdarzeniów z II Swiatowi Wòjnë – le téż mòżlëwòta pòznaniô lëdzy i wëznôwónëch przez nich wôrtnotów – temù mô służëc cziledzesąt jinterdiscyplinarnëch pòtkaniów w òbrëmienim projechtu Piôsznica – kùltura placu.

  Tu nie jidze ò martirologiã, le ò ùtwórczé wezdrzenié na tã drãgą témã. Më sã czerëjemë słowama ks. prałata Daniela Nowaka z Piôsznicczégò Sanktuarium „Bò nié ò smierc tu jidze le ò żëcé” – gôda na naji antenie Aleksandra Pitra z Fùndacje Sedlaka. Niedługò më pòznómë terminë pòsobnëch pòtkaniów z cyklu Piôsznica – kùltura placu. W strzodã bëło pòtkanié z Krësztofã Lipòwsczim, aùtorã ksążczi „Miód i wòsk”, w jaczi są òpisóné złożoné kaszëbskò-pòlskò-miemiecczé relacje tëch czasów. Jô prażił przez zgłãbienié nëch czasów zrozmiec sytuacjã Kaszëb w 1939 rokù – gôdôł przed pòtkanim aùtór. Pòdrechòwanié całégò projechtu je zaplanowóné na jeséń w Eùropejsczim Ceńtrum Solidarnoscë. Projecht je ùdëtkòwiony przez Minysterstwò Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë, Krézowé Starostwò we Wejrowie i gminã Wejrowò.

  • W Réwie w gminie Kòsôkòwò mają òdsłoniãté nowé gwiôzdë – w Aleje Zasłëżonëch Lëdzy Mòrza.

  Òd 15 lat są tu achtniwóny lëdze co jich żëcé bëło òsoblëwie zrzeszoné z Bôłtã. W niedzelã òni òdsłonile tôflã pòswiãconą bracynóm – kapténóm wiôldżi żegludżi. Édward Gùbała to béł téż szkólny i rëbôk, a Bronisłôw Gùbała to pùblicysta i pisôrz. Gwiôzdã w Réwie òd wczora mô téż kòmańdór, pòrucznik i żeglôrz Zbigórz Przëbëszewsczi jeden z òbrońców Hélu òb czas séwnikòwi kampanie, skôzóny na smierc i rozstrzélóny pòd falszëwim zarzutã szpioństwa, a pózni zrehabilitowóny. Ùtczony béł téż armatór z Mechelinków Aùgùstin Markówc – gôdô wójt gminë Kòsôkòwò Jerzi Włudzyk. Wniosków ò ùtczenié w Aleje Zasłëżonëch Lëdzy Mòrza kòżdi rok je wicy. Planëje sã terô zmianã reglów dôwaniô titla. Anulowóné bądą wniosczi, jaczé przez 5 lat sã nie dożdają realizacje.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑