Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 25 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.06.25 (csb)

  • Pòjadą pòznac stón kaszëbiznë i gadac ò przińdnoce – delegacjô Kaszëbsczi Jednotë pòjawi sã w Kanadze.
  • Złé bëło znikwioné, chòc nie trzeba bëło Kanie scynac. Za nama sobótkòwi hepening w Rëbaczówce w Dãbekach.
  • Erba Królewsczich Prësów zaprezeńtowónô na kònferencje z leżnoscë Eùropejsczégò Rokù Spôdkòwiznë.

  PÒNIEDZÔŁK 25 czerwińca

  • Latosy Rok Emigracje je ùstanowiony – w 160 roczëznã pierszich kaszëbsczich òsadników w Kanadze.

  Dlô tamtészi spòlëznë to mdze wiôldżé swiãto, na jaczim pòjawi sã téż delegacjô z kraju òjców. Kaszëbskô Jednota wësélô tam delegacjã, jakô òdwiedzy tëch, co jich przódkòwie òpùszczëlë tatczëznã w XIX stalatim. Më tam nie jedzemë le swiãtowac – zagwësniwô Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk. Leżnoscą do wizytë je roczëzna jakô dlô tamtészi spòlëznë mô baro wôżny, juwernotowi wëmiôr – gôdô przédnik Kaszëbsczi Jednotë Karól Róda. Delegacjô Kaszëbsczi Jednotë na kanadijsczé ùroczëznë to je baro wôżny elemeńt fejrowaniô Rokù Emigracje, jaczi ta òrganizacjô mô ògłoszoné.

  • Kania nie bëła scãtô, ale ùdało sã – dobëc nad złim.

  Hepening Scynanié Kanie scygnął do zalë w Rëbaczówce w Dãbekach lëdzy zaczekawionëch tim niecodniowim wëdarzenim. Artistną stronã sobòtnégò pòpôłniô zagwësniłë Zómkòwé Słowiczi – mùzyczné dzecné karno pòd dozérã Aleksandrë Kòtłowsczi ë Teater Zymk – jaczi zaprezeńtowôł szpëtôkel z elemeńtama performance, chtëren narzesziwôł do Twarzë Smãtka Jana Drzéżdżona. Malarsczim dzélã bëło przelanié na płótno na żëwò wëdarzeniów na binie. Témizna przedstôwkù bëła zrzeszonô z emigracją, czim wpisywô sã w latosé dzejania Kaszëbsczi Jednotë. Bëło gôdóné ò kòmpleksach i bronienim kùlturowi spôdkòwiznë. Hepening ju trzecy rôz òrganizowa Fùndacjô Sedlaka.

  • Nieznóné szerzi òbiektë i dokazë z nowòżëtnégò cządu to je téma kònferencje – jakô dérowa do piątkù w Pùckù i Rzucewie.

  Ji titel to EUROPA, RZECZPOSPOLITA, PRUSY KRÓLEWSKIE. Nowożytność Prelegeńcë z wôżnëch badérnëch òstrzódków przedstôwielë swòje rozrzuconé efektë i delë leżnosc do całownégò wezdrzeniô na historiã jikònów, sztaturów, architekturë czë graficznëch mòtiwów zdobiącëch historiczné òbiektë Nadwislańsczégò Pòmòrzô. Drëdżi dzéń kònferencje béł na terenie Òsadë Jachtarzów Zelińtów, co miało pòkazac zéńdzonym jak mòże fąkcjonowac kùlturowi park. Témizna sã wpisywô w Eùropejsczi Rok Spôdkòwiznë, bò nasz dzél historie je wôrt lepszégò zbadérowaniô przez nôlepszich przedstôwców ùczałégò swiata – cwierdzy Danuta Détlawa, kòòrdinatórka kònferencje. Przédny cél zbiéraniô wiédzë ò zabëtkach i analizowaniô jich historie to je bùdowanié turistnégò produktu, czemù mô służëc pùblikacjô ze streszczeniama referatów. Patronat nad kònferencją mają òbjimniãté Katolëcczi Lubelsczi Ùniwersytet, Òpòlsczi Ùniwersytet i Stowôra Historików Kùńsztu.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑