Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.06.28 (csb)

  • W pùcczi bòlëcë òficjalno òdemkłi je łącznik z windama.
  • W gminie Stãżëca w niedzelã bãdą ùcãżenia na drogach. Wszëtkò bez miónczi na Garmin Iron Trithlon.
  • „Stegna Zdrowiô w Sercu Kaszëb” pòwstônie w Kòscérznie.

  CZWIÔRTK 28 czerwińca

  • W pùcczi bòlëcë òficjalno òdemkłi je – łącznik z windama.

  Lécznica jakno òstatnô w pòlsczim państwie rezygnëje z robòtë tzw. „noszowëch”, co pòmôgelë nosëc pacjeńtów midze piãtrama. Bùdacjô łącznika warała rok i kòszta 2 mln 700 tës. zł. Z tegò 1 mln 100 tës. zł pòchôdało z bùdżetu pùcczégò krézu, a pòstãpny mëlión béł ùdostóny z rezerwë bùdżetu państwa. Zaòstałé dëtczi dołożëłë samòrządzënë pùcczi zemi òkróm Élu. – Dzãka wespółrobòce ùdało sã rozrzeszëc tôczel, ò jaczim më gôdelë òd lat latëcznëch – gôdô pùcczi starosta, Jarosłôw Białk. W łącznikù zamòńtowóné są dwie windë, w tim jedna leno do przewòzeniô chòrëch. – Mómë dobëté téż remiô, dzãka jaczi pòprawimë dzejanié bòlëcë – zapòwiôda na òdemkniãcém przédniczka pùcczi bòlëcë Danuta Ceszka. Łącznik to le pierszô ze zmianów, jakô czekô pùcką bòlëca. Òbczas wczorajszi ùroczëznë bëło pòdpisanié ùgôdënkù na 3 mëliónë złotëch, jaczé trafią do Pùcka na bùdowã nowégò òperacjowégò blokù. Robòtë mają sã zacząc na jeséń.

  • We Wejrowie pòwstóną dwa nowé jigrowé place – kòl szaséj Iwaszkewicza i na òsedlim Dzãcelsczégò.

  Bãdą tam zjéżdżalnie, bùjôwczi, drôbczi i piôskòwnice. Na kòżdim ùdbónô je téż terenowô mòcowniô, plac do wëpòczëwaniô, a téż ùrządzenia do jigrów jak szachë i kółkò i krziżik. Place mdą òbgrodzoné, zazelenioné, a téż stónie tam môłô architektura. Mdą to òglowòprzistãpné òbiektë, jaczé mają służëc mieszkeńcóm. Na jinwestëcje kòl Iwaszkewicza i òsedlim Dzãcelsczégò Wejrowò dobëło pò 50 tës. zł ùdëtkòwieniô z Minysterstwa Spòrtu i Turisticzi w òbremienim Òdemkłëch Zonów Aktiwnotë.

  • Òpasëjta szoférowie – co w niedzelã pòjedzeta przez gminã Stãżëca.

  Z przëczënë miónków Garmin Iron Triathlon niechtërne sztrasë mdą czësto zamkłé. Jidze ò wòjewódzczé i krézowé drodżi na szlachù Stãżëca, Zgòrzałé, Przewóz, Bòrëcëno i Żëromino. Mdą òne zamkłé 1 lëpińca w gòdzënach òd 11 do 4 pò pôłnim. – Jidze nama przede wszëtczim ò bezpiek miónkôrzów – dolmaczi wójt gminë Stãżëca, Tomôsz Brzoskòwsczi. Dlô tëch, co chcą jachac w niedzelã przez gminã Stãżëca, przëszëkòwóné są òbjazdë. Jadącë z Kartuz do Bëtowa, nót je wëbrac drogã na Miechùcëno.

  • Pòwstônie „Stegna Zdrowiô w Sercu Kaszëb” – Ùdba Môlowi Turistny Òrganizacje z Kòscérznë dobëła pierszi plac w czwiôrti edicje programë „Decydujesz, pomagamy”.

  Ò przëznanim ùdëtkòwieniô miało rozsądzoné pòpiarcé klieńtów jedny z òglowòpòlsczich heńdlowëch séców. W kampanii wza ùdzél kòl 800 projektów z całégò pòlsczégò państwa. LOT „Serce Kaszëb” zgłoszoné mia ùdba na plac do aktiwnégò òdpòczinkù na swiéżim lëfce. Stegna mdze zrobionô na lesnym terenie kòl Kaplëcznégò Jezora w Kòscérznie. Bądze tam piãc ùrządzeniów do cwiczënków, co mają bëc zôchãtą do rekreacji i spòrtu. Na nen cél LOT dostónie 5 tësący złotëch.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑