Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 6 sierpnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.08.06 (csb)

  • Zacza sã dodôwkòwô rekrutacjô na etnofilologiã.
  • Kaszëbskô gòspòdarnosc to nie je blós slogan – pòdsztrichiwelë w Pòmieczënie kòl Przedkòwa na jubileùszu i òdemkniãcym halë KFP.
  • Mëmë co chcą do robòtë wrócëc jinspiracjã a jinfòrmacjã dostną na pòtkanim w Gdinie.

  PÒNIEDZÔŁK, 6 zélnika

  • Zacza sã dodôwkòwô rekrutacjô na etnofilologiã – Òna mdze dérowac do 3 séwnika.

  W pierszim terminie sã zgłosëło 10 lëdzy, to je ò 15 za mało, cobë stwòrzëc czerënk na Gduńsczim Ùniwersytece. Etnofilologiô to są licencjacczé sztudia pò jaczich absolweńcë mògą robic jakno szkólny kaszëbsczégò jãzëka, gazétnicë, czë animatorowie kùlturë. Òd tegò rokù na szkólnowsczi szpecjalnoscë to mdze mógł téż dobëc dodôwkòwé ùprawnienia – do ùczeniô pòlsczégò jãzëka w spòdlëczny szkòle. Do te mają zwikszoné téż òbrëmienié mòżlëwòtów bùdowaniô jindiwidualny programë sztôłceniô bez szkólnowsczi szpecjalnoscë. Nimò pòszérzeniô bédënkù je nót jesz rôz nabiér zrobic żebë czerënk rëgnął. Registracjô na Gduńsczim Ùniwersytece mdze dérowa do 3 séwnika.

  • Kaszëbë to je plac dobri dlô rozwiju – widzą to tak samòrządarze jak i jinwestorowie, co sã decydëją prawie tuwò lokòwac swòje pòdjimiznë.

  W Pòmieczënie w gminie Przedkòwò mają òdemkłé mòderną produkcjową halã firmë KFP co sã zajimô robienim fasadów. Ò kaszëbsczim drigù do geszeftów rzeczë Adóm Hébel. Preferencjowi kredit, ùdëtkòwienié, czë copniãcé zaległosców – Agencjô Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë przëbôcziwô ò fòrmach pòmòcë dlô gbùrów co mielë stratë przez sëszã. Jak mô wërechòwóné Minysterstwò Gbùrzëznë w skalë kraju to sã tikô 2 mln hektarów. Rząd na pòmòc chce dac 800 mln zł. Jaczé jesz wespiarcé przewidzelë dlô szkòdowónëch? To sprawdzył Pioter Szëca.

  • Kònkùrs na minutowi spòt co promùje ùtcëwé kòrzëstanié z kùlturë – ògłosëła Fùndacjô Legalnô Kùltura.

  Òceniwac je mdze kòmisjô na 43-cym Festiwalu Pòlsczich Fabùlarnëch Filmów w Gdinie. Przédnô nôdgroda to 5 tës zł, za pòsobné place: 2 i pół i półtora tës zł. Do te dobiwcowie mdą mòglë spróbòwac swòjëch mòców na filmòwim planie pòlsczi fabùlarny produkcje. Nôdgrodzoné dokazë to mdą téż òficjalné spòtë Legalny Kùlturë w òbrëmienim edukacjowëch programów i kùlturalnëch wëdazeniów. Wszëtkò co je nót zrobic to stwòrzëc spòt co promùje pasowné pòstawë i pòkazywô, jak wôżné dlô stanu kùlturë je kòrzëstanié z ji legalnëch zdrojów. Mòże gò nakrącëc kamérą, móbilką abò animacjã zrëchtowac. Wôżné, cobë trafic do òdbiércë z kònkretnym przekazã i dac mù do mëszleniô. Jedurné ògreńczenié to je czas. Spòt mòże miec górã minutã. Za zgłoszeniama i kònkùrsowima dokazama Fùndacjô Legalnô Kùltura żdże do 13 séwnika tegò rokù.

  • Wrócenié na rink robòtë, abò chãc zmianë w kariérze wëmôgają wiédzë – temù Agencjô Rozwiju Pòmòrzô òrganizëje pòtkanié „Mama może wszystko”.

  23 zélnika w Gdinie mdze pòtkanié, na jaczim białczi sã dowiedzą, że programòwanié to wcale nie je echt chłopskô zajma, a téż dze zwëskac dëtczi na założenié firmë. Wëzwanié dlô mëmów to je systema robòtë, jakô mòże bëc barżi drësznô jak tradicjowé przëpisanié do placu wëkònywaniô robòtë. Na pòtkanim białczi mdą mògłë sã ò co-workingù naùczëc. Pòtkanié w òbrëmienim projechtu „Mama może wszystko” òrganizowónégò przez Agencjã Rozwiju Pòmòrzô mdze 23 zélnika ò 10:00 w Labòratorium Spòlëznowëch Jinowacjów w Gdinie. Wiadła ò mòżlëwòce zapisaniô sã są na stronie www.arp.gda.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑