Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 8 sierpnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.08.08 (csb)

  • Ùczëc relacjów dochtór-pacjeńt mdą na 11 Eticznym Areòpagù w Pùckù.
  • W kartësczim pòstrzédniakù przëjimają zgłoszenia na jinfòrmacjowé pòtkanié co sã tikô jednorazowëch dotacjów na zaczãcé gòspòdarczi dzejalnoscë.
  • W Gnieżdżewie òni zôs mdą wãgòrza topic – w sobòtã na dorocznym fòlkloristnym festinie.

  STRZODA, 8 zélnika

  • W hùrmie jinëch òbrzészków dochtorowie i dozérnicë nierôz zaniedbiwają swòjã wrażlëwòsc – w gôdanim z pacjeńtama w czãżczi sytuacje i jich familiama.

  Naprocëm temù wëchôdają ju 11-ti rôz òrganizatorowie Eticznégò Areòpagù – pòtkania sztudérów medicynë z ùczałima i praktikama, jaczi mają jich naùczëc gôdaniô z chòrima. Ten elemeńt je zaniedbóny i më chcemë ò nim przëbôcziwac – gôdô wespółaùtór Areòpagù Pioter Szeląg. Na wëkładach adepcë medicznégò warkù pòznają psychòlogiczné spòdlé relacjów z pacjeńtama, ale téż pòznają faktë i òddzelą je òd mitów na témã lékarzeniô marihùaną, czë pòznają zagadnienia zrzeszoné z transplantologią. Na wëkładach ùczba równak sã nie kùńczi. Plac wëdarzeniô – Hòspicjum pw. òjca Pio w Pùckù to môl, dze ùczãstnicë mògą sami ùzdrzec jak fąkcjonowac w tim òbrëmienim swòji robòtë – gôdô Ana Jochim-Labùda, direchtórka hòspicjum. Jakno òdpòczink òd drãdżich zagadnieniów, a téż mòżlëwòta pòznaniô môlowëch atrakcjów mdze windsurfing w Pùcczim Wikù. Areòpag Eticzny dlô sztudérów medicynë zacznie sã 19 zélnika i mdze dérowôł tidzéń.

  • We Wejrowie òficjalno delë do ùżëtkù Spòrtowé Ceńtrum Titanowie – to je na Kaszëbsczim Òsedlëszczu przë sztrasë Kòchanowsczégò.

  To je jeden z projechtów òbëwatelsczégò bùdżetu wëbrónëch przez mieszkańców gardu do realizacje. Ùdbòdôwôcz to je Spòrtowi Klub „Tytani” Wejrowò. Ceńtrum pòwstôwało etapama i za to przëszło do gromadë kòl pół mln zł. Nôprzód pòstawilë bieżniã i trzë bòjiszcza: do kòszbalë, rãczny i sztrądowi sécbalë. W drëdżim etapie pòwsta bùtnowô mòcowniô i plac jigrów dlô dzecy. Całi òbiekt je òbswietlony, mònitorowóny i ògrodzony. Żebë rôczëc do kòrzëstaniô ze Spòrtowégò Ceńtrum Titanowie klub zapòwiôdô òrganizacjã pierszégò, òficjalnégò turnieru „Szkoła na sportowo”. To mdze 8-9 séwnika.

  • W Kartuzach òni przëjimają zôpisë na jinfòrmacjowé pòtkanié – co sã tikô dotacjów na pòdjimniãcé gòspòdarczi dzejalnoscë.

  To mdze za 2 niedzele. Je òrganizowóné przez Krézowi Ùrząd Robòtë i mô sã tikac reglów przëznôwaniô jednorazowégò wespiarcô na założenié swòji firmë. Laos bëłë ju dwa nabiérë wiosków, w kòżdim delë wicy jak bëło założóné. Do gromadë miast 67, òni pòmòglë rozkrącëc 93 ùdbë na geszeft. Slédny nabiér je przesëniãti z kùnôszka zélnika na zôczątk séwnika, a tak richtich na jegò 6 i 7 dzéń. To sã mdze tikało ùdzeliwaniô 27 dotacjów – w tim 15 dô lëdzy co są wicy jak 30 lat stôri, a 12 dlô mieszkańców wsë. Jinfòrmacjowé pòtkanié „Przedsiębiorczość – sposobem na aktywność” mdze 22 zélnika ò 8:30 w Krézowim Ceńtrum Pòmòcë Familie w Kartuzach. Òkróm robòtników Krézowégò Ùrzãdu Robòtë na pëtania mdze téż òdpòwiôdôł przedstôwca ZUS-u. Zgłoszenia kartësczi pòstrzédniôk przëjimô do 20 zélnika.

  • W Gnieżdżewie òni zôs mdą wãgòrza topic – w sobòtã tam mdze 11-ti szpëtôkel na spòdlim prozë Jana Patoka.

  Wëstãpiwają w nim mieszkańcowie môłi môlëznë w gminie Pùck a przë tim pòkazywają, że sã mògą smiôc ze samëch sebie. Doch Patok òpisôł, że òni mielë w błotkù chòwã solonëch slédzów, selë sól, czë chwëtëlë blónë w wòdze. Wãgòrza za to ùtopilë w błodkù, w jaczim òn zjôdł wszëtczé rëbë – gôdô Bruno Ceszka z Òstrzódka Kùlturë, Spòrtu i turisticzi w gminie Pùck. Festin Figle Gnieżdżewsczich Gbùrów sã zacznie w sobòtã ò 4:00 pò pôłnim przë błotkù. Tam mdą téż gastronomiczné stojiszcza i pòkôzk kùrzeniô rëbów. Wëstąpią môlowé karna i gwiôzda wieczoru – Andrzéj Rosewicz.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑