Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 sierpnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.08.16 (csb)

  • Gduńsczi Ùniwersytet przëjimô kańdidatów na kaszëbską etnofilologiã w pòwtórzonym nabiérze.
  • W Dzemiónach stónie krziż. Òn mdze przëbôcziwôł ò chaje jakô w ùszłim rokù przëszła nad gminã.
  • W Bòjanie w gminie Szëmôłd w niedzelã mdze festin na òddzãkòwanié lata.

  CZWIÔRTK, 16 zélnika

  • Gduńsczi Ùniwersytet przëjimô kańdidatów na kaszëbską etnofilologiã w pòwtórzonym nabiérze – Òn mdze dérowôł do 03 séwnika.

  To są licencjacczé sztudia, pò jaczich absolweńcë mògą robic za szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka, gazétników, czë animatorów kùlturë. Dodôwkòwą zôchãcbą je pòszérzenié ùprawnieniów pò szkólnowsczi szpecalizacje ò ùczbã pòlsczégò w spòdlëcznëch szkòłach. – Kaszëbskô etnofilologiô òdmikô téż szerok pórtã do dalszi edukacje – wskazywô dr Justina Pòmiérskô. Przez ten wôżny dlô najégò nôrodu czerënk przeszło donëchczas 20 lëdzy i òn mô ju 12 absolweńtów. Strzód nich je Dorota Miszewskô i òna z doswiôdczeniô wié, że pò kaszëbsczi etnofilologie bez tôklu to jidze nalézc robòtã. Registracjô kańdidatów w jinternetowi systemie Gduńsczégò Ùniwersytetu mdze dérowa do 03 séwnika. To mdze nót nômni 25, żebë òdemknąc czerënk.

  • W rok pò tragiczny chaje w Dzemiónach – stónie krziż.

  Mają téż òdemkłé fòtografny wëstôwk jaczi dokùmeńtëje znikwienia i proces pòdnôszaniô sã z nich. W gminie Dzemiónë wiater łoni ùszkòdzył wicy jak 130 chëczów i gòspòdarczich bùdinków. Znikwił setczi hektarów lasu, a téż drodżi i gminowé òbiektë. – Efekt dzejaniô żëwiołu i stôwianiô nazôd bùdinków na òdjimkach zaprezeńtowôł nasz Òstrzódk Kùlturë – gôdô wójt Dzemión Lészk Pòbłocczi. Nôwikszô bóma zwalonô przez chajã bądze służëła do ùpamiãtnieniô tegò wëdarzeniô. Przë dzemiańsczim kòscele òni pòstawią z ni krziż na zôczątkù séwnika. Na nikwienié skùtków chaje gmina Dzemiónë dosta wicy jak 4 mln zł z bùdżetu państwa. Mają ju wëremòńtowóné znikwiony bùdink Strzodowiszczowégò Dodomù Samòpòmòcë w Trzebùniu. Dérëje jintensywnô robòta przë remòńce lasowëch drogów.

  • W Bòjanie w gminie Szëmôłd òni w tã niedzelã – sã òddzãkùją z latã.

  Jak kòżdi rok pòd kùńc feriów òni tam òrganizëją festin, żebë bëło lżi sã przënãcëc do wiedno krótszich dniów i skùńczëc latné bùmelaństwò. Dlô ùrozmajiceniô latos mùzycznô òprawa mdze w sztilu Country, to dô téż strzélnicã i bónk pò kòwbòjskù. Do te përznã rëszaniô na chartitatiwnym biégù dlô dzecy i ùstnëch i reaktiwòwóné sztërë lata nazôd gminowé strażacczé miónczi. – W miónczi pùdą ògniarze z Szëmôłda, Łebna, Bòjana, Czelna, Przetoczëna i Czãstkòwa – wëmieniwô wójt gminë Szëmôłd Riszôrd Kalkòwsczi. Festin na òddzãkòwanié lata w Bòjanie mdze 19 zélnika. Biédżi sztartëją ò 12:00, strażacczé miónczi ò 1:30, a piknik ò 3:00.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑