Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 13 września, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.09.13 (csb)

  • W Lãbòrgù rëgna robòta w zemi przë stôwianim tunelu pòd bansztrëką co parłãczi banóf PKP ze sztrasą Żeromsczégò.
  • Mùzeùm Pùcczi Zemi zwikszëło swój zbiér maszinów dlô kòniów i gbùsczich nôrzãdłów.
  • Cykel bezpłatnëch badérowaniów i doradów „Pomorskie dla zdrowia” sã skùńczi w niedzelã w Parszczëcach w gminie Krokòwò.

  CZWIÔRTK 13 séwnika

  • W Lãbòrgù rëgna robòta przë gruńce przë bùdowanim tunelu pòd bnansztrëką – co parłãczi banóff PKP ze sztrasą Żeromsczégò.

  W òbrëmienim wôrt wicy jak 6,5 mln zł jinwesticje tunel mdze przedłëżony ò 25 métrów w stronã Żeromsczégò, zamòńtëją gwińdã, pòstawią zadaszoné trapë i òdwòdnienié. Cél to je ùprawienié przistãpù do banofù mieszkańcóm pôłniowégò dzéla gardu. To mdze lżi sã téż dostac do hańdlowégò ceńtrum, kòmeńdë pòlicje i drëdżich jinstitucjów – gôdô Aleksandra Mielewczik z Ùrzãdu Gardu Lãbórg. Równoleżno kòl placu stôwianiô tunelu rëgnie robòta przë nowëch pòstojowëch placach. Na distansu 140 métrów mdze òbswietlony, wëłożony kamiannym flastrã parkplac na 49 pòjazdów. Òbadwie jinwesticje są realizowóné w òbrëmienim wôrt 37,5 mln zł projechtu „Lãbòrsczi Przesôdkòwi Wãzeł”.

  • Szandarzë z kòscérsczi drogówczi ùretelë żëcé – 69 lat stôrémù szoférze.

  Na patrolu Krajewi Drodżi Nr 20 òni ùzdrzelë że na pòbòczim stoji òsobòwi aùtół, a szoféra nie dôwôł òdznaków żëcô. To béł 69 lat stôri mieszkańc Gduńsczégò Stargardu. Chłop sã skarżił na wiôldżé bòlenié w piersny klôtce i feflotôł. Szandarze mù delë przedmediczną pòmòc i wezwelë karetkã. Wëszło na to, że òn miôł mërganié przedsónków i dostôł ùdaru. Chùtkô i skùtecznô reakcjô szandarów z Kòscérznë ùreta mù żëcé.

  Miast dërdzewiec òne mdą òbzdobą kòlekcje – Mùzeùm Pùcczi Zemi kùpiło kòl 40 maszinów dlô kòniów i gbùrsczich nôrzãdłów.

  Òne są òdkùpioné òd priwatnégò kòlekcjonérë, co terô likwidëje swój zbiér. – A téż òd miéwcë skùpù złomù, co je òdkłôdôł bò ni miôł sëmieniô òddac jich na zmùżdżenié – gôdô direchtór Mùzeùm Pùcczi Zemi Mirosłôw Kùklik. Jak dodôwô – cél to bëło ùretanié sprzãtów, co za pôrã lat bądą ju le spòminkã. Dzél maszinów trafi do pòwstôwający w Òstrowie „Kaszëbsczi Òbéńdë”, terô równak òne są w skansenie w Nadolim. Nié wszëtczé tam mòże òbzérac. Kùpienié gbùrsczich maszinów dlô kòniów bëło mòżlëwé dzãka zwëskaniémù 30 tës zł z Minysterstwa Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë. To je szesc razë tëli, co Mùzeùm mô w rocznym bùdżece na kùpianié ekspònatów.

  • W niedzelã w gminie Krokòwò mdze slédnô òdsłona akcje – Pòmòrsczé dlô Zdrowiô.

  Z bezpłatnëch badérowaniów to mdze mógł skòrzëstac w Parszczëcach na wòjewódzczich òżniwinach. Doradë dôwają dermatologòwie, ònkòlóg i kardiológ. To mdze mógł m. jin. cësnienié i niwiznã cëkru zmierzëc i zrobic badérowanié krëwi w celu wëkrëcô procëmcałów anti – HCV – to je tëch òd wirusowégò zapôleniô wątrobë. Wszëtczé doradë i badérowania są bezpłatné i nie wëmôgają zapisów. W Parszczëcach to sã mdze mół kònsultowac kòl robòtników Szpecjalistny Bòlëcë w Kòscérznie, Pòmòsczich Szpitalów i Copernicusa. Pòmòrsczé dlô Zdrowiô to je latnô akcjô òrganizowónô przez Marszôłkòwsczi Ùrząd Pòmòrsczégò Wòjewództwa i słëchającé mù szpitale. Na ùszłëch sédmë wëdarzeniach – m. jin. w Lëzënie i Wdzydzach – zrobilë wicy jak 6 tës badérowaniów i delë kòl 2 tës lékarsczich kònsultacjów. Na wòjewódzczich òżniwinach w Parszczëcach w gminie Krokòwò stojiszcze atrakcjów mdze òdemkłé w niedzelã òd 12:00 do 6:00.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑