Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 27 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.11.27 (csb)

  • Przëszła pòzytiwnô decyzjô w sprawie bùdowë Metropòlitalny Òbkrãżnicë Trzëgardu.
  • Kòleczkòwianowie dali prowadzą nabiér mùzykańtów i tuńcôrzów.
  • Gwiôzdka jidze przez Wdzydze – w skansenie ju je gòdowô atmòsféra.

  WTÓRK, 27 smùtana

  • Zelony wid dlô – Metropòlitalny Òbkrãżnicë Trzëgardu.

  Prowadny Administracjowi Sąd scwierdzył, że strzodowiszczowô decyzjô je prawòmòcnô i òddalëł kasacjowé skôrdżi. Za tą jinwesticją żdżą òsoblëwie w gminie Żukòwò, jakô lobbòwa zza ùchòwanim ji w rządowëch programacch. 30-kilométrowi dzél ekspresowi drodi mô sparłãczëc w Chwaszczënie Pôłniową Òbkrãżnicã Gduńska z Kaszëbsczim Szpùrã. Decyzjô sądu we Warszawie kùńczi 4 lata sądowëch terminów i òdmikô dwiérze do realizacje jinwesticje. Dlô żukòwianów i lëdzy z òkòlégò pòwstanié Metropòlitalny Òbkrãżnicë Trzëgardu znaczi zmiészenié sztopów i wigódniészą drogã do robòtë czë szkòłë. Latos w czerwińcu Minysterstwò Jinwesticjów i Rozwiju zapòwiedzało, że òbrkãżnica mô bëc stôwiónô w òbrëmienim pùblëczno-priwatnégò partnérstwa.

  • W Rëmi òd gòdnika Kòmisariat Pòlicje – mdze jinaczi fąkcjonowôł.

  To temù, że bùdink przë Derdowsczégò 43 przeńdze termòmòdernizacjã. Òb czas remòńtu przédny dzél kòmisariatu bądze zamkłi dlô jinteresańtów. Kriminalné służbë bądą przeniosłé do Kòmisariatu Pòlicje w Redze, dze rëmianowie bë mielë składac w tim czasu beszitë ò przesprawach i wëkroczeniach na terenie jich gardu. Wezwacc jinterwencjã to je nót przez zwònienié na alarmòwi numer 112. Szandarze wëdzélu prewencje bądą mielë patrolowò-jinterwencjowé patrole na terenie Rëmi.. Remòńtu nie mdze w drëdżim bùdinkù kòmisariatu, dze bądą przëjimelë fąkcjonariusze Fërlowi i Karna Wëkroczeniów, Kriminalny Prewencje, Patologie i Nieùstnëch i jinterwencjowò-patrolowi szandarze.
  Kòmeńdańt Kòmisariatu Pòlicje w Rëmi bądze przëjimôł jinteresańtów przë Derdowsczégò 43 w czwiôrtczi w gòdzënach òd 2:00 do 4:00 pò pôłnim. Wicy wiadłów na stronie Krézowi Kòmendë Pòlicje we Wejrowie.

  • Kòleczkòwianowie dali prowazą nabiér – grôjków i tuńcôrzów.

  Do dołączeniô do nich òni rôczëlë slédnym czasã przed wëstãpã w Szëmôłdze, dze fejrowelë swòje 45-lecé wespół ze swiãtëjącyma 15 lat jistnieniô mùzykańtama karna Fucus. Nabiér jesz dérëje. Regionalné Karno Kòleczkòwianowie ze zwënégama kòńcertëje w kraju, w Pòlsce i za greńcą. „To sygnie përzinkã taleńtu i to, żebë miec pòczëcé tożsamòscë” – pòdsztrichiwô czerownik karna Tadeùsz Dargacz. Nabiér w Kòleczkòwianach wëchôdô z pòkòleniowi zmianë. Próbë dérëją 3 gòdzënë. Są rôz w tidzeniu – w kòżdi piątk ò 6:00 w Kòleczkòwie w gminie Szëmôłd.

  • Do swiãtów jesz wnet miesądz czasu – le ju terô Gwiôzdka Jidze przez Wdzydze.

  W Mùzeùm – Kaszëbsczim Etnografnym Parkù sã zaczãłë zajmë co sã tikają zwëków zrzeszonëch z Gòdama. Tam sã mòże m. jin. doznac, czedë danka trafiła do najégò kraju, jaczé môltëchë bëłë na swiątecznym stole. To téż mòże zrobic òbzdobë z papióru, taczé jak przódë bëłë w prostëch chëczach i na dwòrach. W Mùzeùm òni téż rzeką ò zwëkach, wróżbach i Gwiżdżach. Mòże sã téż wcelëc w rolã taczégò kòlãdnika. We Wdzydzach òni proszą ò zapisywanié sã na warkòwnie na nômni piãc dniów przed wizytą. Òne mdą dérowałë do 4 stëcznika.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑