Dziennikarz: Matis Klebba

Strona: 3

W Wejrowie rechtëją sã do òtëmkniącô ksążnicë profesora Gerata Labùdë. W Interncece regna zbiérka na remònt szkòneniowégò bôtu Zawicza Czôrny. Skrómno a bez wiôldżégò trzôskù òdbãdą sã gminowé òżniwinë w Dzemiónach. WTÓRK, 8 séwnika W Wejrowie kùńczą sã ju robótë kòl pòwstający ksążnicë profesora Gerata Labùdë. Dlô gòscy mô bec ôpen òd rujana. Je ùplacowiono […]

Wielëzna przëtrôfków na gbùrstwach wcyg nie maleje – je widzec w badérowaniach KRUS. Kajakòwi hôwindze w Chmielnie òtëmkniãto wëpòżëczalniã wòdnégò sprzãtu. Szpektaklã na spòdlim tragedie Sofòklesa zakùńczëlë w Rëmi projecht „Teatr w twoim monitorze”. PÒNIEDZÔŁK, 7 séwnika Mimò apelów a edukacjowi akcje wielëzna przëtrófków na gbùrstwach wcyg nie maleje – pòdczorchiwô pò zeżniwienim Kasa Gbùrsczégò Ùbezpieszeniô […]

W Dzemiónach pòwstónie pierwszô w gminie dzecnica. W gminie Wiôlgô Wies bãdą welowac na projektë òbëwatlesczégò bùdżetu. W kartësczim krézu szandarzë sprôdzają, czë na wieselach nie bôwi sã za wiele personów. PIĄTK, 4 séwnika Dzemiónë chcą sã miónkòwac z Serakòjicama, żelë jidze ò nôtërny wzrost. Mô w tim dac wspòmóżkã bùdacja pierwszi w gminie dzecnica. Dzãka […]

Za bùdżet z jinwesticjama na wicy 30 mln zł – absolutorium dostôł bùrméster Rëmi. W Lãbòrgù miejskô samòrządzëna dała wspòmóżkã na remònt wieżë nôstarszégò kòscoła w miesce. Latos w Internece KRÙS przeprowadzô kònkùrs ò bezpieczny robòce na gbùrstwie. CZWIÔRTK, 3 séwnika Łoni bùdżet Rëmi òstôł bëlno wëkònóny – òcenia Miejskô Radzëzna. Wiãkszim  dzélã głosów ùdzela […]

Szkòlôcze z Niestãpòwa w gminie Żukòwò wrócëlë na ùczbë do rozbùdowóny szkòłë.Zôs mdze òpiekùńczô wspòmóżka – le leno w przëtrôfkù zamkniãcô szkòłë abò dzecnicë. Jesz 10 chãtniaków brëkùją w òkòlim Kòscérznë do Szlachetnej Paczki. STRZÓDA, 2 séwnika W Niestãpòwie w gminie Żukòwie szkòlôcze nowi szkòłowi rok rozpòczelë w rozbùdowóny szkòle. Są hewò trzë nowé lekcjowé zale […]

Na daleczną ùczbã mùszã sã przërëchtowac sztudérzë Gdùńsczégò Ùniwersytetu a Gdùńsczi Pòlitechniczi. Na wielewsczich górkach ju drëdżi rôz òdbëł sã òdpùst bez pieszich pielgrzimków. Wëchòwańc Cartusii Kartuzë Krësztof Różnicczi dobéł złoti medal w Òglowòpòlsczim Wiatowanim w bieganim na 800 métrów. WTÓRK, 1 séwnika Ùczëbnie stawiają na daleczną a hibridową ùczbã. Ôrt zajmów wëbrałë ju Gdùńsczi […]

Przédny dochtorze ùczëlë sã na Nordze, jak kôrbic z pacjentama na 13-tim Areopagu Etycznym. Wejrowscy radny zwiãkszëlë wielëznã strzódków na bùdacjã bòjiszcza, szasë a kòmpleksu kąpniców i basenów. W Pùckù przëbôczą “te slédné latowé ferie” – w jinscenizacje nalotu Miemców na pòczątkù drëdżi swiatowi wòjnë. PÒNIEDZÔŁK, 31 ZÉLNIKA Ùczëlë sã dawaniô do wiadë pacjentama drãdżich […]

Piãtnowanié w czasach PRL-u leno ùkarszniło kaszëbską bùchã – wënikô z badérowaniô przeprowadzonégò bez ùczałëch z Warszawsczégò Ùniwersëtetu.  W Gòscësënie w gminie Wejrowò przebùdowùją szasëjowi ùkłôd w jindustrialny strefie.  17 gminowëch i miejsczich strażów prowadzy w najim wòjewództwie akcjã „Bezpieczna Droga do Szkoły”. PIĄTK 28 zélnika Kaszëbsczi jãzëk je wcyg żëwi, a diskriminacjô w czasach […]

Je apel do wëzdrowiałëch z COVID-19 ò òddawanié òsocza. Je apel do wëzdrowiałëch z COVID-19 ò òddawanié òsocza.  W gminie Żukòwò rozpòczinają jinwesticjã, jakô mô ùłatwic dostãp do przesatkòwégò  wãzła w Rãbiechòwie. W gminie Szëmôłd przekładają ùroczësté òtëmkniãcé Spòrtowégò Ceńtrum w Czelnie w sparłączenim z cządã pòszëdła. CZWIÔRTK, 27 ZÉLNIKA Apel do personów, jaczé przeszłë ju […]

STRZÓDA 26 zélnika Nowé rozkładë jazdë, a téż nowé aùtobùsowé pòłączenia – w kartësczi  krézu Aùtobùsowé Przewòzë “Grif” są przërëchtowóné na rozpòczãcy szkòłowégò rokù.  Jistno, jak jiny przewòznicë w òkòlim, kartëskô firma rechùje, że szkòlôcze mdą jezdzëlë do szkòłów. Sprzedaż miesãcznëch biletów dozwòli chòc trochã zreparowac finansë pò paùze sparłączony z pòszëdłã kòrùnawirusa.- Dlô zachòwaniô […]


Current track

Title

Artist