Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 grudnia, 2016 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2016.12.23 (csb)

  • Mùzeùm bez grosza z minysterstwa – pieńdze na kaszëbiznã ùrzniãté ò 30 procent.
  • Chùr Discantus z Gòwidlëna wëdôł platkã z kòlãdama z Nordë.
  • Na stëcznikòwi kabaretny maratón – rôczą kòmédiańcë z karna Pùrtcë.

   


  PIĄTK, 23 gòdnika

  • Wczora pò pôłnim minysterstwò bënowëch sprawów i administracje òpùblikòwało lëstã ùdëtkòwieniów – dónëch na nôrodné i etniczné miészëznë ë regionalny jãzëk.

  Na ten cél z bùdżetu jidze kòżdi rok 15 mëlionów złotëch. W ògłoszony lësce rozdispònowóné je le 10 mëlionów, a reszta, jak pòdôwô minysterstwò je “zamrożonô”. Na dzysô nie ùdało sã ùstalëc, co to zamrożenié znaczi i czë òne trafią na swój cél. Swòjégò òbùrzeniô nie tacy Kaszëbskô Jednota, chtërna nie mdze w sztãdze zòrganizowac kòloniów dlô dzecy jaczé òd dwùch lat sã ceszą wiôldżim zajinteresowanim. W ti całi sprawie nie jidze ò to, chto kùli dëtków dostôł, le to, że wëszëznë sã nie czerëją za prawama miészëznów i reglama, jaczé òbòwiązywałë bùdżet na przińdny rok, a bëłë ùstaloné rëchli – przekònywôł Artur Jabłońsczi z Kaszëbsczi Jednotë na naszi antenie. Dëtczi nie trafią téż na taczé jinicjatiwë jak òrganizacjô Rodny mòwë – nôwikszégò kaszëbsczégò kònkùrsu, czë wëdanié Pòlskò-Kaszëbsczégò Słowarza. Nôbarżi pòkrziwdzonym pòdmiotã je Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismizniznë i Mùzyczi. Jak gôdôł na naszi antenie ji direchtór Tomôsz Fópka – nôwikszô na swiece jinstitucjô jakô sã zajimô kaszëbizną nie dosta ani grosza na cygnioné wiele lat projechtë. Nimò, że projechtë na ùdëtkòwienié Prozatorsczégò Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżóna czë Pòtkaniów z mùzyką Kaszëb przëszłë fòrmalny dzél minysterstwò nie dało finansów na ani jeden z piãc projechtów. Nie je wëkluczoné, że to zwëczajnô zmiłka i sprawa sã wëklarëje – gôdô Tomôsz Fópka. Równak mdzemë pitelë pòsélców z czegò wëchôdô ta zmiana, tim barżi, że zapadła dzéń pò zéńdzenim Pòspólny Kòmisje Rządu i Miészëznów, tej to cało ni mô jak sã òdniesc do zmianów, do tegò ta nôgłô zmiana je wprowadzonô przed Gòdama, co ùniemòżlëwiô reakcjã. Na pëtanié co dali z robòtą Mùzeùm direchtór ùspòkòjiwô – më nalézemë jiné zdroje ùdëtkòwieniô i zòrganizëjemë te wëdarzenia. Do tegò zapòwiôdô, że wespół z Kaszëbskò Pòmòrsczim Zrzeszenim i Kaszëbsczim Jinstitutã sczerëją pëtania do òdpòwiedzalnëch za nôrodné miészëznë pòlitików, sprawã pòpiarła téż nasza radiowô stacjô. Mòbilizacjã dô sã wëczëc w kòżdim kaszëbsczim strzodowiszczu. Pòsobny rôz sã òkôże, że më Kaszëbi dómë radã, pëtanié, czë pòliticë chcą miec z nama dobrze, czë nié.

  • Czemù nié nad naszim mòrzã? – to je jedna z kòlãdów z nowi platczi wëdóny przed Gòdama przez kameralny Chùr Discantus.

  To pòsobnô swiątecznô wëdôwizna w jich ùróbkù – pò wëdóny sztërë latra nazôd platce „Gòdë na Kaszëbach”. Latos chùr z Gòwidlëna zabiérô naju w swiat kòlãdów òd môłégò mòrza, dze nowònarodzonégò Jezësa rëbôcë przëjimają. Do platczi „Nad mòrzã, północą” je dołączonô ksążeczka z tekstama kòlãdów w jãzëkach: kaszëbsczim, pòlsczim i anielsczim. Discantus nagrôł jã w kòscele pòd wezwanim Niepòkôlónégò Pòczãcô NMP we Gduńskù. Platka je do kùpieniô w jinternetowi ksãgarnie www.kaszubskaksiazka.pl. Jedny z kòlãdów mòże téż òdłëchac w jinternece. Pòwrózk wa nalézeta na radiokaszebe.pl.

  • Kùltowi skecz “Spòwiédz”, wiele wiców i premierowé numrë – to wszëtkò żdże pùblëcznosc na wëstãpach kabaretu Pùrtcë w gminie Pùck.

  Kòmédiańcë zapòwiôdają cykel kabaretnëch wieczorów. Pierszi wëstãp w Dodomù Kùlturë w Strzélnie 6 stëcznika ò 6 wieczór. W nowëch skeczach gòscynno wëstąpi Agata Grenwald. Te wëstãpë to mô bëc próba trafieniô do nowëch òdbiérców – gôdôł w aùdicje Na widnikù Kaszëbë Szëmón Helãd. Kòmédiańcë ju zapòwiôdają nowé skecze i rozbùdowóną programã, nie zafelëje równak stôrëch dokazów, w tim, znónégò i lëdónégò numra jaczi pòkazywô sytuacjã spòwiedzë. Chòc pòlsczé kabaretë dosc czãsto sygają za tim mòtiwã, më nie pòwtôrzómë zgrónëch numrów, le pòkazywómë jiné wezdrzenié na tã sytuacjã – gôdôł Wòjcech Cylka, nôleżnik kabaretu Pùrtcë. Kabaretné wieczorë zaczinają sã 6 stëcznika ò 6 wieczór w Dodomù Kùlturë w Strzélnie. Dzéń pózni mdze jich mógł òbezdrzec w Dodomù Kùlturë w Lesniewie ò 7 wieczór. Ò pòsobnëch wëstãpach Pùrtcë mdą jinfòrmòwelë na swòjim facebookòwim fanpejdżu. Gôdkã z kabaretã i szpòrtë w jich wëkònanim mòżemë pòsłëchac na radiokaszebe.pl w zakłôdce Na widnikù Kaszëbë.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑