Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 30 grudnia, 2016 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2016.12.30 (csb)

  • W Lëzënie młodzëzna mdze mia plac do dzejaniô – widzec pierszé efektë Kòngresu Młodëch Kaszëbów.
  • Mùzeùm we Wdzydzach kùńczi 110-ti rok jistnieniô z planama na przińdny.
  • To je slédny sztót cobë sã zapisac na półkòlonie w Kartuzach. Òstało pôrãnôsce wòlnëch placów.

   


  PIĄTK, 30 gòdnika

  • W Lëzënie młodzëzna mdze mia plac do dzejaniô – widzec pierszé efektë Kòngresu Młodëch Kaszëbów.

  Kòło Młodëch mô bëc òdemkłé przë tamtészim parce Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Jich zadanim mdze zmiana mëszleniô ò sztrukturach ksazëbsczich òrganizacjów chtërne są parłãczoné z mało aktiwnyma nôleżnikama i felënkã ùdbë dlô młodëch. 28 stëcznika òd 5 pò pôłnim kòzdi chãtny mòże sã pòtkac z hòtelu Czardasz w Lëzënie. Òd zôczątkù nie felëje scepticznëch głosów jaczé gôdają, że czãżkò je zaktiwizowac młodé pòkòlenié. Faktë są czësto jiné – gôdô ùdbòdôwôczka założeniô Kòła Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk. Na zéńdzenié mòże przińc kòżdi, chto ni mô skùnczoné 34 lat i chce sã włączëc w robòtã dlô kaszëbsczi spôdkòwiznë. Ni mùszi bëc z Lëzëna. Na pòtkanim òkróm diskùsje ò czerënkù rozwiju òrganizatorowie planëją emitowanié filmòwégò materialu jaczi pòkazywô sondã strzód młodëch Kaszëbów. 28 stëcznika ò 5 pò pôłnim w hòtelu Czardasz w Lëzënie pòjawią sã téż òrganizatorowie Kòngresu Młodëch.

  • Dlô wdzydzczégò skansenu 2016 rok minął pòd znakã wiôldżi roczëznë – jakô spòminô kùpienié pierszégò bùdinkù przez Jizydora Gùlgòwsczégò.

  Prawie temù to tam béł fejrowóny Zjôzd Kaszëbów. Nowi rok më zaczniemë òd ùdbë na jinteraktiwné spãdzenié czasu w mùzeùm – gôdô Jiwóna Klinger z partu promòcje ti jinstitucje – òstôwómë w témie Gòdów i rôczimë, żebë z nama kòlãdowac. 2017 rok to mdze czas wiôldżich projechtów, midzë jinyma pòkôzaniô wieselnëch zwëków òpisónëch przez Gùlgòwsczich – załóżców mùzeùm. Czekawinką na swiatową skalã mdze sfòtografòwanié jich aparatama sprzed 100 lat, jaczé robiłë òdjimczi na szkle. Placówka dostnie téż dodôwkòwé òceploné pòmieszczenia jaczé pòzwòlą brzadno wëzwëskac czas niezanôleżno òd wiodra. Më rôczimë całé familie, pòszérziwómë bédënk dlô nômłodszich – zachãcywała Jiwóna Klinger w pòrénkòwi aùdicje. Nôblëższim wëdarzenim mdze ùroczëstô mszô swiãtô w zabëtkòwim kòscele 1 stëcznika ò 11:30. Całą gôdkã z gòscã mòże òbezdrzec na radiokaszebe.pl

  • Jesz pôrãnôsce wòlnëch placów na półkòlonie – dlô dzecy mô Kartësczi Ceńter Kùlturë.

  Latos zajmë sąòrganizowóné przez całé zëmòwé ferie – to je òd 16 do 27 stëcznika. Mògą z nich kòrzëstac dzecë òd 6 rokù żëcégò. – Bédënk më mómë rozmajiti, òd artistnëch warkòwniów do spòrtowëch zajmów. Je téż zaplanowóné wëjachanié do kina – gôdô direchtórka Kartësczégò Ceńtra Kùlturë Aleksandra Macybòrsô-Pëtka. Na lësce je jesz pôrãnôsce wòlnëch placów. To je wôrt sã pòspiéwac bò decydëje pòsobica zgłoszeniów.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑