Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 4 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.04 (csb)

  • Òstatnô leżnosc żebë sã zgłosëc do Nowëch Widników – edukacjowégò projechtu gminë Wejrowò.
  • Za gwiôzdą betlejemską pùdą Òrszaczi Trzech Królów. Më sprawdzymë dze to mdze mógł kòlãdowac w piątk.
  • To ju mòże składac wniosczi w programie „Za żëcym” – dôwô do wiédzë Ùrząd Gardu Gdinie.

   


  STRZODA 4- stëcznika

  • W gminie Wejrwò to jesz sã mòże zgłaszac do ùdzélu – w edukacjowim projechce „Nowe Horyzonty”.

  Òn mô sczerowac ùczniaków do pòlitechników. Nabór je przedłëżony do 5 stëcznika temù że bëła gòdowô paùza. Wôrt 2 i pół mëliona zł projecht je realizowóny dzãka eùrodëtkóm, òbjimie wszëtczé spòdlëczné szkòłë i gimnazja w gminie. To je dwalatny cykel bùtenlekcjowëch zajmów m. jin. z cëzëch jãzëków, matematiczi i robòticzi. Szkòlenia mdą mielë téż szkólny – z prowadzeniô lekcje z ùżëcym mòdernëch technologiów czë robòtë z ùczniakama ze szpecjalnyma brëkòwnotama. – Ùczniacë mdą dzãka temù miele lżészi sztart w przińdnota – gôdô Pioter Hebda z Ùrzãdu Gminë Wejrowò. Zgłoszenia do ùdzélu w Nowëch Widnikach mdą zbiéróné w gminowëch szkòłach do 5 stëcznika

  • Rechùjącô mni jak dekadã jinicjatiwa Òrszakù Trzech Królów – kòżdi rok dobiwô wikszą pòpùlarnosc.

  W akcjã rôd sã włącziwają pòsobné môlëznë i lëdze jaczi òkróm artistnëch przeżëców zrzeszonëch z jinscenizacją wanodżi mãdrzców jidącëch do Betlejem rôd spiéwają pòspólno kòlãdë. Jednym z placów dze to mdze mógł spãdzëc dzéń 6 stëcznika je Rëmiô. Tam Òrszôk zacznie sã mszą swiãtą w kòscele sw. Judë Tadeùsza ò 11:00. Przemarsz mdze farwny, bò angażëją sã w niegò rozmajité strzodowiszcza – gôdôł na naszi antenie Mirosłôw Słowikòwsczi, marszôłk Òrszakù. Centralné fejrowanié je przewidzoné na 1 pò pôłnim pòd sztaturą Jana Paùla II, dze Trzeji Królowie złożą pòkłón Dzecuszkù. Betlejemskô Gwiôzda zaswiécy téż nad Żukòwã, dze ò 12:45 ùczãstnicë Òrszakù zbierzą sã na parkplacu przë Gimnazjum Nr 2. We Wejrowie kòlãdowanié zacznie sã ò 1:30 za bùdinkã Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi. Ten bùdink na sztót sã stónie Herodowim Pałacã, równak Królowie przeńdą pózni na rink w szëkbie za Swiãtą Familią. Ùczãstnicë dostną spiéwniczi, a nômłodszich më rôczimë do przezebleczeniô sã i ùfarwnieniu fejrowaniô Swiãta Trzech Królów – zachãcywô przédnik Kaszëbsczich Misterników, Wòjcech Rëbakòwsczi. Òrszôczi Trzech Królów jakno òglowòpòlskô akcjô mô ju swòjã 9 edicjã. Place dze jesz przeńdą przemarsze to midzë jinyma Dzemiónë, Chònice, Gdiniô czë Gduńsk. Swiãto fejrowóné 6 stëcznika to je dzéń wòlny òd robòtë.

  • To ju mòże składac wniosczi w programie „Za żëcym” – dôwô do wiédzë Ùrząd Gardu Gdinie.

  To je rządowô programa pòmòcë białkóm przë nôdzeje i familióm. Gdinianowie jaczi chcą dostac wëpłaconé jednorazowé swiôdczenié bë mielë halac kòmpletné dokùmeńtë do jizbë 206 w sedzbie Ùrzãdu przë sztrasë 10 Lutégò 24. Ùstôw „Za żëcym” òbjimô téż dzecë ju ùrodzoné. Ò wëpłacenié 4 tës. złotëch mòże miec starã w terminie 12 miesący òd dnia ùrodzeniô dzecka. Òno terô òbjimô wszëtczé dzecë ùrodzoné òd 2 stëcznika 2016 rokù, kòl jaczich są zdiagnozowóné czãżczé i nieòdwrócywné ùpòsledzenia abò nieùleczalnô chòrosc jakô zagrôżô jegò żëcémù, jaczé pòwstałë w prenatalnym cządze rozwiju dzecka abò òb czas rodzeniô.  Jinfòrmacje dôwô Wëdzél Spòlëznowëch Sprawów – mòże téż za nima szëkac na jinternetowi stronie Ùrzãdu Gardu Gdinie w zakłôdce jakô sã tikô tegò wëdzélu.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑